Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1717. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2004, stran 4395.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in 51/02), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je Občinski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
  I.  Prihodki – zaključni račun 2004           v SIT
7. Skupaj PRIHODKI                  163.341.951
70 Davčni prihodki                   46.413.154
  700 Davki na dohodek in dobiček          37.084.349
  703 Davki na premoženje               2.452.824
  704 Domači davki na blago in storitve        6.875.981
71 Nedavčni prihodki                  14.195.008
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                    1.576.258
  711 Upravne takse                   588.017
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      1.833.758
  714 Drugi nedavčni prihodki            10.196.975
72 Kapitalski prihodki                  225.365
  720 Prodaja osnovnih sredstev             225.365
74 Transferni prihodki                102.508.424
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij             102.508.424
  II. Odhodki – zaključni račun 2004           v SIT
4 Skupaj ODHODKI                   166.325.916
40 Tekoči odhodki                   34.750.324
  400 Plače in drugi izdatki             13.471.392
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                       2.377.063
  402 Izdatki za blago in storitve          17.213.539
  403 Plačila domačih obresti              678.609
  409 Sredstva izločena v rezerve           1.009.721
41 Tekoči transferi                  68.333.277
  410 Subvencije                   6.118.476
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                  11.462.699
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                     5.469.100
  413 Drugi tekoči transferi             45.283.002
42 Investicijski odhodki                57.890.919
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       57.890.919
43 Investicijski transferi               5.351.396
  432 Investicijski transferi             5.351.396
  III. Proračunski primanjkljaj           – 2.983.965
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
  IN NALOŽB
  IV. Prejeta vračila danih posojil
  in prodaja kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil
  750 Prejeta vračila danih posojil
  V.  Dana posojila in povečanje
  kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
  deležev
  VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev (IV-V)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
  VII. Zadolževanje proračuna
50 Zadolževanje
  500 Domače zadolževanje
  VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga                   1.106.250
  550 Odplačilo domačega dolga            1.106.250
  IX. Neto zadolževanje proračuna
  (VII-VIII)                     -1.106.250
  X.  Zmanjšanje sredstev na računu
  (III+VI+IX)                     -4.090.215
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije s sredstvi na računu iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/05-2
Šafarsko, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.