Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1722. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, stran 4398.

Na podlagi prvega odstavka 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 52/99, 3/01 in 40/03) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne14. 4. 2005 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, ki obsega:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 114/00 z dne 11. 12. 2000)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 100/03 z dne 17. 10. 2003)
– Odlok o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana in o odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju občine Sežana ter o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 112/04 z dne 15. 10. 2004)
– Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
Za uporabo stavbnih zemljišč se v Občini Sežana plačuje nadomestilo, s katerim se zagotavljajo sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so namenjena za skupno rabo.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje na območju mest in naselij za zazidane in nezazidane površine, ki so s prostorskimi akti Občine Sežana določena za širitev naselij in so opremljena najmanj z vodovodnim in električnim omrežjem.
3. člen
Obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanih stavbnih zemljišč.
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulturo, znanosti in športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulturo, znanosti in športa in javne uprave.
4. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske infrastrukture. Če določena stavba nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe in nepokritih površin:
– za uporabno tlorisno površino stanovanja se šteje čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, WC, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter zaprtih garažnih prostorov v stavbi ali v posebnem objektu;
– za uporabno površino poslovnega prostora se šteje tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.
5. člen
Pri določanju višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami;
– kraj in namembnost stavbnega zemljišča.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča ali možnost priključitve na komunalne objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
– električno omrežje               10 točk
– vodovod brez hidrantne mreže          10 točk
– telefonsko naročniško omrežje          15 točk
– vodovod s hidrantno mrežo            15 točk
– kanalizacija                  30 točk
– plin                      10 točk
– javna cesta z asfaltiranim cestiščem
 in cestno javno razsvetljavo          20 točk
– javne parkirne prostore             20 točk
– javno cesto v makadamski izvedbi        10 točk
7. člen
Stavbna zemljišča se ovrednotijo glede na kraj in namembnost po naslednjih štirih kategorijah:
– I. ktg.: stavbna zemljišča na območju mesta Sežana, razen zazidanih stavbnih zemljišč Suhozemnega terminala Sežana;
– II. ktg.: območja stavbnih zemljišč naselij Lokev, Dutovlje, Dane, Šmarje, Križ, Tomaj in zazidana stavbna zemljišča Suhozemnega terminala Sežana;
– III. ktg.: stavbna zemljišča ostalih vasi in naselij v Občini Sežana;
– IV. ktg.: posebna pridobitna območja stavbnih zemljišč na mejnih prehodih, ob AC, območje Lipice.
8. člen
Glede na kraj in namembnost uporabe se za m2 stavbnega zemljišča določijo točke po naslednji tabeli:
---------------------------------------------------------------------------
Kategorija   Za    Za proizvod.    Za poslovno,    Za družbene
naselja  stanovanjske  dejavnost   trgov. turistično   dejavnosti
       namene            in gostinsko     dejavnost
---------------------------------------------------------------------------
I.       40      120        150         60
II.       30      90        100         45
III.      15      45         80         25
IV.       30      200        300         80
---------------------------------------------------------------------------
Dodatne točke se obračunajo za naslednje dejavnosti:
1. igralniška dejavnost             5000 točk
2. banke in zavarovalnice            1500 točk
3. proizvodnja, prenos in distribucija
  električne energije             1000 točk
4. pobiranje cestnine              500 točk
5. telekomunikacijske storitve          500 točk
9. člen
Pri določilu višine nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uporabijo merila kot so določena v 5., 6., 7. in 8. členu tega odloka.
Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča znaša 50% od vrednosti točke, določene s sklepom v skladu s 15. členom odloka.
10. člen
Nadomestilo za uporabo nepokritih površin, ki se uporabljajo kot poslovni prostori se plačuje v višini 60% od vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela stavbe, lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora.
12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89).
Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so tudi oproščeni:
– občani z nižjimi dohodki, ki na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo prejemajo denarni dodatek.
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na njegovo zahtevo. Vlogo mora vložiti pri Občinski upravi občine Sežana za tekoče leto.
12.a člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestila) se v letu, v katerem pridobijo gradbeno dovoljenje ter imajo na podlagi pravnomočne odločbe o odmeri komunalnega prispevka poravnane vse obveznosti do Občine Sežana, oprosti plačilo nadomestila.
12.b člen
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ki s prometom nezazidanih stavbnih zemljišč omogočijo zaokroževanje in izkoriščanje stavbnih zemljišč v skladu z občinskimi prostorskimi akti oziroma pridobitev zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture, se oprostijo plačila nadomestila za leto, v katerem je pogodba sklenjena in overjena pri notarju oziroma je sklenjena v obliki notarskega zapisa.
V primeru, da namerava zavezanec nezazidano stavbno zemljišče prodati po ceni, ki jo določi sodno zapriseženi cenilec, pa pri tem ne uspe najti ustreznega kupca, lahko z Občino Sežana (v nadaljevanju: občina) sklene ustrezno pogodbo, na podlagi katere se zaveže prodati nezazidano stavbno zemljišče.
S tako pogodbo se prodajalec zaveže, da bo v roku treh mesecev od prejema obvestila, ki mu ga pošlje občina in v katerem so navedeni potencialni kupci, sklenil kupoprodajo pogodbo.
Sklenitev navedenih pogodb je tudi pogoj za oprostitev plačila nadomestila za obdobje od sklenitve pogodbe z občino do sklenitve kupoprodajne pogodbe med zavezancem in kupcem.
Zavezanec lahko sklene kupoprodajno pogodbo tudi z drugimi kupci in drugačno ceno kot jo je določil cenilec, vendar le do dneva prejetja obvestila občine.
V kolikor zavezanec od prejema obvestila, v roku treh mesecev, občini ne predloži kupoprodajne pogodbe overjene pri notarju oziroma sklenjene v obliki notarskega zapisa, mora za celotno obdobje oprostitve poravnati nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12.c člen
Za uveljavljanje oprostitve po 12.a in 12.b členu morajo zavezanci vložiti pisno vlogo praviloma v letu uveljavljanja oprostitve do prejema odločbe o odmeri nadomestila. O oprostitvi izda občinska uprava ustrezno odločbo.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je oprostitev mogoče uveljavljati tudi po prejetju Odločbe o odmeri nadomestila in po plačilu nadomestila s tem, da ob povračilu že plačanega nadomestila, ni mogoče uveljavljati obresti.
Oprostitev iz 12.a in 12.b člena je za isto zemljišče mogoče uveljaviti le enkrat oziroma dvakrat v primeru, da se najprej uveljavlja po 12.b členu in v naslednjem letu po 12.a členu.
13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odloči z odločbo pristojne davčne službe. Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, dopisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčni službi in zakona o davčnem postopku.
14. člen
Za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporablja metoda točkovanja.
Višina nadomestila za m2 stavbnega zemljišča se določi na podlagi skupnega števila točk glede na stopnjo komunalne opremljenosti, razvrščanje zemljišča v kategorijo in namen, pomnoženo z vrednostjo točke.
15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana določi občinski svet vsako leto posebej s sklepom.
16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se sme uporabljati samo za graditev, rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav, ki so namenjene za skupno rabo.
17. člen
Administrativna in finančna opravila v zvezi s pobiranjem in izterjavo nadomestila opravlja davčna služba in vodi evidenco zavezancev.
Davčna služba sproti obvešča občinsko upravo o spremembah, ki jih posredujejo zavezanci in o neplačnikih prispevka.
17.a člen
Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve lahko na podlagi pisne vloge zavezanca dovoli odlog plačila nadomestila s pripadajočimi obrestmi za čas do šest mesecev. Obenem se lahko zavezancu dovoli plačilo nadomestila v šestih mesečnih obrokih.
Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo, se zaračunavajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe.
18. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dolžan občinski upravi sporočiti podatke oziroma spremembo le-teh, ki so potrebni za odmero nadomestila v 15 dneh, ko nastopijo pogoji za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo, se odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v individualnih stanovanjskih hišah, od 100 m2 za stanovanja v tri ali več stanovanjskih hišah in od 500 m2 za poslovno dejavnost. Če občinska uprava oceni, da so koristne površine od zgoraj navedenih večje, lahko odmeri nadomestilo od celotnega zemljišča, ki ga uporablja zavezanec.
19. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali ne prijavi pravilnih površin, se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000,00 do 1.200.000,00 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 120.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 120.000,00 SIT se kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana (Uradne objave št. 10/87, 4/88 in 10/94).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 100/03) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
4. člen
Merila, s katerimi se opredelijo območja glede zavezancev za plačila nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, se določijo s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet v treh mesecih po uveljaviti tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Odlok o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana in o odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju občine Sežana ter o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 112/04) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
7. člen
Oprostitve iz 5. člena tega odloka se uporabljajo tudi za leto 2004. Rok za uveljavljanje oprostitev za leto 2004 je do 30. 6. 2005. Oprostitev lahko uveljavljajo tudi zavezanci, ki so že plačali nadomestilo za leto 2004.
Začeti postopki, ki še niso zaključeni, se nadaljujejo po določbah tega odloka.
V skladu s tem odlokom se opravijo vse odmere nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča za celotno leto 2004.
8. člen
Drugi odstavek 17.a člena se začne uporabljati 1. 1. 2005, ko se začne uporabljati Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04).
Zavezancem za plačilo nadomestila za leto 2004, katerim je bil odobren odlog plačila na podlagi pritožbe, se v tem času ne zaračunavajo zamudne obresti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, s tem, da se določilo 3. člena začne uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 06202-3/05-18
Sežana, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.