Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2024. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (7. dopolnitev), stran 4967.

Na podlagi 13. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
S E Z N A M
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (7. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslovi oziroma znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet Univerze v Ljubljani; ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) je 18. 12. 2001, 19. 2., 26. 3., 2. 7., 15. 10. 2002, 18. 2., 25. 3., 13. 5., 1. 7., 14. 10., 18. 11., 16. 12. 2003, 17. 2., 23. 3. in 11. 5. 2004 z njimi soglašal senat Univerze v Ljubljani, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
I.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni naslov po Zakonu o |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |strokovnih in znanstvenih  |       |
|visokem šolstvu (Uradni list  |naslovih (Uradni list RS, št.|       |
|RS, št. 100/04-UPB2)      |83/03-UPB1)         |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|1. AKADEMIJA ZA GLASBO     |               |       |
|– študijski progam za      |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |akademski glasbenik pevec  |akad. pev.  |
|Petje              |akademska glasbenica pevka  |       |
|                |profesor petja        |prof. pet.  |
|                |profesorica petja      |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA    |               |       |
|– študijski progam za      |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |univerzitetni diplomirani  |univ. dipl. |
|Biotehnologija         |biotehnolog         |bioteh.   |
|                |univerzitetna diplomirana  |       |
|                |biotehnologinja       |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE  |               |       |
|– študijski program za     |               |       |
|pridobitev visoke strokovne   |               |       |
|izobrazbe            |diplomirani družboslovni   |dipl.    |
|Družboslovna informatika    |informatik          |inform.   |
|                |diplomirana družboslovna   |       |
|                |informatičarka        |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|4. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN  |               |       |
|FIZIKO, FAKULTETA ZA      |               |       |
|RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  |               |       |
|– študijski program za     |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |univerzitetni diplomirani  |univ. dipl. |
|Računalništvo in matematika   |inženir računalništva in   |inž. rač. in |
|                |matematike          |mat.     |
|                |univerzitetna diplomirana  |       |
|                |inženirka računalništva in  |       |
|                |matematike          |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|5. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN  |               |       |
|PROMET             |               |       |
|– študijski program za     |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |univerzitetni diplomirani  |univ. dipl. |
|izobrazbe            |inženir transportne logistike|inž. tran.  |
|Transportna logistika      |univerzitetna diplomirana  |log.     |
|                |inženirka transportne    |       |
|                |logistike          |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|6. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO  |               |       |
|– študijski program za     |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |univerzitetni diplomirani  |univ. dipl. |
|Socialno delo          |socialni delavec       |soc. del.  |
|                |univerzitetna diplomirana  |       |
|                |socialna delavka       |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|7. FAKULTETA ZA ŠPORT      |               |       |
|– študijski progam za      |               |       |
|pridobitev visoke strokovne   |               |       |
|izobrazbe            |diplomirani trener      |dipl. tren. |
|Športno treniranje       |diplomirana trenerka     |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|8. FAKULTETA ZA UPRAVO     |               |       |
|– študijski program za     |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |univerzitetni diplomirani  |univ. dipl. |
|Uprava             |upravni organizator     |upr. org.  |
|                |univerzitetna diplomirana  |       |
|                |upravna organizatorica    |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|9. FILOZOFSKA FAKULTETA     |               |       |
|– dvopredmetni študijski    |               |       |
|program za pridobitev      |               |       |
|univerzitetne izobrazbe     |univerzitetni diplomirani  |univ. dipl. |
|Češki jezik in književnost   |bohemist           |bohem.    |
|                |univerzitetna diplomirana  |       |
|Poljski jezik in književnost  |bohemistka          |univ. dipl. |
|                |univerzitetni diplomirani  |polon.    |
|Slovaški jezik in književnost  |polonist           |       |
|                |univerzitetna diplomirana  |univ. dipl. |
|                |polonistka          |slovak.   |
|                |univerzitetni diplomirani  |       |
|                |slovakist          |       |
|                |univerzitetna diplomirana  |       |
|                |slovakistka         |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|10. MEDICINSKA FAKULTETA    |               |       |
|– študijski progam za      |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |doktor dentalne medicine   |dr. dent.  |
|Dentalna medicina        |doktorica dentalne medicine |med.     |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|11. PEDAGOŠKA FAKULTETA     |               |       |
|– študijski progam za      |               |       |
|pridobitev univerzitetne    |               |       |
|izobrazbe            |profesor specialne in    |prof. spec. |
|Specialna in rehabilitacijska  |rehabilitacijske pedagogike |in reh. ped. |
|pedagogika           |profesorica specialne in   |       |
|                |rehabilitacijske pedagogike |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
|12. TEOLOŠKA FAKULTETA     |               |       |
|– študijski progam za      |               |       |
|pridobitev visoke strokovne   |               |       |
|izobrazbe            |diplomirani teolog      |dipl. teol. |
|Teologija            |diplomirana teologinja    |       |
+--------------------------------+-----------------------------+-------------+
I.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni oziroma znanstveni |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |naslov po Zakonu o strokovnih |      |
|visokem šolstvu (Uradni list RS,|in znanstvenih naslovih    |      |
|št. 100/04-UPB2)        |(Uradni list RS, št. 83/03-  |      |
|                |UPB1)             |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,    |               |      |
|EKONOMSKA FAKULTETA,      |               |      |
|FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,   |               |      |
|FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN   |               |      |
|FIZIKO,             |               |      |
|MEDICINSKA FAKULTETA      |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |magister znanosti       |mag.    |
|doktorata znanosti       |magistrica znanosti      |      |
|Statistika           |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,    |               |      |
|EKONOMSKA FAKULTETA,      |               |      |
|FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,   |               |      |
|FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN  |               |      |
|GEODEZIJO,           |               |      |
|FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO |               |      |
|TEHNOLOGIJO,          |               |      |
|FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN   |               |      |
|FIZIKO,             |               |      |
|FAKULTETA ZA POMORSTVO IN    |               |      |
|PROMET,             |               |      |
|FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO,    |               |      |
|FILOZOFSKA FAKULTETA,      |               |      |
|MEDICINSKA FAKULTETA,      |               |      |
|NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, |               |      |
|PRAVNA FAKULTETA,        |               |      |
|VETERINARSKA FAKULTETA     |magister znanosti       |mag.    |
|– študijski program za     |magistrica znanosti      |      |
|pridobitev magisterija in    |doktor znanosti        |dr.     |
|doktorata znanosti       |doktorica znanosti      |      |
|Varstvo okolja         |               |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|3. EKONOMSKA FAKULTETA     |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist projektnega    |spec.    |
|Projektni management      |managementa          |      |
|                |specialistka projektnega   |spec.    |
|Poslovna informatika      |managementa          |      |
|                |specialist poslovne      |spec.    |
|Turizem             |informatike          |      |
|                |specialistka poslovne     |spec.    |
|Računovodstvo, revizija in   |informatike          |      |
|davčno svetovanje        |specialist turizma      |      |
|                |specialistka turizma     |      |
|                |specialist 'izbrane smeri'  |      |
|                |specialistka 'izbrane smeri' |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|4. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist elektronskih    |spec.    |
|Elektronski sistemi       |sistemov           |      |
|                |specialistka elektronskih   |      |
|                |sistemov           |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|5. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN |               |      |
|GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI |               |      |
|IN FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO  |               |      |
|UNIVERZE V MARIBORU       |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Gradbena informatika      |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|6. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN  |               |      |
|PROMET             |               |      |
|– študijski program za     |specialist prometnih ved   |spec.    |
|pridobitev specializacije    |specialistka prometnih ved  |      |
|Prometne vede          |               |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|7. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO   |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist managementa    |spec.    |
|Management tehnologij      |tehnologij vzdrževanja    |      |
|vzdrževanja           |specialistka managementa   |      |
|                |tehnologij vzdrževanja    |      |
|                |               |spec.    |
|                |specialist konstruiranja in  |      |
|Konstruiranje in razvojna    |razvojne tehnike       |spec.    |
|tehnika             |specialistka konstruiranja in |      |
|                |razvojne tehnike       |spec.    |
|Vodenje proizvodnje       |specialist vodenja      |      |
|                |proizvodnje          |spec.    |
|Gospodarjenje z energijo    |specialistka vodenja     |      |
|                |proizvodnje          |      |
|Procesno strojništvo      |specialist gospodarjenja z  |      |
|                |energijo           |      |
|                |specialistka gospodarjenja z |      |
|                |energijo           |      |
|                |specialist procesnega     |      |
|                |strojništva          |      |
|                |specialistka procesnega    |      |
|                |strojništva          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|8. FAKULTETA ZA UPRAVO     |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Uprava             |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|9. TEOLOŠKA FAKULTETA      |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Zakonska in družinska terapija |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet Univerze v Mariboru; ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) je 19. 2. in 19. 3. 2002, 25. 2., 7. 7., 30. 9., 12. 11. 2003 ter 16. 3. in 6. 5. 2004 z njimi soglašal senat Univerze v Mariboru, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
II.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni naslov po Zakonu o |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |strokovnih in znanstvenih   |      |
|visokem šolstvu (Uradni list  |naslovih (Uradni list RS, št. |      |
|RS, št. 100/04-UPB2)      |83/03-UPB1)          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-   |               |      |
|VARNOSTNE VEDE         |               |      |
|– študijski progam za      |               |      |
|pridobitev univerzitetne    |               |      |
|izobrazbe            |univerzitetni diplomirani   |univ. dipl. |
|Varstvoslovje          |varstvoslovec         |var.    |
|                |univerzitetna diplomirana   |      |
|                |varstvoslovka         |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. MEDICINSKA FAKULTETA     |               |      |
|– študijski progam za      |               |      |
|pridobitev univerzitetne    |               |      |
|izobrazbe            |doktor medicine        |dr. med.  |
|Splošna medicina        |doktorica medicine      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|3. PEDAGOŠKA FAKULTETA     |               |      |
|– študijski progam za      |               |      |
|pridobitev visoke strokovne   |               |      |
|izobrazbe            |diplomirani trener 'izbrane  |dipl. tren. |
|Trener 'izbrane športne panoge' |športne panoge'        |      |
|                |diplomirana trenerka 'izbrane |      |
|                |športne panoge'        |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
II.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni oziroma znanstveni |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |naslov po Zakonu o strokovnih |      |
|visokem šolstvu (Uradni list  |in znanstvenih naslovih    |      |
|RS, št. 100/04-UPB2)      |(Uradni list RS, št. 83/03-  |      |
|                |UPB1)             |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. fAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE |               |      |
|VEDE KRANJ           |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist organizacije in  |spec.    |
|Organizacija in management   |managementa          |      |
|                |specialistka organizacije in |      |
|                |managementa          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. fAKULTETA ZA policijsko-   |               |      |
|varnostne vede         |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist informacijske   |spec.    |
|Informacijska varnost      |varnosti           |      |
|                |specialistka informacijske  |spec.    |
|Kriminalistično preiskovanje  |varnosti           |      |
|                |specialist kriminalističnega |spec.    |
|Policijski management      |preiskovanja         |      |
|                |specialistka kriminalističnega|spec.    |
|Poslovno-varnostni management  |preiskovanja         |      |
|                |specialist policijskega    |      |
|                |managementa          |      |
|                |specialistka policijskega   |      |
|                |managementa          |      |
|                |specialist poslovno-     |      |
|                |varnostnega managementa    |      |
|                |specialistka poslovno-    |      |
|                |varnostnega managementa    |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|3. PEDAGOŠKA FAKULTETA     |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Angleški jezik in književnost  |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
|                |magister znanosti       |mag.    |
|Izobraževanje na razredni    |magistrica znanosti      |      |
|stopnji             |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|4. PRAVNA FAKULTETA       |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Gospodarsko pravo Evropske   |magistrica znanosti      |      |
|unije              |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|5. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA   |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist patronažne     |spec.    |
|Patronažna zdravstvena nega   |zdravstvene nege       |      |
|                |specialistka patronažne    |      |
|                |zdravstvene nege       |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) določeni v senatu Fakultete za humanistične študije* 6. 6., 29. 8., 12. 12. 2002, 19. 6. 2003 in 28. 8. 2003, v senatu Fakultete za management* 20. 3. 2003, v senatu Visoke šole za zdravstvo 23. 4. 2002, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njim dal soglasje in priporočilo.
III.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni naslov po Zakonu o |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |strokovnih in znanstvenih   |      |
|visokem šolstvu (Uradni list  |naslovih (Uradni list RS, št. |      |
|RS, št. 100/04-UPB2)      |83/03-UPB1)          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE  |               |      |
|ŠTUDIJE KOPER          |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev univerzitetne    |               |      |
|izobrazbe            |univerzitetni diplomirani   |univ. dipl. |
|Zgodovina            |zgodovinar          |zgod.    |
|                |univerzitetna diplomirana   |      |
|Slovenistika          |zgodovinarka         |univ. dipl. |
|                |univerzitetni diplomirani   |slov.    |
|                |slovenist           |      |
|                |univerzitetna diplomirana   |      |
|                |slovenistka          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT   |               |      |
|KOPER              |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev univerzitetne    |univerzitetni diplomirani   |univ. dipl. |
|izobrazbe            |ekonomist           |ekon.    |
|Management           |univerzitetna diplomirana   |      |
|                |ekonomistka          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|3. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO   |               |      |
|IZOLA              |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev visoke strokovne   |diplomirana medicinska sestra |dipl. m. s. |
|izobrazbe            |diplomirani zdravstvenik   |dipl. zn.  |
|Zdravstvena nega        |               |      |
|                |               |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
* Našteti visokošolski zavodi so postali članice Univerze na Primorskem v letu 2003, prej so bili samostojen zavod. Univerza na Primorskem je bila ustanovljena z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 13/03, ki je začel veljati 15. dan po objavi, to je 22. februarja 2003.
III.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni oziroma znanstveni |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |naslov po Zakonu o strokovnih |      |
|visokem šolstvu (Uradni list RS,|in znanstvenih naslovih    |      |
|št. 100/04-UPB2)        |(Uradni list RS, št. 83/03-  |      |
|                |UPB1             |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE  |               |      |
|ŠTUDIJE KOPER          |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Geografija kontaktnih prostorov |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
|                |magister znanosti       |mag.    |
|Zgodovina Evrope in Sredozemlja |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
|                |magister znanosti       |mag.    |
|Filozofija in teorija vizualne |magistrica znanosti      |      |
|kulture             |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER|               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist managementa    |spec.    |
|Management           |specialistka managementa   |      |
|                |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |magister znanosti       |mag.    |
|doktorata znanosti       |magistrica znanosti      |      |
|Management           |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
IV. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) določeni v senatu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 20. 3. 2003 in 30. 3. 2004, v senatu Politehnike 11. 7. 2002, 7. 5. in 28. 8. 2003, v senatu Fakultete za podiplomske državne in evropske študije 14. 10. 2002 in 23. 1. 2003, v senatu Visoke komercialne šole Celje 23. 1. 2004, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njim dal soglasje in priporočilo.
IV. 1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni naslov po Zakonu o |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |strokovnih in znanstvenih   |      |
|visokem šolstvu (Uradni list  |naslovih (Uradni list RS, št. |      |
|RS, št. 100/04-UPB2)      |83/03-UPB1)          |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. POLITEHNIKA         |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev           |               |      |
|univerzitetne izobrazbe     |univerzitetni diplomirani   |univ. dipl. |
|Slovenistika          |slovenist           |slov.    |
|                |univerzitetna diplomirana   |      |
|Instrumentacija         |slovenistka          |univ. dipl. |
|                |univerzitetni diplomirani   |inž. instr. |
|                |inženir instrumentacije    |      |
|                |univerzitetna diplomirana   |      |
|                |inženirka instrumentacije   |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. VISOKA KOMERCIALNA ŠOLA   |               |      |
|CELJE              |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev           |diplomirani ekonomist     |dipl. ekon. |
|visoke strokovne izobrazbe   |diplomirana ekonomistka    |      |
|Komerciala           |               |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
IV. 2. Strokovni in znanstveni naslovi na podiplomskih študijskih programih
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski |Strokovni oziroma znanstveni |Okrajšava  |
|program, sprejet po Zakonu o  |naslov po Zakonu o strokovnih |      |
|visokem šolstvu (Uradni list RS,|in znanstvenih naslovih    |      |
|št. 100/04-UPB2)        |(Uradni list RS, št. 83/03-  |      |
|                |UPB1             |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|1. FAKULTETA ZA PODIPLOMSKE   |               |      |
|DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE   |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev specializacije    |specialist državnih študij  |spec.    |
|Državne študije         |specialistka državnih študij |      |
|                |               |      |
|– študijski program za     |magister znanosti       |mag.    |
|pridobitev magisterija     |magistrica znanosti      |      |
|Mednarodne, primerjalne in   |               |      |
|evropske državne študije    |               |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|2. MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA |               |      |
|JOŽEFA STEFANA         |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Novi mediji in e-znanosti    |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
|                |magister znanosti       |mag.    |
|Nanoznanosti in nanotehnologije |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
|                |magister znanosti       |mag.    |
|Ekotehnologija         |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
|3. POLITEHNIKA NOVA GORICA   |               |      |
|– študijski program za     |               |      |
|pridobitev magisterija in    |               |      |
|doktorata znanosti       |magister znanosti       |mag.    |
|Krasoslovje           |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
|                |magister znanosti       |mag.    |
|Interkulturni študiji      |magistrica znanosti      |      |
|                |doktor znanosti        |dr.     |
|                |doktorica znanosti      |      |
+--------------------------------+------------------------------+------------+
Št. 601-21/2005-3
Ljubljana, dne 22. aprila 2005.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
dr. Jure Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost