Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1707. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2005, stran 4376.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 50. člena Statuta Območne obrtne zbornice Lenart, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Lenart dne 31. 3. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Lenart na letni redni seji dne 31. 3. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Lenart (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 3,5% od najnižje (bruto) pokojninske osnove (faktor 1), ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji od 5.490,00 SIT;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 3,5% od najnižje (bruto) pokojninske osnove (faktor 1), ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji od 5.490 SIT;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 3,5% od najnižje (bruto) pokojninske osnove (faktor 1), ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji od 5,490 SIT;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihovega združevanja) mesečno v višini 5.490 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko začne član zbornice za dejavnost tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Lenart določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Lenart.
VIII
Območna obrtna zbornica Lenart pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep začne veljati od sprejema na skupščini, 31. 3. 2005, in velja do sprejetja naslednjega sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart.
Lenart, dne 31. marca 2005.
Predsednik
OOZ Lenart
Stanko Bernjak l. r.