Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2031. Navodilo za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah, stran 4992.

Na podlagi 30. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) in Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brežice (Uradni list RS, št. 57/99) izdajam
N A V O D I L O
za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
1. člen
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah (v nadaljevanju: predstavnik oziroma organizacija), županom oziroma oddelki, ki pokrivajo področja dela posameznih organizacij.
2. člen
Župan določi strokovnega delavca oziroma kontaktno osebno za sodelovanje s predstavnikom za posamezen organ upravljanja oziroma za posamezne vrste organizacij, in sicer za že imenovane predstavnike po izdaji tega navodila, sicer pa ob izdaji sklepa o imenovanju predstavnika.
Župan predstavnika pisno obvesti o tem, katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru odsotnosti.
3. člen
Predstavnik je dolžan pred obravnavo na seji organa upravljanja pridobiti mnenje kontaktne osebe, in sicer predvsem v primeru predvidene obravnave:
– statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter drugih aktov organizacije,
– programa dela, finančnega načrta ter poslovnega poročila,
– imenovanja ali razrešitve direktorja organizacije,
– imenovanja ali odpoklica predsednika organa upravljanja,
– v drugih primerih, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje organizacije.
4. člen
Predstavnik pridobi pisno mnenje kontaktne osebe na podlagi predloženih gradiv, izjemoma, v nujnih primerih, pa po telefonu.
5. člen
Predstavnik je dolžan kontaktni osebi poročati o določitvah glede vprašanj iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Kontaktna oseba zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred sejo.
V primeru, da predstavnik ne dobi odgovora do seje upravnega organa, se šteje, da k predlogu ali h gradivu ni pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik na seji zastopal.
7. člen
Kontaktna oseba predstavnika obvešča o zadevah, pomembnih za delo organizacije (npr. sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na organizacijo o novih programih in usmeritvah na področju dela organizacije itd).
8. člen
V primeru, da predstavnik ne upošteva tega navodila, lahko župan občinskemu svetu predlaga njegovo razrešitev oziroma ga razreši sam, kolikor je to v njegovi pristojnosti.
9. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike zaposlene na občini.
10. člen
S tem navodilom preneha veljati navodilo, izdano dne 20. 9. 2000. Župan s temi navodili seznani vse že imenovane predstavnike v roku 15 dni od objave teh navodil v Uradnem listu RS.
11. člen
Navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 038-1/2005
Brežice, dne 12. maja 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

AAA Zlata odličnost