Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2037. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina, stran 4998.

Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 22. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo višina, oprostitve, postopek pobiranja in odvajanja ter nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plača turist, ko v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
3. člen
Turistična taksa je namenski prihodek občine in se uporablja za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom občine.
4. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po tem odloku so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Za celotno območje občine se določi turistična taksa v višini 8 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša 22 tolarjev in jo usklajuje Vlada Republike Slovenije.
III. OPROSTITVE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila ali izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.
7. člen
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih.
IV. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Turistična taksa se pobira in odvaja za prenočitev turista tudi v primeru da mu ni zaračunana storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne pobrano turistično takso nakazati do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
10. člen
Osebe iz 4. člena so v roku, ki ga določa prejšnji člen, dolžne za predhodni mesec predložiti pristojnemu organu občinske uprave in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. V poročilu mora biti vpisan tudi razlog oprostitve. Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne predložiti mesečno poročilo tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju.
Obliko in vsebino obrazca za poročanje predpiše župan občine.
V. NADZOR
11. člen
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ na predlog župana občine. Župan lahko z Davčno upravo Republike Slovenije sklene pogodbo, ki ureja izvrševanje prisilne izterjave turistične takse in druga medsebojna razmerja.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 86/98).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4235-7/2005
Hrpelje, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost