Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2004, stran 4397.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02; odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 108/03), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 14. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2004, ki izkazuje naslednje stanje:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   2.128.570.539
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)        1.885.105.818
70  DAVČNI PRIHODKI            1.313.345.361
   700 Davki na dohodek in dobiček     944.245.164
   703 Davki na premoženje         244.208.115
   704 Domači davki na blago in      124.892.082
71  storitve                571.760.457
   NEDAVČNI PRIHODKI            459.000.820
   710 Udeležba na dobičku in        5.049.120
   dohodki od premoženja            111.330
   711 Takse in pristojbine         1.671.167
   712 Denarne kazni            105.928.020
72  713 Prihodki od prodaje blaga in    108.368.339
   storitev                 50.320.791
   714 Drugi nedavčni prihodki
   KAPITALSKI PRIHODKI           58.047.548
73  720 Prihodki od prodaje osnovnih      168.765
   sredstev                  168.765
74  722 Prihodki od prodaje zemljišč    134.927.617
   in neopredmetenih
   dolgoročnih sredstev.          134.927.617
   PREJETE DONACIJE
   731 Prejete donacije iz tujine
   TRANSFERNI PRIHODKI
   740 Transferni prihodki od drugih
   javnofinančnih
   institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     2.239.966.236
40  TEKOČI ODHODKI             486.927.126
   400 Plače in drugi izdatki       140.979.201
   zaposlenim                24.160.958
   401 Prispevki delodajalcev za      317.766.204
   socialno varnost             3.020.763
   402 Izdatki za blago in storitve     1.000.000
41  403 Plačila domačih obresti       893.082.314
   409 Rezerve               22.157.247
   TEKOČI TRANSFERI            373.023.132
   410 Subvencije              44.772.511
   411 Transferi posameznikom in      453.129.424
42  gospodinjstvom             675.345.585
   412 Transferi neprofitnim        675.345.585
43  organizacijam in ustanovam       184.611.211
   413 Drugi tekoči domači transferi
   INVESTICIJSKI ODHODKI          64.825.963
   420 Nakup in gradnja osnovnih      119.785.248
   sredstev
   INVESTICIJSKI TRANSFERI
   431 Investicijski transferi
   pravnim in fizičnim osebam,
   ki niso proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-     -111.395.697
   II.)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
   NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA                 28.149.518
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       4.974.518
   750 Prejeta vračila danih posojil    23.175.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH                    –
   DELEŽEV (440+441)                 –
   440 Dana posojila                 –
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE                28.149.518
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA:
 
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)       69.994.373
50  ZADOLŽEVANJE               69.994.373
   500 Domače zadolževanje         69.994.373
VIII.ODPLAČILO DOLGA (55)           13.876.694
   550 odplačilo domačega dolga       13.876.694
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNU                 -27.128.500
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      56.117.679
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)       111.395.697
Zmanjšanje denarnih sredstev leta 2004 bremeni prenos denarnih sredstev leta 2003 in se prenaša v leto 2005 in razporedi s proračunom za leto 2005.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2004 izkazujejo naslednje stanje:
PRENOS IZ LETA 2003       SIT   18.312.022
PRIHODKI LETA 2004       SIT   1.000.000
ODHODKI LETA 2004        SIT       –
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31.  SIT   19.312.022
12. 2004
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2005.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/05-3
Sežana, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.