Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1704. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”, stran 4368.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S spremembo novelacije zazidalnega načrta Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B« (Uradne objave, št. 28/92, 29/01 in 29/02) je del obravnavanega območja, ca. 10.000 m2, namenjeno izgradnji podružnične šole (od prvega do petega razreda). Ker so demografske projekcije pokazale, da ta šola ni potrebna in je možno vse prostorske potrebe zadovoljiti na obstoječi šoli Antona Ukmarja, so bili načrti za gradnjo šole že pred leti opuščeni.
Obravnavano območje med Beblerjevo, Kozlovičevo in Šolsko ulico je v urbanistični zasnovi mesta opredeljeno kot stanovanjsko območje, zato se ga nameni za stanovanjsko gradnjo.
Lastnik zemljišča, Stavbenik Gradbeništvo d.o.o. predlaga spremembo zazidalnega načrta in sicer za gradnjo stanovanjskih objektov: nadaljevanje obstoječe stanovanjske gradnje – vrstne hiše in vila bloki.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je potrebno izdelati v vsebinah in obliki kot jih določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in s smiselnim upoštevanjem pravilnika o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04, v nadaljevanju: pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je določitev meril in pogojev za gradnjo dveh stanovanjskih stolpičev in vrstnih hiš. V pritličju stanovanjskih stolpičev je možno locirati tudi poslovno dejavnost.
Predvidena gradnja mora slediti oziroma se prilagoditi obstoječi zazidavi širšega območja in upoštevati naslednja izhodišča:
etažnost: max P+2, P je z južne strani vkopana etaža,
faktor zazidanosti: (zazidana površina stanovanjskih objektov/površino parcele) 0,25,
prometno napajanje: praviloma z Beblerjeve ulice, morebiten drugačen dostop mora biti prometno tehnično in varnostno ustrezno utemeljen,
parkirni prostori: 2 parkirna prostora /stanovanjsko enoto,
klet: je lahko le popolnoma vkopana etaža,
obstoječi parkirni prostori: obstoječi parkirni prostori se ne upoštevajo v izračunu, temveč se ohranijo kot javni parkirni prostori.
Območje obravnave sprememb in dopolnitev ZN obsega parcelo št. 223/1 k.o. Semedela, v izmeri 7.937 m2.
Dne 23. 3. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za okolje in prostor skladno z 28. člen om Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave sprememb in dopolnitev ZN oziroma predvidene prostorske ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul. 15. maja 13.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., Ul. 15. maja 16, Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. Načrtovalca izbere naročnik sprememb in dopolnitev ZN.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo v naslednjih vsebinah:
1. pregled in dopolnitev strokovnih podlag veljavnega ZN (analiza obstoječega ZN, prikaz vplivnega območja in soodvisnosti s tem vplivnim območjem, analiza obstoječega stanja prostora (značaj terena, naravne danosti, raba, obstoječi objekti itd.) in komunalne infrastrukture, pregled lastništva.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve izdela načrtovalec v variantah. Variante ovrednoti in predlaga najustreznejšo, ki jo potrdi naročnik.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere naročnik.
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage, ki se izdelajo skladno s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
5. Faze in roki za pripravo
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|        FAZA        |   Nosilec   |    Rok    |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP        |Marec 2005     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sprejem in objava programa priprave |župan, UOP     |8 dni po prostor. |
|                  |          |konf.       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – |UOP        |30 dni       |
|pridobitev smernic         |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih|načrtovalec    |Marec–Junij 2005  |
|podlag in predloga         |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP        |Julij 2005     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z   |načrtovalec    |7 dni       |
|usmeritvami PS           |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni  |župan       |7 dni pred     |
|obravnavi              |          |pričetkom javne  |
|                  |          |razgrnitve     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z   |UOP, načrtovalec  |Julij–September  |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |          |2004        |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prva obravnava na OS        |župan, občinski  |Oktober 2005    |
|                  |svet        |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Stališča do pripomb         |načrtovalec, UOP, |15 dni po     |
|                  |župan       |zaključku javne  |
|                  |          |obravnave     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |načrtovalec    |15 dni po     |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb  |          |potrditvi stališč |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP, načrtovalec  |30 dni       |
|urejanja prostora          |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na|župan,       |December 2005   |
|občinskem svetu           |občinski svet   |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pobudnik oziroma naročnik sprememb in dopolnitev ZN, Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za morebitno recenzijo.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu, veljati pa začne takoj.
Št. K3503-3/2005
Koper, marec 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1) e visto l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato, riferito alla zona denominata “Giusterna III”
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e base giuridica
Le modifiche apportate all’aggiornamento del piano particolareggiato, compilato per la zona di Giusterna III, e precisamente per il comprensorio tra la strada “A” e la strada “B” (Bollettino uff. n. 28/92, 29/01 e 29/02), destinavano parte del territorio contemplato, ossia 10.000 m2 circa, alla costruzione di una scuola succursale (dalla prima alla quinta classe). Alla luce, tuttavia, delle proiezioni demografiche secondo le quali l’esistente scuola Anton Ukmar aveva la capienza sufficiente per soddisfare il fabbisogno di spazio, tale struttura risultava superflua perciò i rispettivi progetti di costruzione erano stati abbandonati già anni or sono.
Nel progetto urbanistico cittadino, la zona contemplata dal piano particolareggiato, compresa tra le Vie Bebler, Kozlovič e Šolska ulica, è definita come zona residenziale. La rispettiva destinazione d’uso è quindi quella abitativa.
Il proprietario del terreno, la società Stavbenik Gradbeništvo d.o.o., propone una modifica al piano particolareggiato o precisamente l’ampliamento della zona residenziale esistente con la costruzione di villette a schiera e condomini aggiuntivi.
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato vanno predisposte nei contenuti e nelle forme stabiliti dalla Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), applicando in senso conforme il regolamento disciplinante i contenuti e le modalità di predisposizione dei piani di sito nazionali e comunali, come pure le tipologie dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazz. uff. della RS, n. 86/2004, nel seguito: regolamento)
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Sono l’oggetto delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato le norme tecniche d’attuazione per la costruzione di due fabbricati condominiali e delle villette a schiera. Al pianterreno dei due fabbricati condominiali si possono prevedere anche attività commerciali o direzionali.
I previsti interventi di edificazione devono adeguarsi all’edificato esistente, nel rispetto delle seguenti norme:
Le quote di altezza: massimo P+2, dal versante meridionale, P è in parte interrato,
Il rapporto di copertura fondiaria: (la massima superficie coperta dell’edificio / superficie fondiaria del lotto edificabile ad esso corrispondente) 0,25,
La Viabilità: accesso di regola dalla Via Bebler; la realizzazione di un eventuale accesso diverso deve essere motivata dal punto di visita tecnico e della sicurezza,,
La superficie adibita a parcheggio: 2 posti macchina per unità abitativa,
Lo scantinato: sono ammessi solamente scantinati completamente interrati,,
I parcheggi esistenti: i parcheggi esistenti non sono compresi nel calcolo ed assumono carattere di parcheggi pubblici.
La zona interessata dalle modifiche ed integrazioni al PP comprende la particella catastale n. 223/1 c.c. di Semedella, dalla superficie complessiva pari a 7.937 m2.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha convocato, il giorno 23 marzo 2005, la conferenza dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP ovvero all’interevento previsto
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione delle modifiche ed integrazioni al PP
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime, oltre che di di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
L’ente che si fa carico della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP è il Comune città di Capodistria.
Il promotore ed il committente delle modifiche ed integrazioni al PP è la società Stavbenik Gradbeništvo d.o.o., Via 15 maggio n. 16, Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1 e viene scelto dal committente delle modifiche ed integrazioni al PP.
Le modifiche ed integrazioni al PP sono realizzate anche in forma digitale onde consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
L’amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di predisposizione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al PP (nella fase iniziale od in quella d’esame del piano integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
La compilazione degli elaborati tecnici avviene in considerazione dei seguenti contenuti:
1. Esame ed integrazione degli approfondimenti tecnici riferiti al PP in vigore (analisi dell’attuale PP, rappresentazione della zona d’influenza e l’interazione con la medesima, analisi dello stato di cose presenti nel territorio (caratteristiche orografiche e naturali, impiego, fabbricati esistenti, ecc.) e le infrastrutture a rete, accertamento della proprietà.
2. Analisi delle direttrici fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territoro.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione territoriale, ha carattere di una soluzione d'insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti delle soluzioni tecniche per la sistemazione territoriale proposta, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale e comprendono anche la rappresentazione dell’area d’influenza e dell’impatto ambientale anticipato dei fabbricati previsti.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie, come pure le sistemazioni e le soluzioni di massima, riguardanti i provvedimenti, volti a ovviare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
5. Il pianificatore predispone diverse varianti delle soluzioni tecniche del previsto intervento nel territorio. Dopo averle valutate, seleziona quella più appropriata e la sottopone all’approvazione del committente.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal committente.
Il committente delle modifiche ed integrazioni al PP provvede anche alle basi geodetiche, compilate in ottemperanza dal regolamento del piano geodetico (Gazzetta uff. della RS, n. 40/04).
5. Fasi e tempi di predisposizione
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|        FASE        | Amministrazione | Termine previsto |
|                  |   procedente  |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Conferenza dei servizi istruttoria |UAT        |Marzo 2005     |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Approvazione e pubblicazione del  |Sindaco, UAT    |8 giorni dalla   |
|programma di predisposizione    |          |conferenza dei   |
|                  |          |servizi istruttoria |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Invito agli enti preposti alla   |UAT        |30 giorni      |
|sistemazione del territorio –   |          |          |
|acquisizione delle direttrici   |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Analisi delle direttrici,     |Pianificatore   |Marzo – giugno 2005 |
|realizzazione degli approfondimenti|          |          |
|tecnici e della proposta      |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Conferenza dei servizi istruttoria |UAT        |Giugno 2005     |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Integrazione della proposta, in  |Pianificatore   |7 giorni      |
|armonia con le direttrici della CI |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al |Sindaco      |7 giorni precedenti |
|pubblico e sul dibattito pubblico |          |l’esposizione al  |
|                  |          |pubblico      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblica esposizione e dibattito  |UAT, pianificatore |Giugno – settembre |
|pubblico, esame di tutte le    |          |2005        |
|osservazioni scritte        |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Presentazione dell’atto al     |Sindaco, Consiglio |Ottobre 2005    |
|Consiglio comunale in prima lettura|comunale      |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |Pianificatore, UAT,|15 giorni dalla   |
|delle osservazioni         |Sindaco      |conclusione del   |
|                  |          |dibattito pubblico |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Compilazione della proposta    |Pianificatore   |15 giorni      |
|integrata del documento con il   |          |dall’approvazione  |
|recepimento delle osservazioni   |          |delle prese di   |
|                  |          |posizione      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Acquisizione dei pareri da parte  |UAT, pianificatore |30 giorni      |
|degli enti preposti alla      |          |          |
|sistemazione del territorio    |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Seconda lettura in sede del    |Consiglio comunale |Dicembre 2005    |
|Consiglio comunale con conseguente |          |          |
|approvazione del relativo decreto |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
6. Obblighi di finanziamento delle modifiche ed integrazioni al PP
La società Stavbenik Gradbeništvo d.o.o. in quanto committente, provvede al finanziamento della formazione degli approfondimenti tecnici e delle stesse modifiche ed integrazioni al PP, comprese le necessarie basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio, convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale recensione.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
N.: K3503-3/2005
Capodistria, marzo 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič