Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1734. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 4426.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog oziroma vaj in atlasov (v nadaljnjem besedilu: učbeniki), ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini učbeniki za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
2. člen
Drobnoprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov, ki so veljale na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
3. člen
Za določitev najvišje cene novega učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu, na tržišču pa se pojavlja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), morajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. vrsto učbenika;
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
5. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol;
7. leto izdaje;
8. čas veljavnosti učbenika;
9. število izvodov (naklada);
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
11. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
12. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
13. kalkulativne elemente drobnoprodajne cene z:
– normativi za papir in drugi material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
– zneski subvencij, prejetih s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– drobnoprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
14. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
15. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni ostali proizvajalni stroški;
16. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
4. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik iz prejšnjega člena ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
5. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika izda Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Če se zaradi povišanja tečaja tuje valute poviša uvozna cena učbenika, se lahko njegova cena poviša ne glede na določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najkasneje 8 dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1. do 12. točki drugega odstavka 3. člena te uredbe vsebovati tudi dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu s povišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče uveljaviti na tržišču.
7. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po dosedanjih predpisih.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 45/04).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2005.
Št. 00713-8/2005
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost