Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1907. Pravilnik o krmnih dodatkih, stran 4766.

Na podlagi 4. in 34.a člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o krmnih dodatkih
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa označevanje krmnih mešanic in postopek za izdajo dovoljenja za izvedbo poskusov o uporabi krmnih dodatkov v prehrani živali v skladu z Direktivo Sveta 70/524/ES z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L št. 270 z dne 14. 12. 1970, str. 1, z vsemi spremembami) in za izvajanje Uredbe (ES) Št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL ES št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2003/ES).
2. člen
(označevanje krmnih mešanic)
(1) Krmne mešanice so lahko v prometu, če so označene v skladu s predpisom, ki ureja kakovost in označevanje krme v prometu. Če krmne mešanice vsebujejo dodatke iz Registra krmnih dodatkov po Uredbi 1831/2003/ES, morajo biti podatki dobro vidni, čitljivi in trajno pritrjeni tako, da so neizbrisni. Zanje odgovarja proizvajalec, tisti, ki je pakiral, uvoznik, prodajalec ali distributer, in sicer tisti izmed njih, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti glede označevanja krmnih mešanic. Vsi podatki morajo biti na embalaži, posodah ali pritrjenih etiketah. Na označbi so navedeni naslednji podatki:
a) za antibiotike, kokcidiostatike in druge zdravilne snovi ter pospeševalce rasti:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja te snovi;
– številka registracije, izdane obratu ali posredniku;
b) za antioksidante, barvila (vključno s pigmenti) in konzervanse:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem, v primeru krmnih mešanic, ki niso hrana za hišne živali;
– navedba »antioksidant(-i)«, »barvilo(-a)«, »konzervans(-i)«, katerim v primeru hrane za hišne živali sledi specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
c) za vitamin E:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
– vsebnost alfa-tokoferola;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost alfa-tokoferola ali rok trajanja;
d) za vitamina A in D:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja te snovi;
e) za baker:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost, izražena kot Cu;
f) za encime:
– specifično ime aktivne snovi ali snovi v skladu z njihovo encimsko aktivnostjo, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
– identifikacijska številka mednarodne zveze za biokemijo;
– enota aktivnosti (enote aktivnosti na gram ali enote aktivnosti na mililiter);
– E registracijska številka dodatka;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja od dneva proizvodnje;
– navedba pomembnih značilnosti encima, ki se nanašajo na proizvodni proces;
g) za mikroorganizme:
– identifikacija seva oziroma sevov, ki so bili določeni z dovoljenjem;
– številka vrste seva oziroma sevov;
– števila kolonije formirajočih enot (KFE na kg);
– E registracijska številka dodatka;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
– navedba pomembnih značilnosti mikroorganizma, ki se nanašajo na proizvodni proces.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko v dovoljenju za dodatek navedejo podatki za pravilno uporabo krme po postopku iz 7. člena Uredbe (ES) št. 1831/2003. Podatki morajo biti navedeni na embalaži, posodi ali pritrjeni etiketi.
(3) Prisotnost elementa v sledeh, razen bakra in vitaminov (z izjemo vitaminov A, D in E), provitaminov in dodatkov s podobnim učinkom, je lahko označena, če je količino teh snovi mogoče ugotoviti z uradnimi analiznimi metodami ali, če to ni mogoče, z veljavnimi znanstvenimi metodami analize. V takšnih primerih morajo biti navedeni naslednji podatki:
a) za elemente v sledeh, razen bakra:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
– vsebnost različnih elementov;
b) za vitamine, razen vitaminov A, D in E, provitamine in snovi s podobnim kemičnim učinkom:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja te snovi.
(4) Pri označevanju morajo biti:
– podatki, določeni v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, natisnjeni v bližini splošnih podatkov in pritrjeni na embalaži, posodi ali etiketi;
– količina dodatka, vključenega v krmno mešanico, navedena, kadar je vsebnost ali količina navedena v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena;
– navedeni podrobni podatki o dodatkih, ki jih lahko spremlja E registracijska številka ali trgovsko ime dodatka, kadar ti podatki niso zahtevani po prvem odstavku tega člena.
(5) Kadar se določi datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja za več dodatkov, se označi samo en datum veljavnosti garancije ali ena sama navedba roka trajanja za vse dodatke, in sicer tistega, ki poteče prvi.
(6) Krmne mešanice v razsutem stanju, ki se prevažajo v cisternah ali podobnih vozilih, mora spremljati dokument, ki vsebuje podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. Kadar gre za manjše količine, ki so namenjene končnemu porabniku, morajo biti podatki posredovani končnemu porabniku skupaj z obvestilom.
(7) Pri označevanju hrane za hišne živali, ki vsebuje barvila, konzervanse ali snovi z antioksidacijskim učinkom in je takšna hrana pakirana v embalaži z neto maso do 10 kg, zadostuje, da ima embalaža na označbi navedbo »barvilo(-a)«, »konzervans(-i)« ali »antioksidant(-i)«, ki ji sledi navedba »dodatek(-ki), dovoljen(-i) v Evropski uniji:«, pod pogoji:
– da nosi embalaža, posoda ali etiketa referenčno številko, s katero se krmna mešanica lahko identificira;
– da proizvajalec na zahtevo stranke poda specifično ime ali imena uporabljenega dodatka ali dodatkov.
3. člen
(poskusi)
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na vlogo predlagatelja z odločbo dovoli poskuse o uporabi krmnih dodatkov na živalih v znanstvene namene, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba 1831/2003/ES v členu 3(2).
4. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 47/03, 103/03 in 18/04).
5. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-24/2004
Ljubljana, dne 19. aprila 2005.
EVA 2005-2311-0056
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost