Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1726. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004, stran 4405.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, odločbe US in 56/98) in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04), je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 22. seji, dne 31. marca 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Šempeter-Vrtojba je bil realiziran v naslednjem obsegu:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                     + 1.414.414.876 SIT
– odhodki                     – 1.387.175.271 SIT
– proračunski presežek – primanjkljaj          27.239.604 SIT
 
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil             5.048.726 SIT
– povečanje kapitalskih deležev                 0 SIT
– razlika                        5.048.876 SIT
 
c) Račun financiranja
– zadolževanje                          0 SIT
– odplačilo dolga                      82.270 SIT
– neto zadolževanje                    – 82.270 SIT
 
d) Rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov             27.239.604 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb           5.048.876 SIT
– račun financiranja                   – 82.270 SIT
– povečanje – zmanjšanje sredstev
 na računih                      32.206.060 SIT
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 030-41-3/2005-10
Šempeter pri Gorici, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.