Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2032. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2005, stran 4993.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 16. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine. S proračunom za leto 2005 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            (v tisoč tolarjev)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2005
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              962.111
  TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                   591.187
70 DAVČNI PRIHODKI                        419.980
  700 Davki na dohodek in dobiček                345.936
  703 Davki na premoženje                     38.765
  704 Domači davki na blago in storitve              35.279
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       171.207
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        118.757
  711 Takse in pristojbine                     2.624
  712 Denarne kazni                         242
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            27.330
  714 Drugi nedavčni prihodki                   22.254
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       9.560
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            2.800
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja                    6.760
73 PREJETE DONACIJE                         3.090
  730 Prejete donacije iz domačih virov              3.090
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      358.274
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih inštitucij                   358.274
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)             1.011.756
40 TEKOČI ODHODKI                         268.901
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              54.100
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          8.535
  402 Izdatki za blago in storitve                196.853
  403 Plačila domačih obresti                   1.620
  409 Rezerve                           7.793
41 TEKOČI TRANSFERI                        336.781
  410 Subvencije                          8.904
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          169.380
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      35.698
  413 Drugi tekoči domači transferi               122.799
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     364.390
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             364.390
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     41.684
  431 Investicijski transferi pravnim in
  fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki         12.200
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom      29.484
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) I.-II.         -49.645
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)           7.800
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil                7.800
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         10.000
  440 Dana posojila                        10.000
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             -2.200
C) RAČUN FINANCIRANJA
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     31.500
50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje                     31.500
  VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                   1.290
55 ODPLAČILO DOLGA
  550 Odplačilo domačega dolga                   1.290
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH            -21.635
  X. NETO ZADOLŽEVANJE                      30.210
  XI. NETO FINANCIRANJE                      49.645
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2004           21.635
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, posebni del – bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog s svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna, se mora upoštevati 30–dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60–dnevni plačilni rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti), ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinanciranja, se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 20% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu na presega 4.000.000,00 SIT,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 10% proračunske postavke, o čemer mora polletno poročati občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katero se nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2005, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
13. člen
Za leto 2005 se oblikuje stalna rezerva v višini 4,250.000 SIT, splošna proračunska rezervacija pa v višini 3,543.000 SIT.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem primeru do višine 1,000.000 SIT odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh po sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 1,000.000 SIT, velja le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 40302-0001/2005-06
Cerkno, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti