Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1714. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni, stran 4390.

Na osnovi 77. in 78. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje
v Postojni
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Kazarje v Postojni (v nadaljevanju: OLN), ki ga je izdelal AGA – Atelje za geodezijo in arhitekturo d.o.o. Postojna, v decembru 2004 in dopolnil aprila 2005 pod št. 33/03.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavine lokacijskega načrta)
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. Ureditveno območje lokacijskega načrta Kazarje
2. Umestitev prostorske ureditve v prostor
3. Zasnova rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge infrastrukture
4. Rešitve in ukrepi za varovanje okolje, ohranjanje narave, varstvo kulturne in naravne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
6. Načrt parcelacije
7. Etapnost izvedbe
8. Drugi pogoji
9. Roki za izvedbo prostorskih ureditev
(3) Grafični del OLN obsega:
1. Ureditveno območje M 1:500
2. Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:500
3. Prerezi M 1:250
4. Prostorska predstavitev
5. Površine javno dobro M 1:1000
6. Načrt parcelacije M 1:500
7. Etapnost M 1:1000
8. Zbirna situacija komunalnih naprav M 1:500
9. Situacija prometne ureditve M 1:500
10. Situacija kanalizacije M 1:500
11. Situacija vodovoda M 1:500
12. Situacija plinovoda M 1:500
13. Elektroinstalacije – jaki tok M 1:500
14. Elektroinstalacije – šibki tok M 1:500
(2) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge OLN)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage za naravne in ustvarjene danosti
2. Izvlečki planov
3. Obrazložitev in utemeljitev OLN
4. Lastništvo objektov in zemljišč
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Seznam sprejetih in sektorskih aktov
7. Ocena stroškov za izvedbo OLN za javni del
8. Finančna konstrukcija
9. Povzetek za javnost
10. Spis postopka priprave in sprejemanja OLN
11. Program opremljanja stavbnih zemljišč
12. Strokovne podlage o vplivih na okolje
13. Primerjalna študija: Kapacitetna analiza in dimenzioniranje dveh križišč za navezavo zazidalnega območja OLN Kazarje v Postojni na primerno cestno mrežo, CP Inženiring d. o. o., oktober 2004
(2) Grafični del:
1. Obstoječa infrastruktura
2. Obstoječa namembnost zemljišč
3. Lastništvo
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so mogoča v okviru desetih procentov.
5. člen
OLN Kazarje je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/03
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
   Povzetek vsebine programa opremljanja stavbnega zemljišča za območje
opremljanja, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje v Postojni

  1.2.1. Ocena stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
  Ocena stroškov opremljanja stavbnega zemljišča je izdelana na naslednjih
osnovah:
  1. Ocena stroškov prometne in komunalne infrastrukture je izdelana na
podlagi »Zasnove rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne
infrastrukture«, ki so jo izdelali odgovorni projektanti.
  2. Ocena stroškov izdelave programa opremljanja in projektne dokumentacije
je upoštevana na podlagi sklenjenih pogodb.
  3. Inženiring storitve (vodenje in nadzor) so upoštevane v višini 4,5% od
izvedenih del.
  4. V oceni stroškov je upoštevan tudi 20% davek na dodano vrednost.
  5. Ocena stroškov je izdelana v januarju 2005.
  6. Ocena stroškov odškodnin za zemljišča za javne površine je izdelana na
podlagi ocene površin in cene 20 EUR /m2.
  7. Vsi stroški so v SIT in EUR (srednji tečaj BS 13/1/2005: 1 EUR = 239,78
SIT).
  Na podlagi ocene posameznih stroškov je ocena vseh stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča za OLN Kazarje naslednja:

+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Postavka                |   v SIT|    v EUR|   Delež|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|1. Program opremljanja in novelacija  |  500.000|    2.085|   0,11%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|2. Dokumentacija            |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
| – OLN                 | 3.000.000|   12.511|   0,66%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
| – PGD, PZI (2%)            | 6.699.205|   27.939|   1,48%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|3. Stroški odškodnin          |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
| – za zemljišče (20 EUR/m2 + 2% davka) | 19.908.454|   83.028|   4,40%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|4. Stroški rušitev           |     0|      0|   0,00%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|5. Prometna ureditev          |109.450.000|   456.460|   24,16%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|6. Vodovod               | 30.500.000|   127.200|   6,73%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|7. Plin                 | 29.000.000|   120.944|   6,40%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|8. Kanalizacija             |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
| – meteorna               | 24.836.500|   103.580|   5,48%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
| – fekalna               | 21.173.750|   88.305|   4,68%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|9. Čistilna naprava           | 25.000.000|   104.262|   5,52%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|10. Elektrika              | 72.000.000|   300.275|   15,89%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|11. Telefon               | 23.000.000|   95.921|   5,08%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|12. Nadzor (1,5%)            | 5.024.404|   20.954|   1,11%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|13. Vodenje (3%)            | 10.751.061|   44.837|   2,37%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|14. Vrednost obstoječe cestne in    |     0|      0|     0|
|komunalne infrastrukture        |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Skupaj                 |380.843.374|  1.588.303|   84,07%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|DDV (na zemljišče je poseben davek)   | 72.186.984|   301.055|   15,93%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|SKUPAJ                 |453.030.358|  1.889.358|  100,00%|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+

  1.2.2. Delitev stroškov
  Opredelitev zavezancev za plačilo stroškov komunalnega prispevka:
  Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne
infrastrukture ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov.
  Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Zoper
odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
  Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev
pogodbe.
  Komunalni prispevek:
  Po zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 112/02) je komunalni
prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno
infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
  Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na
stopnjo opremljenosti zemljišč s komunalno infrastrukturo in drugo
infrastrukturo ter glede na priključno moč in zmogljivost komunalne
infrastrukture. S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu
je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v
določenem roku in obsegu, kot to določa program opremljanja, zgrajena in bo
nanjo lahko svoj objekt priključil.
  Občina bo investitorjem novih objektov odmerila komunalni prispevek na
podlagi tega programa opremljanja.
  Investitorjem obstoječih objektov v II. območju pa bo občina v primeru
prizidav, nadzidav odmerila komunalni prispevek po “Odloku o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Postojna” (Ur. l. RS, št. 71/2000).
  Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Zoper
odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

  1.2.3. Razdelitev stroškov in obračun komunalnega prispevka
  Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so dolžni plačati vse stroške, ki
so opredeljeni s programom opremljanja.

  1.2.4. Površina gradbenih parcel
  Po podatkih o parcelah v območju opremljanja in oceni površine servisne
ceste so površine gradbenih parcel naslednje:

+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+
|Območje    |Opis                 |  Površina|   Delež|
+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+
|I. območje  |Obstoječi objekti          |  4.240,00|   9,32%|
+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+
|II. območje  |Pokopališče             |  1.654,00|   3,63%|
+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+
|III. območje |Proizvodne, skladiščne, storitvene in|  35.525,00|   78,10%|
|       |posl. dej.              |      |      |
+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+
|Javne površine|Cesta, zelenice           |  4.070,00|   8,95%|
+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+
|Skupaj    |                   |  45.489,00|  100,00%|
+--------------+-------------------------------------+------------+-----------+


  1.2.5. Izračun stroškov opremljanja stavbnih zemljišč na m2 gradbenih
površin
  Na zavezance za plačilo komunalnega prispevka se delijo stroški opremljanja
stavbnega zemljišča po m2 gradbenih parcel v III. območju opremljanja.

  Tako je strošek opremljanja stavbnega zemljišča naslednji:
+------------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
|Območje   | Površina v |  v SIT  |  v EUR  | v SIT/m2 | v EUR/m2 |
|      |   m2   |       |      |      |      |
+------------+------------+-------------+------------+-----------+------------+
|III. območje|  35.525  | 453.030.538 | 1.889.358 |  12.752 |  53,18  |
+------------+------------+-------------+------------+-----------+------------+

  Po posameznih postavkah stroškov pa je strošek komunalnega opremljanja na m2
gradbenih parcel naslednji:
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|        Postavka         | SIT/m2  | EUR/m2  |  Delež  |
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|1. Program opremljanja in novelacija   |     14|    0,06|   0,11%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|2. Dokumentacija             |      |      |      |
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| – OLN                  |     84|    0,35|   0,66%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| – PGD, PZI (2%)             |    189|    0,79|   1,48%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|3. Stroški odškodnin           |      |      |      |
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| – za zemljišče (20 EUR/m2 + 2% davka)  |    560|    2,34|   4,40%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|4. Stroški rušitev            |     0|    0,00|   0,00%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|5. Prometna ureditev           |   3.081|   12,85|   24,16%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|6. Vodovod                |    859|    3,58|   6,73%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7. Plin                 |    816|    3,40|   6,40%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|8. Kanalizacija             |      |      |      |
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| – meteorna               |    699|    2,92|   5,48%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| – fekalna                |    596|    2,49|   4,68%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|9. Čistilna naprava           |    704|    2,93|   5,52%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|10. Elektrika              |   2.027|    8,45|   15,89%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|11. Telefon               |    647|    2,70|   5,08%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|12. Nadzor (1,5%)            |    141|    0,59|   1,11%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|13. Vodenje (3%)             |    303|    1,26|   2,37%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|14. Vrednost obstoječe cestne in komun. |     0|     0|     0|
|infrastrukture              |      |      |      |
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Skupaj                  |   10.720|   44,71|   84,07%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|DDV (na zemljišče je poseben davek)   |   2.032|    8,47|   15,93%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|SKUPAJ                  |   12.752|   53,18|  100,00%|
+-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

  Način revalorizacije in plačila komunalnega prispevka
  Komunalni prispevek v industrijsko-obrtni coni Kazarje Postojna je po cenah
januar 2005 12.752 SIT/m2 za investitorje v III. območju.
  Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v območju
s komunalno infrastrukturo se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«.
  Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati komunalni
prispevek v skladu s predpisi o urejanju prostora in na podlagi 66. člena
»Zakona o graditvi objektov« pred izdajo gradbenega dovoljenja.
  Medsebojni odnosi v zvezi s plačili komunalnega prispevka bodo urejeni s
pogodbo o plačilu komunalnega prispevka med investitorjem in občino Postojno.

  1.2.6. Način izvajanja skupne komunalne infrastrukture
  Glede na to, da je zemljišče v območju opremljanja v celoti v zasebni lasti,
bo Občina Postojna s pooblaščenim zastopnikom lastnika kot investitorjem
komunalne infrastrukture na podlagi 76. člena Zakona o urejanju prostora
sklenila “Urbanistično pogodbo”. S to pogodbo bo določila, da bo investitor vso
predvideno komunalno infrastrukturo v območju opremljanja po lokacijskem načrtu
izvedel v javno korist oziroma da bo v določenem roku zagotovil opremljenost
zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja.
  V primeru, da bo urbanistična pogodba opredeljevala tudi finančne
obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se bodo te
obremenitve odštele investitorju od predpisanih dajatev občini, kar pa bo
opredeljeno v tej pogodbi.

  1.2.7. Dinamika izvajanja investicijske naložbe
  Dinamika zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev bo odvisna od
zagotovljenih finančnih sredstev investitorja.

  Št. 350-03-4/03
  Postojna, dne 19. aprila 2005.

                      Župan
                   Občine Postojna
                  Jernej Verbič l. r.


  Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 20. seji dne
19. 4. 2005 sprejel naslednji
                  S K L E P

  Občinski svet občine Postojna sprejema Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Kazarje v Postojni skupaj s Programom opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja: “Industrijsko obrtna cona Kazaje v Postojni” v drugem branju.

  Št. 03201-1/2005
  Postojna, dne 19. aprila 2005.

                      Župan
                   Občine Postojna
                  Jernej Verbič l. r.