Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1729. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče, stran 4411.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 22. seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče (NČ, št. 270/01), ki jih je izdelal Primis Vrhnika d.d. pod številko 7/05 v februarju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na vrste posegov v prostor (za morfološko enoto 2a/5) ter varovanje naravne in kulturne dediščine (za območje urejanja V2S/2).
3. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
1. Besedni del:
– odlok,
– obrazložitev,
– mnenja nosilcev urejanja prostora;
2. Grafični del:
• Obstoječ-nespremenjeno stanje:
– izsek iz plana: PKN list Vrhnika 36 M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu M 1:2500;
• Prikaz novo odmerjene parcele št. 1106/3 k.o. Vrhnika:
– načrt parcele M 1:1000,
– geodetski načrt M 1:500.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V 4. členu se dopolni tekst alinee za morfološke enote 2B/6, 2B/4 in 2a/5 v točki a. Vrste posegov v prostor, tako da se glasi:
• morfološke enote 2B/6, 2B/4 in 2a/5
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Izjemoma je na severnem delu zemljišča parcele št. 1106/2 k.o. Vrhnika oziroma na novo odmerjeni parceli št. 1106/3 dovoljena novogradnja enodružinskega objekta za potrebe družine, ki poseduje stanovanjski objekt na južnem delu parcele št. 1106/2.
5. člen
V 4. členu se besedilo točke b) Varovanje naravne in kulturne dediščine nadomesti z novim, ki se glasi:
b) Varovanje narave in kulturne dediščine
– v območju urejanja se upoštevajo Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika iz leta 2000.
III. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.