Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1725. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2004, stran 4404.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 106. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2004.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              v tisočih SIT
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1.842.587
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   1.120.668
70 DAVČNI PRIHODKI                       1.008.575
  700 Davki na dohodek in dobiček               719.195
  703 Davki na premoženje                   102.623
  704 Domači davki na blago in storitve            186.757
  706 Drugi davki                          0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       112.093
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                         47.787
  711 Takse in pristojbine                    5.415
  712 Denarne kazni                       1.251
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           27.523
  714 Drugi nedavčni prihodki                  30.117
72 KAPITALSKI PRIHODKI                      20.531
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           19.848
  721 Prihodki od prodaje zalog                   0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in nematerialnega premoženja                   683
73 PREJETE DONACIJE                        1.500
  730 Prejete donacije iz domačih virov             1.500
  731 Prejete donacije iz tujine                   0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      699.888
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                   699.138
  741 Prejeta sredstva iz državnega
  proračuna iz sredstev proračuna
  Evropske unije                          750
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1.806.588
40 TEKOČI ODHODKI                        324.126
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             72.454
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                            12.592
  402 Izdatki za blago in storitve               219.459
  403 Plačila domačih obresti                   836
  409 Rezerve                          18.785
41 TEKOČI TRANSFERI                       688.621
  410 Subvencije                        15.938
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                       354.314
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                          52.813
  413 Drugi tekoči domači transferi              265.556
  414 Tekoči transferi v tujino                   0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     216.013
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            216.013
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    577.828
  430 Investicijski transferi                 577.828
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               35.999
  (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)               1.652
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL                  1.652
  750 Prejeta vračila danih posojil               1.652
  751 Prodaja kapitalskih deležev                  0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije                0
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (44)                      0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV                         0
  440 Dana posojila                         0
  441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb             0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
  privatizacije                            0
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV. – V.)                           1.652
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                     Skupaj
-------------------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (50)                       0
50 ZADOLŽEVANJE                            0
  500 Domače zadolževanje                      0
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)                   4.043
55 ODPLAČILA DOLGA                         4.043
  550 Odplačila domačega dolga                  4.043
  IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   33.608
  X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)                          -4.043
  XI. NETO FINANCIRANJE
  (VI.+VII-VIII-IX=-III)                    -35.999
-------------------------------------------------------------------------
3. člen
Rezervni sklad za leto 2004 izkazuje:
Prihodki                 32.288
Odhodki                  23.154
Presežek prihodkov             9.134
Presežek prihodkov rezervnega sklada se prenese v naslednje leto.
4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2004 izkazujejo:
Prihodki                 151.955
Odhodki                 164.547
Presežek odhodkov            – 12.592
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih
skupnosti za leto 2004 znaša      – 12.592
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-0002/2005-950
Slovenske Konjice, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.