Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1711. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice, stran 4388.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 18. redni seji dne 31. marca 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 94/02 in 28/03) se v 3. členu za četrto alinejo dodajo peta, šesta, sedma in osma alineja z naslednjim besedilom:
»– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav;
– spodbujanje vključevanja kmetov v ukrepe kmetijske politike;
– sofinanciranje manjših agromeliorativnih del na komasacijskih območjih;
– sofinanciranje kemičnih analiz zemlje.«
2. člen
V 12. členu se za 4. točko dodajo točke 5., 6., 7. in 8. z naslednjim besedilom:
» 5. Subvencioniranje testiranja škropilnih naprav
Namen:
Varstvo in ohranjanje okolja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga izda za testiranje pooblaščena ustanova, ter potrdila, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
Višina pomoči:
– subvencionira se do 50% cene testiranja ustrezne in tehnično dovoljene škropilne naprave.
6. Spodbujanje vključevanja kmetov v ukrepe kmetijske politike
Namen:
Spodbujanje uvajanja Slovenskega kmetijskega okoljskega programa ter drugih ukrepov kmetijske politike
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vključenost v določene ukrepe kmetijske politike – integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo ali ekološko kmetovanje
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za opravljeno kontrolo.
Višina pomoči:
– sofinancira se do višine 50% upravičenih stroškov kontrole vključenosti v integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo ali ekološko kmetovanje.
7. Sofinanciranje manjših agromeliorativnih del na komasacijskih območjih
Namen:
Omogočiti kvalitetno izvedbo komasacij s sofinanciranjem krčenja zarasti, predvidenega v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice.
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za izkop panjev (posek zarasti ni predmet sofinanciranja).
Višina pomoči:
– sofinancira se izkop panjev v višini do 30% stroškov za krčenje zarasti, predvideno v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja
8. Sofinanciranje kemičnih analiz zemlje
Namen:
Varstvo in ohranjanje okolja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za opravljene kemične analize.
Višina pomoči:
– subvencionira se do 50% cene kemične analize zemlje.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od 1. 1. 2005.
Št. 414-03/02-7/2005
Moravske Toplice, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot univ. dipl. org., ek. l. r.