Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1705. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«, stran 4371.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01) in Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01), ki so bile sprejete v preteklem letu (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04), je bila za del območja industrijske cone Dekani spremenjena namembnost urbanih površin iz proizvodnih v terciarne dejavnosti z namenom reurbanizacije dela opuščenega tovarniškega območja. Programska zasnova družbenega plana določa, da se območje nameni izgradnji trgovsko poslovne cone. Predvidene so dejavnosti, ki jih je možno locirati na rob obstoječe industrijske cone.
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta podaja gospodarska družba Kemiplas d.o.o., ki namerava postopno opustiti program kemične industrije in območje nameniti drugim dejavnostim.
Lokacijski načrt se izdela v vsebinah in obliki kot jih določata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04, v nadaljevanju: pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je ureditev trgovsko poslovne cone z naslednjimi ureditvami:
– trgovsko poslovni center,
– servisno uslužnostni center,
– rekreacijski in hotelski center.
Območja zajema zahodni del industrijske cone, ki leži nad državno cesto Koper–Ljubljana, zahodno od objekta mlekarne, kot je določeno v programski zasnovi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Koper (Uradni list, RS, št. 96/04, 97/04).
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
Dne 23. 3. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za okolje in prostor skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, PE Koper
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg bratstva 1, Piran
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 in v povezavi s 50. členom ZGO-1 podajo smernice in mnenje s projektnimi pogoji k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec LN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave LN je Kemiplas d.o.o., Dekani 3A, Dekani, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo z naslednjimi vsebinami:
1. Analiza in vrednotenje prostora:
– opis stanja, problemi v prostoru in opredelitev dolgoročnih potreb,
– analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja obravnavanega prostora,
– analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine okolja in prostora,
– valorizacija vplivov in soodvisnosti s kontaktnimi območji.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora in relevantnih predpisov.
3. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. Idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve vključujejo
– vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene in druge potrebne rešitve in ureditve,
– idejno zasnovo prometne ureditve, vključno z ureditvijo mirujočega prometa,
– idejno zasnovo energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
– Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Obrazložitve in utemeljitve predlaganih idejnih zasnov, iz katerih bo razvidno, da predlagane rešitve zagotavljajo pozitivni vpliv na urbani razvoj, primernost glede na prometno tehnične in varnostne zahteve ter okoljevarstveno in družbeno sprejemljivost.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik izdelave LN. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo LN, ki se izdelajo skladno s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Načrtovalec izdela LN v vsebinah in obsegu kot jih zahtevajo zakon in podzakonski akti ter ob upoštevanju določil tega programa priprave.
Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|        FAZA        |   Nosilec   |    Rok    |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP        |Marec 2005     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sprejem programa priprave (PP)   |župan       |8 dni po prostor. |
|                  |          |konf.       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|objava programa priprave      |UOP        |maj        |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev   |načrtovalec    |15 dni po sprejemu |
|smernic (situacija predlagane    |          |PP         |
|ureditve, poročilo)         |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|poziv nosilcem urejanja prostora – |UOP        |30 dni       |
|pridobitev smernic         |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Analiza smernic, izdelava      |načrtovalec    |v 3 mesecih od   |
|strokovnih podlag in osnutka akta  |          |sprejema programa |
|                  |          |priprave      |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP, načrtovalec  |14 dni pred javno |
|                  |          |razgrnitvijo    |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Stališča do priporočil prostorske  |pripravljavec   |7 dni po prost.  |
|konference             |          |konf.       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s    |načrtovalec    |7 dni       |
|stališči              |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni  |župan       | 7 dni pred    |
|obravnavi              |          |pričetkom javne  |
|                  |          |razgrnitve     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z   |UOP, načrtovalec  |30 dni       |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Stališča do pripomb         |načrtovalec, UOP, |15 dni po     |
|                  |župan       |zaključku javne  |
|                  |          |obravnave     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu  |Občinski svet   |Junij 2005     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |načrtovalec    |15 dni po     |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb  |          |obravnavi na OS  |
|                  |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Priprava gradiva in vloge za    |načrtovalec    |          |
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja |          |          |
|prostora              |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP, nosilci    |30 dni       |
|urejanja prostora          |urejanja prostora |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka  |Občinski svet   |September 2005   |
|na občinskem svetu         |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu   |UOP        |30 dni po sprejemu |
|                  |          |na OS       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev LN
Pobudnik, Kemiplas d.o.o., Dekani 3A, Dekani, zagotovi sredstva za izdelavo LN in za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za recenzijo LN.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. K3503-11/2005
Koper, marec 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1) ed in virtù dell’articolo 42 dello statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito finalizzato alla sistemazione della zona commerciale direzionale “Bivje”
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e base giuridica
Con le modifiche ed integrazioni, apportate agli elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 e 33/01) e del Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 e 33/01) ed approvate nell’anno passato (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04), è stata cambiata la destinazione d’uso di parte della zona industriale a Dekani. Le superfici urbane originariamente adibite ad attività industriali, sono state quindi destinate a quelle terziarie al fine di effettuare la riurbanizzazione ovvero il recupero di una parte dell’area industriale dismessa.
Il concetto programmatico del piano sociale stabilisce che tale area sia destinata alla costruzione di una zona commerciale direzionale. Sono previste delle attività che possono essere collocate al margine dell’esistente zona industriale.
L’iniziativa per la formazione del piano di sito è stata promossa dalla società commerciale Kemiplas d.o.o. la quale intende abbandonare gradualmente la produzione chimica destinando l’area ad altre attività.
Il piano di sito va predisposto nei contenuti e nelle forme stabiliti dalla Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1) ed il regolamento disciplinante i contenuti e le modalità di predisposizione dei piani di sito nazionali e comunali, come pure le tipologie dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazz. uff. della RS, n. 86/04, nel seguito: regolamento)
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
E’ l’oggetto del piano di sito la sistemazione di una zona commerciale direzionale dai seguenti contenuti:
– centro commerciale direzionale,
– centro di servizi,
– centro ricreativo ed alberghiero.
L’area occupa il versante occidentale della zona industriale, ubicata tra la strada statale Capodistria–Ljubljana, ad ovest dello stabilimento della latteria, come stabilito nel concetto programmatico delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04).
Nell’area d’intervento è possibile inserire anche le zone adiacenti qualora dagli approfondimenti tecnici scaturisca tale necessità ai fini di consentire soluzioni ambientali o funzionali più appropriate.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha convocato, il giorno 23 marzo 2005, la conferenza dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione del piano di sito ovvero all’interevento previsto
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Direzione nazionale per la viabilità, Tržaška 19, Ljubljana, UO di Capodistria
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, l’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
L’amministrazione procedente, che provvede alla predisposizione del PS, è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente del PS è l’azienda Komunala Koper d.o.o., la quale designa il progettista e finanzia la predisposizione del documento.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
L’amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di predisposizione ed approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del piano integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e le rispettive modalità di acquisizione
Gli elaborati tecnici devono comprendere i seguenti contenuti:
1. Analisi e valutazione del territorio:
– descrizione delle proprietà naturali del territorio e definizione delle necessità a lungo termine,
– individuazione delle caratteristiche geomorfologiche e dello stato di proprietà nell’area di
intervento,
– analisi delle possibilità in ordine alla prevista sistemazione territoriale,
– determinazione dell’impatto atteso dell’intervento sulle singole componenti ambientali e territoriali,
– valutazione dell’impatto e dell’interazione con le zone di contatto.
2. Analisi degli orientamenti, foriniti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, come pure
della rispettiva normativa.
3. I contenuti delle soluzioni tecniche per la sistemazione territoriale proposta, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale. I progetti di massima dell’intervento previsto comprendono:
– tutte le soluzioni funzionali, urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche, ambientali ed altre;
– il progetto di massima riguardante la sistemazione della viabilità, compresa la
regolamentazione del traffico stazionario;
– il progetto di massima degli impianti e degli allacciamenti energetici, delle condotte idriche ed a quelle fognarie ed altri;
– il progetto comprende anche la rappresentazione dell’area d’influenza e l’impatto ambientale anticipato dei fabbricati pianificati, elaborati in ottemperanza della vigente normativa.
4. Motivazioni e relazioni dei progetti di massima proposti, dai quali si potrà evincere il loro influsso positivo sullo sviluppo urbano, il rispetto delle esigenze di ordine tecnico e di sicurezza del traffico e compatibilità ambientale e sociale.
Gli approfondimenti tecnici richiesti saranno realizzati dal pianificatore, scelto dal promotore del PS. Il quale provvede anche al rispettivo rilevamento geodetico realizzato in ottemperanze del vigente regolamento (Gazzetta ufficiale della RS, n. 40/04).
I contenuti e l’entità del PS, realizzato dal pianificatore, devono essere conformi alla vigente normativa ed ai decreti attuativi, in considerazione altresì del presente programma di predisposizione.
Il piano di sito è realizzato anche in forma digitale onde consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
5. Fasi e tempi di predisposizione
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|        FASE        | Amministrazione | Termine previsto |
|                  |   procedente  |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Conferenza dei servizi istruttoria |UAT        |Marzo 2005     |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Approvazione del programma di   |Sindaco      |8 giorni dalla   |
|predisposizione          |          |conferenza dei   |
|                  |          |servizi istruttoria |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblicazione del programma di   |UAT        |Maggio       |
|predisposizione          |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Preparazione del materiale     |Pianificatore   |15 giorni      |
|occorrente per l’acquisizione delle|          |dall’approvazione  |
|linee guida (assetto della proposta|          |del programma di  |
|sistemazione, relazione)      |          |predisp.      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Invito agli enti preposti alla   |UAT        |30 giorni      |
|sistemazione del territorio –   |          |          |
|acquisizione delle direttrici   |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Analisi delle direttrici,     |Pianificatore   |Entro 3 mesi    |
|realizzazione degli approfondimenti|          |dall’approvazione  |
|tecnici e della proposta      |          |del programma di  |
|                  |          |predisp.      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Conferenza dei servizi istruttoria |UAT, pianificatore |14 giorni      |
|                  |          |precedenti     |
|                  |          |l’esposizione al  |
|                  |          |pubblico      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |Ente procedente  |7 giorni dalla CI  |
|delle raccomandazioni scaturite  |          |          |
|dalla CI              |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Integrazione della proposta, in  |Pianificatore   |7 giorni      |
|armonia con le raccomandazioni   |          |          |
|scaturite dalla CI         |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al |Sindaco      |7 giorni precedenti |
|pubblico e sul dibattito pubblico |          |l’esposizione al  |
|                  |          |pubblico      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblica esposizione e dibattito  |UAT, pianificatore |30 giorni      |
|pubblico, esame di tutte le    |          |          |
|osservazioni scritte        |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |Pianificatore, UAT,|15 giorni dalla   |
|delle osservazioni         |sindaco      |conclusione     |
|                  |          |dell’esposiz.    |
|                  |          |pubblica      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Presentazione dell’atto al     |Consiglio comunale |Giugno 2005     |
|Consiglio comunale in prima lettura|          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Compilazione della proposta    |Pianificatore   |15 giorni dalla   |
|integrata del documento con il   |          |discussione in   |
|recepimento delle osservazioni   |          |prima lettura in  |
|                  |          |sede del CC     |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Preparazione dei materiali e delle |pianificatore   |          |
|domande per l’acquisizione dei   |          |          |
|pareri da parte degli enti preposti|          |          |
|alla sistemazione del territorio  |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Acquisizione dei pareri da parte  |UAT, enti preposti |30 giorni      |
|degli enti preposti alla      |alla sistemazione |          |
|sistemazione del territorio    |del territorio   |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Seconda lettura in sede del    |Consiglio comunale |Settembre 2005   |
|Consiglio comunale con conseguente |          |          |
|approvazione del relativo decreto |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblicazione del decreto nella  |UAT        |30 giorni      |
|gazzetta ufficiale         |          |dall’approvazione  |
|                  |          |in sede del CC   |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
6. Obblighi di finanziamento delle modifiche ed integrazioni al PS
La società Kemiplas d.o.o., Dekani 3 A, Dekani, in quanto promotore, provvede al finanziamento del piano di sito e dei necessari approfondimenti tecnici, comprese le rispettive basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città di Capodistria, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio, convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale recensione del PS.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N.: K3503-11/2005
Capodistria, marzo 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič