Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2036. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005, stran 4996.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/2002 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 21. seji dne 11. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   Skupina/Podskupina kontov          Proračun leta 2005 v SIT
   I. PRIHODKI
   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+74)               587.726.557
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 576.026.557
70  DAVČNI PRIHODKI                     470.626.557
700 Davki na dohodek in dobiček               348.986.557
703 Davki na premoženje                    85.180.000
704 Domači davki na blago in storitev             36.460.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    105.400.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        9.500.000
711 Takse in pristojbine                    1.500.000
712 Denarne kazni                        500.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            300.000
714 Drugi nedavčni prihodki                  93.600.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    11.700.000
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 11.700.000
   II. ODHODKI
   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              746.050.344
40  TEKOČI ODHODKI                     213.996.504
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim            43.210.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         6.041.954
402 Izdatki za blago in storitve               158.743.800
409 Sredstva, izločena v rezerve                6.000.000
41  TEKOČI TRANSFERI                     240.929.040
410 Subvencije                         8.000.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         131.907.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     29.068.340
413 Drugi tekoči domači transferi               71.953.500
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  204.624.800
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            204.624.800
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  86.500.000
431 Investicijski transferi pr. In
   fiz. osebam, ki niso pror. upor.             50.500.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom     36.000.000
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          158.323.787
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)             0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               0
C) RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    0
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               -158.323.787
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)          158.323.787
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)              158.323.787
Splošni in posebni del občinskega proračuna sta prilogi k temu odloku.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 300.000 tolarjev na posamezen zahtevek odloča župan in o tem na naslednji redni seji poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 300.000 tolarjev na posamezen zahtevek in o tem na naslednji redni seji poroča občinskemu svetu.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto 2006 do 31. avgusta 2005.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe, določene za investicije v posebnem delu proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, določene neposrednemu uporabniku v posebnem delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
IV. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
9. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je treba upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
Sredstva iz proračuna, namenjena za izvedbo investicij v POŠ in vrtec Senožeti, športno ploščad Senožeti ter vrtec v Dolu, se uporabljajo le za namene, ki jih predhodno potrdi občinski svet.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10%, ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami (stroškovnimi mesti) v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2005, vendar skupno največ v višini dvakratne vsote splošne proračunske rezervacije iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini, kot je predvideno, se sredstva namenijo za sofinanciranje krožišča Dolsko in krožišča Dol ter za sanacijo vodovoda Zagorica. Župan odloči o vključitvi teh obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov, ter o obveznostih, za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
V. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI
14. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja ob predhodnem soglasju občinskega sveta.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
17. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna, in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2006 se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2005.
Št. 40502-4/2004
Dol pri Ljubljani, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost