Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1712. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu, stran 4389.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter 27. člena in v povezavi z drugim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03-ZZK-1) je župan Mestne občine Novo mesto dne 13. 4. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Za območje na jugovzhodni strani krožnega križišča Ljubljanske ceste s severno obvoznico Novega mesta je bil v avgustu 2002 sprejet zazidalni načrt za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu (Odlok o zazidalnem načrtu objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/02). Območje urejanja je namenjeno poslovnim dejavnostim in je razdeljeno na tri ureditvene enote; dve sta namenjeni poslovnim objektom (za trgovske, gostinske in določene vrste storitvenih dejavnosti), tretja pa javnemu cestnemu omrežju, ki vključuje tudi potek primarne komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
Objekt v ureditveni enoti P1 ima del parkirnih površin v kleti objekta in je zasnovan tako, da ga ni možno realizirati kot več samostojnih, zaključenih celot v primeru dveh ali več investitorjev. Sedanja lastnika zemljišč v območju urejanja, t.j. Semenarna Ljubljana d.d. in CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto želita graditi prostorsko in lastniško ločena objekta, zato sta predlagala pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN), ki bo to omogočal.
Ker gre za gradnjo in ureditve, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne vplivajo na kulturno dediščino in ne na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se spremembe in dopolnitve ZN vodi skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za pripravo predmetnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 97/03, 15/04, 89/04 in 99/04) ter
– Odlok o zazidalnem načrtu za Vrtni center Bučna vas (Uradni list RS, št. 74/02).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN je določitev urbanističnih in krajinskih rešitev ter lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo objektov ter pogojev za druge ureditve, potrebne za funkcioniranje trgovskega in vrtnega centra.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje urejanja po sprejetem ZN se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev ne spreminja. Obsega zemljišča parc.št. 887/7 – del v k.o. Daljni vrh ter parc. št. 644 – del, 1085/1 pot, 645/1, 645/28 in 645/29, vse v k.o. Bršljin oziroma po parcelaciji naslednja zemljišča s parc.št. 886/2 del, 887/1 in 887/2 v k.o. Daljni vrh ter parc. št. 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 645/29, 645/37, 645/38, 645/39, 645/40, 645/41, 1085/3 pot, 1085/4 pot, 1085/5 pot in 1085/6 pot, vse v k.o. Bršljin.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
5. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto,
6. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
7. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota tk omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
9. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– podatke o programih investitorjev.
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN zagotovita naročnika tega dokumenta.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN
+-------------------------+------------------------+
|Gradivo za pridobitev  |15 delovnih dni po   |
|smernic         |sprejetju programa   |
|             |priprave in       |
|             |podpisu pogodbe     |
+-------------------------+------------------------+
|Predlog sprememb in   |30 delovnih dni po   |
|dopolnitev ZN      |pridobitvi smernic   |
|za javno razgrnitev   |nosilcev        |
|             |urejanja prostora in  |
|             |izboru variantne    |
|             |rešitve         |
+-------------------------+------------------------+
|Stališča do pripomb iz  |5 delovnih dni po    |
|javne razgrnitve     |prejemu pripomb iz JR  |
+-------------------------+------------------------+
|Dopolnjeni predlog    |20 delovnih dni po   |
|sprememb in dopolnitev  |sprejetju stališč do  |
|ZN            |pripomb         |
+-------------------------+------------------------+
|Predlog sprememb in   |10 delovnih dni po   |
|dopolnitev ZN      |pridobitvi mnenj k   |
|za sprejem        |dopolnjenemu      |
|             |predlogu sprememb in  |
|             |dopolnitev ZN      |
+-------------------------+------------------------+
|Kompletacija dokumenta  |5 delovnih dni po    |
|             |sprejetju sprememb in  |
|             |dopolnitev       |
|             |ZN na občinskem svetu  |
+-------------------------+------------------------+
– Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora.
– Predlog sprememb in dopolnitev ZN obravnava župan in ga s sklepom posreduje v 15 dnevno javno razgrnitev. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto ter v krajevni skupnosti Bučna vas. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– V času javne razgrnitve Občinski svet obravnava predlog sprememb in dopolnitev ZN.
– Po končani javni razgrnitvi župan na predlog izdelovalca zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN za sprejem.
– Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Novo mesto.
Naročnika sprememb in dopolnitev ZN ter investitorja gradenj sta Semenarna Ljubljana d.d. in CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je na predlog naročnikov Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovita naročnika, vsak do ene polovice.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 464-05-95/04
Novo mesto, dne 13. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.