Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2030. Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Braslovče, stran 4991.

Na podlagi 12., 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 13. redni seji dne 16. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Braslovče
I. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
Na podlagi določil Dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje do leta 2000 (Uradni list RS, št. 21/90 z dopolnitvami) se sprejme Lokacijski načrt za čistilno napravo Braslovče, ki ga je pod številko 021/01-02 izdelala Vizura d.o.o. iz Celja.
II. MEJA, OBSEG IN NAMEN LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta zajema parcelo 287/1 k.o. Braslovče, v površini 2500 m2. Lokacija predstavlja skrajni jugovzhodni del naselja Braslovče ob potoku Trebnik.
3. člen
Namen lokacijskega načrta so izgradnja čistilne naprave kapacitete do 1200 PE (dve liniji po 600 PE), manipulacijsko dvorišče za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pomožni – servisni objekt ter energetska, prometna in komunalna infrastruktura, ki je potrebna za delovanje čistilne naprave.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
Pogoji za arhitektonsko in urbanistično oblikovanje
4. člen
Predvidena je izgradnja čistilne naprave kapacitete do 1200 PE (dvakrat po 600 PE), ki zajema naslednje objekte:
– dva bazena dimenzij 11,50 × 15,50 m,
– zgoščevalec blata fi 2,50 m,
– akumulacijski bazen očiščene vode fi 2,50 m,
– rotirajoče sito.
Oba bazena, zgoščevalec blata, akumulacijski bazen in objekt rotirajočega sita so predvideni v zelenici in so delno vkopani v zemljo.
Poleg objekta čistilne naprave je na manipulacijskem dvorišču predvideno tudi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki vsebuje:
– 6 kontejnerjev za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov
Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov so predvideni kot boksi iz prefabriciranih elementov ali kot kovinski kontejnerji.
– pomožni objekt za potrebe skladišča, garaže, pisarne in sanitarij
Pomožni objekt je lahko v montažni ali klasični izvedbi z dvokapno simetrično streho v naklonu ca. 35°.
Manipulacijske površine in dovozna cesta so lahko v asfaltni ali betonski izvedbi, opremljene z lovilci olj in maščob.
Pogoji za krajinsko oblikovanje
5. člen
Funkcionalno zemljišče bo zavarovano z ograjo do višine 2,50 m in zasajeno z drevjem minimalne višine 2,00 m. Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in drevjem.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
6. člen
Prometna ureditev
Dostop do območja čistilne naprave je predviden z obstoječe lokalne ceste, ki poteka na severozahodnem delu in preko obstoječe servisne ceste. Za potrebe čistilne naprave je potrebno obstoječo servisno cesto rekonstruirati, tako, da bo imelo vozišče širino 3 m ter obojestranski bankini 0,50 m. Vozišče bo asfaltirano, meteorne vode se bodo s pomočjo vzdolžnih in prečnih sklonov odvajale na zelene površine.
Dovodni kolektor in iztoki iz čistilne naprave
Dovod odpadnih vod iz naselja Braslovče je delno že zgrajen in poteka iz severovzhodne strani in ima premer DN 600 mm. Iztok iz čistilne naprave v potok Trebnik je predviden preko iztočnega kanala na zahodni strani ureditvenega območja čistilne naprave, na mestu, kjer je sedanji iztok kanalizacije.
Interna fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi raznih premerov. Položene morajo biti na ustrezni globini ter na prečkanjih z ostalimi komunalnimi vodi in pod voznimi površinami ustrezno zaščitene.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode s platoja pred objekti, kjer bo potekala manipulacija z odpadki, se vodijo v interno fekalno kanalizacijo in nazaj v tehnološki proces čiščenja.
Vodovodno omrežje
Za potrebe tehnološkega procesa v čistilni napravi, za hidrantno omrežje ter za ostale potrebe je predvidena izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja, kot odcepa od obstoječega vodovoda. Predvideni vodovod mora biti primerno dimenzioniran, položen na ustrezno globino in zavarovan pred poškodbami, še posebej na mestih predvidenih križanj z ostalimi komunalnimi vodi.
Električno omrežje
Predvidena čistilna naprava se bo napajala iz obstoječe TP 20/0,4 MV Rakovlje šola, do koder bo po posebnem projektu potrebno položiti nizkonapetostni priključek. Preko območja čistilne naprave poteka 20 kV daljnovod, ki ga je potrebno v križni razpetini ojačati, varnostna višina pa mora znašati minimalno 7,00 m.
Telefonsko omrežje
Do servisnega objekta je potrebno zgraditi telefonski priključek od obstoječega omrežja, ki poteka v naselju Rakovlje.
Ogrevanje
Ogrevanje pomožnega objekta, kot tudi čistilne naprave, bo rešeno z uporabo individualnega kurilnega sistema.
Odpadki
Vsi odpadki, tako komunalni kot odpadki, nastali v procesu čiščenja, se bodo zbirali na za to določenih mestih in se bodo redno odvažali.
V. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
7. člen
ZRAK
Večjih emisij v zrak iz čistilne naprave ni predvidenih. Čistilna naprava bo vkopana. Dostop do bazenov bo mogoč samo preko revizijskih jaškov.
VODE
Vpliv odpadne vode v podtalje bo onemogočen z izgradnjo vodotesnih bazenov. V tehnološkem postopku očiščena voda se bo odvajala v potok Trebnik. Parametri očiščene vode morajo izpolnjevati zakonsko predpisane vrednosti, ki se določijo v tehnološkem projektu.
TLA
Interne odpadne vode se vodijo v interno kanalizacijo, nekontroliranih izpustov onesnaženih voda v tla ne bo.
HRUP
Lokacija čistilne naprave je uvrščena po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. območje varstva pred hrupom. Elementi čistilne naprave, ki povzročajo hrup, bodo zvočno izolirani. Drugih stalnih prekomernih virov hrupa na obravnavanem območju ni.
OHRANJANJE NARAVE
Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati splošna načela ohranjanja narave.
KULTURNA DEDIŠČINA
Ureditveno območje čistilne naprave Braslovče ne leži v območju zavarovanega kulturnega spomenika trga Braslovče.
VI. POGOJI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. člen
POŽARNO VARSTVO
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno izvesti hidrantno omrežje in omogočiti dovoz interventnih vozil neposredno do objekta. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike med objekti in omogočiti varen umik za ljudi.
POTRESNO VARSTVO
Zaradi potresnega varstva je potrebno pri projektiranju objektov upoštevati normative za potresno cono.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
9. člen
Predvidena čistilna naprava je načrtovana za 1200 PE (dve liniji po 600 PE) in jo je glede na potrebno število enot mogoče izgrajevati tudi etapno. Kot samostojne etape je mogoče zgraditi tudi objekte za ločeno zbiranje odpadkov in servisni objekt. Vsaka od možnih etap mora biti načrtovana tako, da ne ovira ostalih etap; komunalna, energetska in prometna infrastruktura pa tako, da bo vsaki od nadaljnjih etap omogočala priključevanje nanjo oziroma omogočala delovanje posameznih etap, ne glede na njihovo izgradnjo.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
10. člen
Znotraj ureditvenega območja LN so mogoča sledeča odstopanja pri velikosti objektov, ureditvi načrtovanega območja ter potekih tras načrtovane prometne, energetske in komunalne infrastruktura:
– kolikor se izkažejo kot utemeljena, so pri objektih mogoča odstopanja tako v horizontalnih kot tudi višinskih gabaritih. Odmiki od ograje kompleksa oziroma zunanje gradbene linije morajo ostati nespremenjeni,
– znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta je mogoča tudi drugačna razmestitev objektov, kolikor to utemeljuje tehnologija,
– mogoči so tudi odmiki od tras načrtovane prometne, energetske in komunalne infrastrukture ob pogoju, da so usklajeni s posameznimi upravljalci le-teh.
Spremembe ne smejo ovirati realizacije lokacijskega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
IX. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na občini Braslovče.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/04
Braslovče, dne 16. junija 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost