Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1708. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno, stran 4377.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/2003-UPB), Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) sta Občinski svet občine Litija na 23. seji dne 29. 3. 2005 in Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 20. seji dne 7. 4. 2005 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občini ustanoviteljici) ustanavljata na področju osnovnega glasbenega ter plesnega izobraževanja javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno (v nadaljevanju: zavod).
Zavod se ustanavlja z izločitvijo organizacijske enote »Glasbena šola Litija« iz javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, ki je bil ustanovljen z odlokom (Uradni list RS, št. 13/98, 106/03) in se s tem odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.
2. člen
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji sta soustanoviteljici zavoda, in sicer po načelu števila prebivalcev, tako da je ustanoviteljski delež Občine Litija 73,6%, ustanoviteljski delež Občine Šmartno pa 26,4%.
V sredstvih, ki so zavodu dana v upravljanje (po bilanci stanja ZIK Litija – organizacijske enote Glasbena šola Litija na dan 31. 12. 2004), sta ustanoviteljici kot solastnici udeleženi vsaka s svojim sorazmernim deležem do celote.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic, kot določa ta odlok, lastniški deleži premoženja med občinama ustanoviteljicama pa se lahko v soglasju med ustanoviteljicama uredijo s posebnim aktom.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno.
Skrajšano ime zavoda: Glasbena šola Litija – Šmartno.
Sedež zavoda: Ulica Mire Pregljeve 3, Litija.
Zavod lahko spremeni ime in sedež s spremembo akta o ustanovitvi, za kar je potrebno soglasje ustanoviteljic.
Zavod lahko v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za to področje in če so izpolnjeni predpisani pogoji, organizira izobraževalno delo tudi v enoti podružnice ali v dislociranih oddelkih izven sedeža zavoda.
4. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost na območju in za potrebe obeh občin ustanoviteljic. V soglasju z ustanoviteljicama lahko zavod razširi šolski okoliš in opravlja svojo dejavnost tudi za potrebe drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba o sodelovanju.
5. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo, ki pri poslovanju odgovarja za svoje pravice in obveznosti s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.
2. Žig zavoda
6. člen
Zavod ima in v pravnem prometu uporablja žig okrogle oblike premera 35 mm, sredi katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa besedilo: Javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno.
Zavod ima in uporablja za druge potrebe poslovanja in delovanja tudi okrogli žig premera 20 mm z besedilom: Glasbena šola Litija – Šmartno in zaporedno številko pečata.
Število, uporabo, način varovanja in uničenja posameznih žigov ter odgovorne delavce določi ravnatelj zavoda v skladu s predpisi in statutom zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj, v imenu in na račun zavoda lahko opravlja pravne posle do višine 5,000.000 SIT brez omejitev, nad to vrednostjo pa le v soglasju s svetom zavoda.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda v okviru pooblastil, za katere ga pooblasti ravnatelj ali svet zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda po standardne klasifikacije dejavnosti so:
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.150 Drugo založništvo,
DE/22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanoviteljic in dokler pristojni upravni organ ne izda ustrezne odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje te dejavnosti.
Poleg v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti lahko zavod spodbuja in organizira tudi širšo kulturno in glasbeno dejavnost ter se v ta namen povezuje in sodeluje z drugimi zavodi, organizacijami, društvi in drugimi uporabniki kulturnih in izobraževalnih storitev v občini in širšem okolju.
9. člen
Zavod izvaja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje po javno veljavnem izobraževalnem programu, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
Učenci se vpisujejo v zavod na podlagi objavljenega razpisa za vpis, v katerem zavod navede izobraževalni program oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk, predvideno število učencev in druge pogoje za vpis. Zavod uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, za širitev dejavnosti pa si mora zavod pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva.
Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev določa zakon. Zavod izdaja spričevala o uspehu in doseženi izobrazbi, ki štejejo kot javne listine, podrobnejšo obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju predpiše minister.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in način volitev oziroma imenovanja se določijo s statutom.
4. Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic, in sicer dva iz Občine Litija, eden iz Občine Šmartno pri Litiji,
– pet predstavnikov zaposlenih javnih uslužbencev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje vsak občinski svet občine ustanoviteljice, in sicer izmed predstavnikov javnosti ali organov občine na svojem območju.
Predstavnike zaposlenih izvolijo uslužbenci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, kot ga določa statut zavoda v skladu z zakonodajo in s tem odlokom. Kandidate lahko predlagajo zbor delavcev, učiteljski zbor in reprezentativni sindikati.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, pri čemer pa mora biti vsaj eden izmed treh predstavnikov staršev z območja Občine Šmartno pri Litiji.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, le mandat predstavnikov staršev je vezan na čas izobraževanja njihovih otrok v zavodu. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena ali imenovana največ dvakrat zapored. Druge pravice, obveznosti in pristojnosti članov sveta ureja statut.
12. člen
Svet zavoda dela na sejah v skladu s poslovnikom o delu sveta.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo ravnatelja ali občine ustanoviteljice, za administrativno in tehnično pomoč pri delu je zadolžen ravnatelj, na vse seje sveta zavoda se pisno vabita tudi predstavnika strokovne službe občinske uprave občin ustanoviteljic, ki pa ne sodelujeta pri odločanju.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov sveta in veljavno odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče ravnatelj. Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda se morajo začeti najmanj tri mesece pred iztekom njihovega mandata. Sklep o razpisu volitev predstavnikov zaposlenih in predstavnikov staršev v svet zavoda se javno objavi na oglasni deski zavoda, občini ustanoviteljici pa se pisno pozoveta o iztekajočem se mandatu imenovanih predstavnikov občin.
13. člen
Članu sveta zavoda lahko preneha mandat pred iztekom dobe, za katero je bil izvoljen ali imenovan:
– če je kot predstavnik občine razrešen s strani občine ustanoviteljice,
– če kot predstavnik zaposlenih ali kot predstavnik staršev sam zahteva razrešitev in jo svet sprejme,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sprejetimi akti zavoda ali če opravlja svoje naloge malomarno in s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ko ne more več opravljati funkcije člana sveta.
Prenehanje mandata članov sveta, imenovanje ali izvolitev nadomestnih članov podrobneje ureja statut.
14. člen
Svet zavoda poleg nalog in pristojnosti, določenih po zakonu, opravlja tudi naslednje naloge:
– sprejema statut zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– daje ravnatelju in občinama ustanoviteljicama predloge in mnenja k vsebini razpisa za vpis in o drugih pomembnih vprašanjih, ki se tičejo obsega organizacije in načrtovanja vsebin dela v zavodu,
– daje mnenje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k finančnemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev, opreme in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– razpisuje volitve v svet zavoda in opravlja druge naloge, ki jih določajo statut in drugi splošni akti.
5. Ravnatelj
15. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira, načrtuje in vodi delo ter poslovanje. Ravnatelj je odgovoren za zakonitost in za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonodajo, med drugim pa zlasti naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, dijakov,
– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev in dijakov,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sodeluje pri pripravi in izvedbi sej sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi uporabniki, lokalno in širšo družbeno skupnostjo ter okoljem,
– opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi akti zavoda.
16. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.
Mandat ravnatelja traja pet let, po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana.
Razpis in razpisni pogoji za ravnatelja mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja, v Uradnem listu RS ali vsaj v enem osrednjem dnevnem časopisu, ki izhaja na območju Republike Slovenije.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem soglasju pristojnega ministra.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenji občin ustanoviteljic o vseh prijavljenih kandidatih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno, mnenje občin ustanoviteljic pa sprejme in posreduje v skladu s pristojnostmi skupni organ županov. Če učiteljski zbor ali občini ustanoviteljici v roku 20 dni od dneva prejema poziva k posredovanju mnenja k imenovanju ravnatelja ne podajo svojega mnenja, lahko svet zavoda nadaljuje postopke brez tega mnenja.
17. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed učiteljev oziroma strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh pristojni minister.
6. Strokovni organi
18. člen
Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Sestavo, način delovanja, naloge in pristojnosti posameznih strokovnih organov opredeljujejo zakon, statut zavoda in drugi splošni akti.
7. Svet staršev
19. člen
Za uresničevanje interesov staršev in njihovih otrok se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev praviloma šteje toliko članov, kot ima zavod oddelkov. Vsak oddelek ima po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na oddelčnem roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Člani sveta staršev izmed sebe izvolijo svojega predsednika in namestnika.
Naloge, pristojnosti in način delovanja sveta staršev določajo zakon, statut zavoda in drugi splošni akti.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
20. člen
Vzgojno-izobraževalno in strokovno delo v zavodu opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti v skladu z zakonom predpisano vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe ter opravljen strokovni izpit.
Strokovni delavci v zavodu so učitelj, korepetitor in knjižničar.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela v zavodu opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest, ki morajo izpolnjevati predpisane pogoje v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Prosta delovna mesta učiteljev, strokovnih in drugih delavcev se v zavodu objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom oziroma s šolsko upravo. Zavod si mora pred objavo razpisa prostega delovnega mesta pridobiti poprejšnje soglasje pristojnega ministrstva.
VI. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev države in občin ustanoviteljic, prispevkov učencev, s prodajo storitev in izdelkov ter iz donacij, daril in prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov, ki jih določa zakon.
22. člen
Pogoje za delo in delovanje zavoda zagotavljata občini ustanoviteljici in država.
Za opravljanje osnovne dejavnosti ustanoviteljici zagotavljata zavodu prostor in opremo ter drugo premoženje, s katerim je Glasbena šola Litija kot organizacijska enota Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija upravljala do uveljavitve tega odloka.
Kolikor se ustanoviteljici ne dogovorita drugače, se za financiranje osnovne dejavnosti in materialnih stroškov med ustanoviteljici pri delovanju zavoda uporabi ustanoviteljski delež, naveden v 2. členu tega odloka.
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu za dogovorjene programe in izvajanje javne službe sredstva mesečno po dvanajstinah, na podlagi sprejetega finančnega načrta in prejetega zahtevka ter v skladu z določenim deležem, ki jih prispeva vsaka ustanoviteljica, in z letno pogodbo o financiranju zavoda.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za plačilo materialnih stroškov, nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje. Del presežka sredstev, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev in proizvodov ter drugo dejavnostjo izven okvira javne službe, se lahko po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic nameni tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, za katerega se po zakonu zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna, krijeta ustanoviteljici.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda iz prejšnjega odstavka, ki je izkazan v letnem poslovnem poročilu, pokrijeta ustanoviteljici le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi objektivnih motenj v poslovanju, ki imajo za posledico razhajanje med kalkulativnimi elementi cen in realiziranimi cenami.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC
24. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last občin ustanoviteljic. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti ali obremeniti nepremičnega in premičnega premoženje, ki se knjiži po veljavnih predpisih o računovodstvu kot osnovno sredstvo, brez soglasja občin ustanoviteljic.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za svoje obveznosti do zavoda omejeno subsidiarno, do višine deleža sredstev ustanoviteljskih pravic iz 2. člena tega odloka.
Ustanoviteljici imata v zavodu pravico opravljati nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajeta zavodu za opravljanje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje.
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu, opravljajo pristojne inšpekcije in institucije, določene z zakonom.
26. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati pogoje in sredstva za njegovo delovanje v okviru dogovorjenih programov. Pred sprejetjem letnega delovnega načrta si mora svet zavoda pridobiti soglasje občinskih svetov občin ustanoviteljic na razširjeni in nadstandardni program. V primeru, da zavod zaradi neizpolnjevanja obveznosti ustanoviteljic ne more normalno zagotavljati svoje dejavnosti kot javne službe, o tem obvesti pristojno ministrstvo.
Ustanoviteljici dogovorita, načrtujeta in prispevata finančna sredstva za nove investicije v zavodu s posebnim dogovorom.
VIII. JAVNOST DELA
27. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon določa varovanje poslovne tajnosti in tajnost podatkov. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Zavod je dolžan ustanoviteljicama najmanj enkrat letno poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in finančnem poslovanju. Zavod je dolžan ustanoviteljicama posredovati vse podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok, a so pomembne za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, uredi v statutu zavoda in z drugimi splošnimi akti. Statut zavoda ne sme biti v neskladju z zakoni ali s tem odlokom. Statut sprejme svet zavoda s poprejšnjim soglasjem občin ustanoviteljic.
Druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni z drugimi predpisi ali statutom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Vsi zaposleni v organizacijski enoti javnega zavoda ZIK Litija – Glasbena šola Litija nadaljujejo svoje delo v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest v novo ustanovljenem zavodu.
Vodja dosedanje organizacijske enote Glasbena šola Litija v okviru javnega zavoda ZIK Litija nadaljuje s svojim delom kot vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda.
Razpis za imenovanje ravnatelja zavoda se opravi najkasneje v roku 3 mesecev od dneva, ko se začne uporabljati ta odlok, na način in po postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.
30. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje organe zavoda v skladu s tem odlokom najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka, ter po uveljavitvi tega odloka priglasiti vpis zavoda v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pri pristojnih službah ministrstva za finance pridobiti davčno številko in transakcijski račun zavoda ter priglasiti vpis zavoda v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri pristojnem ministrstvu oziroma šolski upravi.
Svet zavoda je dolžan ustanoviteljicama predložiti statut zavoda najkasneje v 3 mesecih po svojem konstituiranju.
31. člen
Javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno je pravna naslednica javnega zavoda ZIK Litija – organizacijske enote Glasbene šole Litija, ki je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod reg. vl. št. 10062200, in prevzame vse pravice in obveznosti te enote po bilanci stanja na dan 31. 12. 2004. Vršilec dolžnosti ravnatelja pripravi predlog pogodbe o razdružitvi premoženja med javnim zavodom Zavodom za izobraževanje in kulturo Litija in novo ustanovljenim zavodom Glasbena šola Litija – Šmartno, h kateri ustanoviteljici podata svoje soglasje.
Novo ustanovljeni javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno je dolžan prevzeti vse obstoječe zaposlene kadre v sedanji organizacijski enoti ZIK – Glasbena šola Litija iz javnega zavoda ZIK Litija v obsegu sedaj veljavne sistemizacije in z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi.
32. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija (Uradni list RS, št. 13/98, 106/03) v vseh delih, ki se nanašajo na njegovo organizacijsko enoto »Glasbena šola Litija«.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, potem ko ga sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne od 1. 9. 2005 dalje.
Št. 613-1/2004
Litija, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
Št. 613-1/2004
Šmartno pri Litiji, dne: 7. aprila 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.