Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1728. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene zazidave na Frtici v območju urejanja L1K/1), stran 4411.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 22. seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene zazidave na Frtici v območju urejanja L1K/1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, NČ, št. 272/01, 303/04), ki jih je izdelal Primis Vrhnika d.d. pod številko 8/05 v februarju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič se nanašajo na oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor na plansko opredeljenem območju stavbnih zemljišč za razpršeno gradnjo z oznako S na Frtici. Območje je prikazano na PKN listu Vrhnika 17 v merilu 1:5000 kartografske dokumentacije dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika.
Obravnavano območje, ki se v prostorskih ureditvenih pogojih nahaja znotraj območja urejanja L1K/1, to je znotraj pretežno kmetijskih površin, v grafičnih prilogah tega akta ni posebej prikazano. Glede na stanje katastra v grafičnih podlogah za prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000 in prikaz meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:2500 obravnavana površina zajema zemljišče parcel št. *277, 251/12, 52/3, 251/6, (1898/3), 193, 1327 in 1328/2 ter delov parcel št. 251/10, 251/3, 251/7, 1329/2 in 1331, vse k.o. Velika Ligojna.
3. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
1. Besedni del:
– odlok,
– obrazložitev,
– mnenja nosilcev urejanja prostora;
2. Grafični del-obstoječe stanje:
– izsek iz plana: PKN list Vrhnika 17 M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu M 1:2500.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
Besedilo 15. člena se zamenja z novim, ki se glasi:
»V območju urejanja L1K/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* območje Frtice (parc. in deli parc. št. *277, 251/12, 52/3, 251/6, (1898/3), 193, 1327, 1328/2, 0251/10, 251/3, 251/7, 1329/2 in 1331, vse k.o. Velika Ligojna)
– višinski gabariti objektov so P+M (višina kolenčnega zidu v M do 1,5 m) do P+1
b) Varovanje narave in kulturne dediščine
– v območju urejanja se upoštevajo Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika iz leta 2000«
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.