Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2029. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, stran 4987.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 5. in 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej – UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) sta Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 20. 4. 2005 in Občinski svet občine Vipava na seji dne 7. 4. 2005 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina in Občina Vipava (v nadaljevanju: ustanoviteljici) uskladita delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) s Sklepi o razdelitvi premoženja bivše občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava z dne 16. 2. 1996 in Sporazumom o razdelitvi premoženja z dne 7. 9. 2001 ter Zakonom o zdravstveni dejavnosti, urejata status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda.
Ustanoviteljici sta na podlagi dokumentov delitvene bilance iz prvega odstavka tega člena pravni naslednici dosedanje ustanoviteljice Zdravstvenega doma Ajdovščina.
Zdravstveni dom Ajdovščina je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložkom št. 1/01756/00.
2. člen
Imeni in sedeža ustanoviteljic sta:
– Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina,
– Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
II. STATUSNI DOLOČBI
3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ajdovščina.
Sedež zavoda je: Tovarniška cesta 3, Ajdovščina.
Zavod lahko spremeni ime in sedež zavoda samo s soglasjem ustanoviteljic.
4. člen
Za izvajanje dejavnosti na območju Občine Vipava ima zavod organizacijsko enoto Zdravstveno postajo Vipava.
Notranjo organizacijo, organizacijske in strokovne enote določi zavod s statutom.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, za območje občin Ajdovščina in Vipava.
Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem zdravju,
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu in oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– zdravstvene preglede delavcev, športnikov, vojakov,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– diagnostične in terapevtske storitve.
Zavod izvaja specialistično ambulanto dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z javno zdravstveno mrežo.
Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti:
– prodajo zdravstvenih storitev na trgu;
– programe za zdravo življenje,
– mrliško pregledno službo,
– koordinacijo organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
– pedagoške naloge.
Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike, kamor spadajo:
– izobraževanje in organizacija seminarjev,
– opravljanje finančno-računovodskih in administrativnih del,
– čiščenje, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacija sanitetnega materiala,
– oddajanje prostih kapacitet v najem za potrebe zdravstvene dejavnosti,
– druge poslovne dejavnosti in informacijski sistem.
Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz območja svojega delovanja.
6. člen
Dejavnost zavoda iz 5. člena se po standardni klasifikaciji uvršča v:
N/85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
N/85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
K/74700 Čiščenje objektov in opreme,
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
K/71.340 Dajanje drugih strojev v najem,
O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Zavod lahko spremeni dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic in pristojnega ministrstva po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni vodja,
– strokovni svet.
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
8. člen
Svet zavoda ima devet članov:
– pet predstavnikov ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občini Ajdovščina in Vipava v skladu s svojim statutom. Občina Ajdovščina imenuje v svet zavoda tri predstavnike, Občina Vipava pa dva predstavnika.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopek za izvolitev predstavnikov delavcev se določi s statutom ali drugim splošnim aktom zavoda.
Predstavnike zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko še enkrat imenovani oziroma izvoljeni.
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki:
1. sprejema statut in druge splošne akte, za katere je tako določeno v statutu,
2. predlaga ustanoviteljicama spremembo dejavnosti,
3. sprejema program dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvrševanju,
4. sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda in spremlja poslovanje zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicama,
6. na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
7. daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
8. daje soglasje k sklepanju pogodb in k odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
9. odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanoviteljicama,
10. določa pogoje za oddajo prostorov in opreme v najem,
11. sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
12. sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
13. odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu, letni nagradi direktorju in delovni uspešnosti direktorja v skladu z veljavnimi predpisi, za kar si mora pridobiti soglasje ustanoviteljic,
14. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in statutom zavoda.
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali zdravstvene smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj, od teh vsaj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
3. predloži program razvoja zavoda.
S statutom zavoda se lahko določijo še drugi pogoji, ki jih mora direktor izpolnjevati.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Direktorju, ki je bil imenovan po splošnih aktih zavoda, veljavnih do uveljavitve tega odloka, je imel delovno razmerje sklenjeno za nedoločena čas in ni ponovno imenovan za direktorja, se v skladu s sistemizacijo delovnih met in kadrovskim načrtom ponudi delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
11. člen
Če se na razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno poteče mandat, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja, izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Za razrešitev direktorja se smiselno uporabi postopek za njegovo imenovanje. Podrobneje se razrešitev direktorja uredi v statutu zavoda.
13. člen
Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročil o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, disciplinski odgovornosti, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona, statuta in tega odloka.
14. člen
Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda. Strokovni vodja se imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda, na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniškega poklica in ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
Mandat strokovnega vodje traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Naloge, pooblastila in odgovornosti ter drugi pogoji in postopek imenovanja strokovnega vodje se določijo v statutu zavoda.
15. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.
Sestava in način oblikovanja ter druge naloge strokovnega sveta se določijo v statutu zavoda.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
16. člen
Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakoni in tem odlokom.
17. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic, z dvotretjinsko večino vseh članov sveta zavoda.
Če ustanoviteljici ne odgovorita ali odločita o soglasju k statutu v roku 60 dni od datuma prejema zahteve za soglasje, se šteje, da je soglasje dano.
18. člen
V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– s plačili za opravljene storitve na trgu,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic,
– po pogodbah z Ministrstvom za zdravje,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za investicije in programe, za katere je po zakonih pristojna občina, na podlagi skupnega dogovora. Ustanoviteljici lahko zagotavljata sredstva tudi za druge programe, za katere ugotovita, da so v interesu občine.
20. člen
Za izboljšanje materialnih pogojev dela, nabavo specifične in nadstandardne opreme, izvedbo nadstandardnega programa oziroma izvajanje izrednih aktivnosti lahko zavod zbira sredstva od donatorjev neposredno ali preko donatorskega sklada.
21. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod: nepremičnine, oprema in drugo premoženje, je last ustanoviteljic. Ustanoviteljici dajeta zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine za izvajanje dejavnosti:
– zemljišče in objekt zdravstvenega doma v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, parcelna številka 1028 in 1322 k.o. Ajdovščina, ki je lastnina Občine Ajdovščina,
– zemljišče in objekt prizidka I. k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, parcelna številka 1018/3 k.o. Ajdovščina, ki je solastnina Občine Ajdovščina in Občine Vipava, v deležu iz delitvene bilance,
– prostore za zdravstveno dejavnost v prizidku II. k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, na parcelni številki 1326/1 k.o. Ajdovščina, ki je lastnina Občine Ajdovščina,
– zemljišče in objekt zdravstvene postaje v Vipavi, parcelna številka 1713/2, 57, 58/1 vse k.o. Vipava, ki je lastnina Občine Vipava.
Ustanoviteljici zagotavljata, v skladu z zakonom, materialne pogoje za delo in razširitev dejavnosti zavoda, vsaka za dejavnost, ki se izvaja na območju občine ustanoviteljice. Za zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnosti, ki se zaradi specifike izvajajo na enem mestu in služijo potrebam obeh občin, se ustanoviteljici dogovorita o skupnem zagotavljanju materialnih pogojev in določita obveznosti posamezne ustanoviteljice, glede na interes in glede na določila delitvene bilance.
22. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, uporablja pa jih na način, kot to določata zakon in ta odlok.
Zavod ne more odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice, ki je lastnica nepremičnega premoženja. Za nepremičnine, ki so skupna lastnina obeh ustanoviteljic, si mora zavod pridobiti soglasje obeh ustanoviteljic.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicama.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljic.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporabi zavod za izvajanje in razvoj dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi tudi za plače zaposlenim, po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
24. člen
Če je v letnem poslovanju zavoda izkazan primanjkljaj prihodkov, mora zavod izdelati predlog za pokritje primanjkljaja. O načinu kritja primanjkljaja odloči svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Primanjkljaj sredstev iz naslova preveč izplačanih plač krije zavod.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga, razen z nepremičnim premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisna v sodni register.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
26. člen
Zavod je dolžan predložiti ustanoviteljicama letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
Zavod je dolžan tudi med letom obveščati ustanoviteljici o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda.
Zavod je dolžan dajati podatke, potrebne za spremljanje poslovanja in izvajanja dejavnosti in v statistične namene, tudi drugim pooblaščenim institucijam.
27. člen
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– spremembi imena in sedeža zavoda,
– statutu in njegovim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– teritorialni organizaciji dejavnosti,
– investicijam in obsežnejšemu investicijskemu vzdrževanju stavb,
– prometu z nepremičninami,
– povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in enkratni letni nagradi direktorja,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Če ustanoviteljici ne odgovorita ali odločita o posameznem soglasju oziroma mnenju iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od dneva prejema zahtevka, se šteje, da je soglasje dano.
28. člen
Zavod sodeluje s koncesionarji in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev pri izvajanju javne mreže osnovnega zdravstvenega varstva.
Zavod je dolžan ponuditi koncesionarjem oziroma drugim najemnikom možnost najema poslovnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki jih ne potrebuje za opravljanje lastne dejavnosti. Najemno pogodbo sklenejo zavod, najemnik in lastnik prostorov. Sredstva najemnine se porabijo za vzdrževanje prostorov in opreme zavoda.
29. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v skladu z zakonom in v okviru dogovorjenega programa.
Ustanoviteljici bosta pri podeljevanju koncesij za zdravstveno dejavnost sodelovali z zavodom.
30. člen
Ustanoviteljici uredita s pogodbo način uresničevanja ustanoviteljskih pravic, obveznosti in odgovornosti do zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
Do imenovanja strokovnega vodje po tem odloku opravlja naloge dosedanji strokovni vodja. Strokovni vodja se imenuje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Svet zavoda se mora konstituirati v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Sedanjemu svetu zavoda se podaljša mandat do konstituiranja novega sveta zavoda.
Strokovni svet nadaljuje z delom do konstituiranja strokovnega sveta po usklajenem statutu zavoda.
32. člen
Svet zavoda sprejme oziroma uskladi statut zavoda s tem odlokom, v roku šest mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Zavod mora ostale splošne akte uskladiti s tem odlokom in statutom v roku treh mesecev od uveljavitve statuta.
Do sprejema statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odločba o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, številka 026-7/91, z dne 28. 3. 1991, in sprememba in dopolnitev odločbe številka 026-7/91, z dne 2. 7. 1992.
34. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občini ustanoviteljici, in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 026-1/2005
Ajdovščina, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Št. 14000-1/2005
Vipava, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost