Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2016. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje, stran 4958.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen uredbe)
Ta uredba se izda zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, ker bo sicer izvedba prostorske ureditve močno otežena, ker se bodo sicer bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve
v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega lokacijskega načrta je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k.o. Kaplja vas: 334/2, 335, 336, 432/1, 433, 443/1, 444/1, 445, 446, 447/1, 447/2, 454, 456, 458, 459/2, 460, 462, 463, 464, 468/1, 472/3, 472/7, 473/1, 479, 482, 485, 568, 570, 571, 572/1, 572/4, 572/5;
– k.o. Moste: 1009/1, 1011, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1076, 1077, 1078, 1079/1, 1079/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1094, 1095, 1099, 1100, 1103/1, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1115, 1120, 1121/1, 1124, 1125, 1393/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1400, 1413/1, 1413/2, 1414, 1415/1, 1415/2, 1415/4, 1415/5, 1416/1, 1416/4, 1418/3, 1429, 1431, 1434, 1435, 1440/1, 1440/3, 1445/2, 167/1, 167/2, 169/2, 176/2, 176/3, 176/4, 176/6, 177/1, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 192/2, 192/4, 192/5, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/9, 207/10, 207/4, 207/5, 207/8, 207/9, 209/2, 209/3, 209/4, 209/6, 286/7, 562/1, 562/2, 564/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/5, 587/3, 588/1, 588/2, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 591/3, 592/2, 594/2, 595/2, 595/3, 595/4, 597/1, 597/3, 597/5, 599, 600/1, 601/1, 601/2, 602/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 609/3, 610, 611, 612, 613/2, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617/3, 617/4, 617/5, 618, 620/1, 620/2, 621/3, 621/8, 624/1, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635/2, 636, 637, 638/1, 638/2, 638/3, 640, 673, 674, 677, 678, 681, 682, 683/1, 684/1, 689/1, 690/3, 690/4, 690/5, 691/1, 691/2, 691/3, 692, 693/1, 699, 700/2, 701, 707/2, 707/3, 707/4, 973, 974, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2;
– k.o. Suhadole: 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1017/1, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1134/1, 1134/2, 1160/1, 1160/2, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1163, 1165, 122, 124/4, 124/6, 851, 852, 853, 854, 856, 858/2, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 865, 866, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 874, 876, 877, 878, 879, 884, 885, 887, 889, 897, 898/3, 900, 901, 902, 904, 905/2, 906/1, 907, 909/3, 910/1, 911/1, 913/1, 914, 915, 916, 918/1, 919, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 926, 930, 935, 936, 940, 941, 947, 951, 952, 954, 955, 956, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 995, 996, 997, 999.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. parcelacija zemljišč in promet z njimi, razen na območjih, kjer je predvidena komasacija zemljišč iz 115. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
2. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na zavarovanem območju, in
3. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno, oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje za poseg v prostor, nosi stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 1. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega lokacijskega načrta le do uveljavitve državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2005/6
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2511-0122
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost