Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2004, stran 4395.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 108. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 19. redni seji dne 14. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2004, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2004 so znašali:
--------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 SIT
SKUPAJ PRIHODKI                    972.916.641,21
– Davčni prihodki                   490.370.526,67
– Nedavčni prihodki                  83.677.563,37
– Kapitalski prihodki                 78.806.800,61
– Prejete donacije                   13.026.881,25
– Transferni prihodki                 307.034.869,31
SKUPAJ ODHODKI                   1.015.632.163,94
– Tekoči odhodki                   282.153.063,54
– Tekoči transferi                  304.712.351,78
– Investicijski odhodki                325.091.878,53
– Investicijski transferi               103.674.870,09
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ               -42.715.522,73
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev                488.694,70
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                             0,00
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje                          0,00
Odplačilo domačega dolga                6.666.660,00
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            -48.893.488,03
--------------------------------------------------------------------
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2004 v znesku 45.186.680,26 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2004, je sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazana realizacija proračuna 2003, veljavni proračun za leto 2004, realizirani proračun za leto 2004 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.