Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2017. Odlok o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi, stran 4959.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod
Središče ob Dravi
1. člen
(priprava državnega lokacijskega načrta)
(1) Priprava državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi v Občini Ormož (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) se prične na podlagi pobude pooblaščenega investitorja Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, št. 266-17/01, z dne 16. 9. 2004, katerega naloge je zaradi reorganizacije državne uprave z dne 1. 4. 2005 prevzelo Ministrstvo za javno upravo.
(2) Predlog za izdelavo državnega lokacijskega načrta je utemeljen na podlagi:
1. Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, v nadaljnjem besedilu: ZDVGOMP),
2. Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
3. Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
4. Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03).
5. Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in mednarodni cestni in železniški promet na meji z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 54/94), kjer je mejni prehod Središče ob Dravi določen kot mejni prehod za mednarodni cestni potniški in blagovni promet.
(3) Pobuda za izdelavo državnega lokacijskega načrta je dokumentirana s projektom ''Idejni projekt za mejni prehod Središče ob Dravi'', ki ga je izdelal Projekt MR Inženiring, d.o.o., Maribor, maj 2004.
2. člen
(predmet državnega lokacijskega načrta)
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod Središče ob Dravi) so vse prostorske in druge ureditve, vezane na gradnjo mejnega prehoda Središče ob Dravi, in obsegajo širitev obstoječe glavne ceste G1-2, odsek 1313, vstopni in izstopni plato z glavnim objektom policije in carine ter šestimi voznimi pasovi pod glavno nadstrešnico ter vse pripadajoče komunalne in druge cestne ureditve.
3. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta leži na območju Občine Ormož in obsega naslednje parcele ali dele parcel na območju katastrske občine Središče: 896/1, 896/2, 896/3, 903, 904, 905/1, 905/2, 905/3, 906/1, 906/2, 907/2, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1017/1, 1017/4, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4,1061, 1019/1, 1075, 1088, 1089, 1096/1, 1096/2, 1097, 1102, 1103, 1114/1, 1114/2, 1115, 1125/1, 1125/2, 1125/3 in 2104/2 za območje mejnega platoja ter parc. št. 2104/1, 2130 in 2104/2 na trasi od obstoječega mejnega prehoda Središče ob Dravi do novega mejnega prehoda Središče ob Dravi za potek komunalnih vodov.
(2) Parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda Središče ob Dravi je sestavni del državnega lokacijskega načrta.
(3) V skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami, pridobljenimi pogoji, soglasji in mnenji se ureditveno območje državnega lokacijskega načrta s sprejemom uredbe o državnem lokacijskem načrtu lahko tudi spremeni.
4. člen
(obseg priprave državnega lokacijskega načrta)
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo strokovnih podlag,
– izdelavo državnega lokacijskega načrta, ki se izdela v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Uredbo o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
5. člen
(strokovne podlage)
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(2) Pred izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja (analiza stanja in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti), analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev (študija ranljivosti prostora);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
(3) Podlaga za izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
(4) V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj (v nadaljnjem besedilu: Urad).
(5) V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod Republike Slovenije za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje Uradu.
6. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave osnutka državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo ter soglasja in mnenja k dopolnjenemu osnutku državnega lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
2. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
15. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
16. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
17. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine,
19. Zavod za ribištvo Slovenije,
20. Zavod za gozdove Republike Slovenije,
21. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o.,
22. Telekom Slovenije, Ljubljana,
23. Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana,
24. Elektro Maribor, d.d., OE Ptuj,
25. Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
26. Občina Ormož in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
27. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(organizacija dela)
(1) Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana, Dunajska 21.
(2) Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge investitorja opravlja Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Ljubljana, Gregorčičeva 27a (v nadaljnjem besedilu: Direktorat za investicije).
(3) Naročnik izdelave strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je Direktorat za investicije.
(4) Naročnik izbere izdelovalca na podlagi oddaje javnih naročil, v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04). Direktorat za investicije po izbiri izdelovalca državnega lokacijskega načrta na Urad dostavi podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih nosilcev). Izbrani izdelovalec mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno sestavljajo univ. dipl. inž. arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. inž. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
(5) Direktorat za investicije mora v celotnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta po lastni presoji ali na zahtevo Urada seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi izdelanimi strokovnimi podlagami.
8. člen
(postopki in roki)
Udeleženci v postopku priprave državnega lokacijskega načrta opravijo naslednja dejanja v rokih, kot sledi:
– K idejni rešitvi mejnega prehoda pridobi Urad pogoje organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovi Direktorat za investicije. Rok za določitev pogojev je 30 dni.
– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi Urad.
– Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi Direktorat za investicije vse strokovne podlage, določene v 5. členu tega odloka.
– Izdelovalec izdela osnutek državnega lokacijskega načrta 21 dni potem, ko so izdelane vse strokovne podlage.
– Urad zagotovi strokovni pregled osnutka državnega lokacijskega načrta.
– Ministrstvo za okolje in prostor z objavo v uradnem glasilu na krajevno običajen način obvesti javnost o razgrnitvi ter kraju in času obravnave ter posreduje osnutek državnega lokacijskega načrta Občini Ormož.
– Osnutek državnega lokacijskega načrta se javno razgrne na Uradu in v Občini Ormož. Javna razgrnitev traja 15 dni.
– Urad v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo osnutka državnega lokacijskega načrta.
– V času javne razgrnitve in javnih obravnav občina evidentira vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih organov, organizacij in posameznikov.
– V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posreduje občina ministru za okolje in prostor vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in javnih obravnav, skupaj z mnenjem občine. Če v tem roku minister za okolje in prostor ne prejme pripomb z javne razgrnitve in mnenja občine, se šteje, da na osnutek državnega lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je ta usklajen.
– Urad v sodelovanju z investitorjem in izdelovalcem državnega lokacijskega načrta prouči pripombe in predloge z javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč glede upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov in z njimi seznani občino.
– O utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije, na predlog pristojnega ministra v roku 15 dni.
– Na podlagi stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve pridobi Direktorat za investicije morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdela dopolnjen osnutek državnega lokacijskega načrta 15 dni potem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– K dopolnjenemu osnutku državnega lokacijskega načrta pridobi Urad soglasja in mnenja organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje soglasij in mnenj zagotovi Direktorat za investicije. Rok za izdajo soglasja ali mnenja je 15 dni.
– Minister za okolje in prostor v soglasju s Direktoratom za investicije posreduje usklajen dopolnjen osnutek državnega lokacijskega načrta, skupaj s predlogom stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
– S sprejemom državnega lokacijskega načrta se šteje, da so prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ormož spremenjene in dopolnjene v delu in za območje, ki ga določa državni lokacijski načrt.
– Z uveljavitvijo državnega lokacijskega načrta prenehajo veljati državni in občinski prostorski izvedbeni akti za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta.
9. člen
(sredstva za izdelavo državnega lokacijskega načrta)
Direktorat za investicije zagotovi vsa sredstva, potrebna za izdelavo strokovnih podlag in izdelavo državnega lokacijskega načrta.
10. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2005/6
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2511-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost