Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1703. Program priprave lokacijskega načrta za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru, stran 4364.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za razširitev pokopališča Škocjan v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Pokopališče Škocjan v Kopru ne razpolaga z zadostnimi površinami za zagotavljanje pokopališke dejavnosti (potrebno število grobnih mest, obredi, servisne aktivnosti, mirujoči promet ipd.) zato potrebuje širitev. Po drugi svetovni vojni je prišlo do intenzivne poselitve priobalnega pasu, kar ima za posledico izreden porast prebivalstva in intenzivno širitev mesta. Pokazala se je potreba po širitvi mestnega pokopališča, ki je delno že izvedena z novimi grobnimi polji na jugovzhodnem delu. S širitvijo je prvotna zasnova izgubila svojo funkcijo (pojavlja se nova glavna os), obenem pa spremljajoči objekti po svoji kapaciteti (dve mrliški vežici) in funkcionalni zasnovi (preplet dejavnosti pokopa, komemorativnega in administrativnega servisnega dela) ne zadoščajo več za normalno opravljanje pokopališke dejavnosti. Prostorske sestavine planskih dokumentov občine (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04) določajo programsko zasnovo za razširitev obstoječega pokopališča na njegovi vzhodni strani. Za umestitev možnih ureditev v prostor se izdela lokacijski načrt (v nadaljevanju LN).
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za prostorske ureditve podaja Komunala Koper d.o.o.
Lokacijski načrt se izdela v vsebinah in obliki kot jih določata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (UL RS 86/04, v nadaljevanju: pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je razširitev pokopališča z naslednjimi ureditvami: nova grobna polja, žarni pokopi s parkovno ureditvijo, tehnično pokopališki objekt, prostor za komemoracije, ločitveni zeleni pas, kostnica.
Programska izhodišča in smernice za razširitev pokopališča so podane v Programski zasnovi v prostorskih sestavin planskih dokumentov občine (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04):
»Predlog ureditve novega dela pokopališča mora upoštevati morfologijo terena in zasnovo obstoječega pokopališča, vsebuje pa ureditev grobnih polj v parkovni in klasični ureditvi ter žarnih polja za žarne pokope. Parkirna mesta se zagotavljajo ob lokalnih cestah.
Podrobno se določi program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za lokacijski načrt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora in z upoštevanjem smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.«
Širše območje obravnave obsega območje pokopališče kot ga določajo prostorske sestavine plana. Območje obravnave v lokacijskem načrtu je območje razširitve pokopališča. Natančno mejo lokacijskega načrta se določi na podlagi strokovnih podlag, ne sme pa presegati s planom določenega območja za širitev pokopališča. Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega tudi skupno vplivno območje pričakovanih vplivov načrtovanih objektov na okolico kot ga določajo predpisi o graditvi objektov (5. člen pravilnika o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04)).
Dne 23. 3. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za okolje in prostor skladno z 28. člen om Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, PE Koper
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg bratstva 1, Piran
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 in v povezavi s 50. členom ZGO podajo smernice in mnenje s projektnimi pogoji k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec LN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave LN je Komunala Koper d.o.o., ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Pri pripravi LN je potrebno poleg usmeritev iz prostorskih sestavin plana upoštevati tudi idejno zasnovo razširitve pokopališča, ki jo je za Komunalo Koper izdelal Brik d.o.o. Koper.
V strokovnih podlagah je potrebno
– na podlagi vrednotenja prostora, zlasti njegove ranljivosti, in smernic nosilcev urejanja prostora predlagano idejno zasnovo preveriti,
– predlagati morebitne nove variante, če bi strokovne podlage pokazale smiselnost takih variant in te variante ovrednotiti v skladu z 22. členom pravilnika ter
– izdelati predlog strokovne rešitve prostorske ureditve, ki bo podlaga za izdelavo LN.
Strokovne podlage se izdelajo z naslednjimi vsebinami:
– opis stanja, problemi v prostoru in opredelitev dolgoročnih potreb,
– analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja obravnavanega prostora,
– analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine okolja in prostora,
– na podlagi navedenih analiz se opravi vrednotenje in pripravijo predlogi strokovnih rešitev. Strokovna rešitev predlagane prostorske ureditve mora biti izdelana v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik izdelave LN. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo LN, ki se izdelajo skladno s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|        FAZA        |   Nosilec   |    Rok    |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP        |Marec 2005     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sprejem programa priprave (PP)   |župan       |8 dni po prostor. |
|                  |          |konf.       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|objava programa priprave      |UOP        |maj        |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev   |načrtovalec    |15 dni po sprejemu |
|smernic (situacija predlagane    |          |PP         |
|ureditve, poročilo)         |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|poziv nosilcem urejanja prostora – |UOP, nosilci    |30 dni       |
|pridobitev smernic         |urejanja prostora |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih|načrtovalec    |v 3 mesecih od   |
|podlag in osnutka akta       |          |sprejema programa |
|                  |          |priprave      |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP, načrtovalec  |14 dni pred javno |
|                  |          |razgrnitvijo    |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Stališča do priporočil prostorske  |UOP, župan     |7 dni po prost.  |
|konference             |          |konf.       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s    |načrtovalec    |7 dni       |
|stališči              |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni  |župan       |7 dni pred     |
|obravnavi              |          |pričetkom javne  |
|                  |          |razgrnitve     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z   |UOP, načrtovalec  |30 dni       |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Stališča do pripomb         |načrtovalec, UOP, |15 dni po     |
|                  |župan       |zaključku javne  |
|                  |          |obravnave     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu  |Občinski svet   |Junij 2005     |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |načrtovalec    |15 dni po     |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb  |          |obravnavi na OS  |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Priprava gradiva in vloge za    |načrtovalec    |          |
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja |          |          |
|prostora              |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP, nosilci    |30 dni       |
|urejanja prostora          |urejanja prostora |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na|Občinski svet   |September 2005   |
|občinskem svetu           |          |          |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu   |UOP        |30 dni po sprejemu |
|                  |          |na OS       |
+------------------------------------+-------------------+-------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev LN
Pobudnik, Komunala Koper d.d., zagotovi sredstva za izdelavo LN in za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za recenzijo LN.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3503-45/2005
Koper, marec 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1) e visto l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito, riguardante l’ampliamento del cimitero San Canziano a Capodistria
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e base giuridica
Il cimitero San Canziano a Capodistria non dispone di spazio sufficiente per poter svolgere l’attività cimiteriale (numero occorrente dei fondi di sepoltura, svolgimento delle onoranze funebri, prestazione di servizi vari, traffico stazionario, ecc.) e necessita pertanto di un ampliamento. Nel periodo postbellico, questo territorio fu meta di un’intensa immigrazione con il conseguente aumento della popolazione e l’estensione delle superfici urbane. Divenne quindi indispensabile prevedere anche l’ampliamento dell’area cimiteriale, in parte già attuato con l’acquisizione di nuovi fondi di sepoltura nella parte sud-orientale. In seguito a tale intervento, l’assetto originario della struttura perse la propria funzione (sorge un asse centrale nuovo) ed, allo stesso tempo, le infrastrutture cimiteriali accessorie, per la loro capacità (due cappelle mortuarie) e progetto funzionale (l’intrecciarsi delle attività di sepoltura con il servizio delle onoranze funebri e quello amministrativo) non consentono il normale svolgimento del servizio funerario. Gli elementi territoriali dei documenti di piano del comune (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04) forniscono le basi programmatiche per l’ampliamento del cimitero nella sua parte orientale. Le rispettive sistemazioni del territorio saranno oggetto di un piano di sito (nel seguito: PS).
Il promotore della formazione del piano di sito, riguardante le sistemazioni territoriali, è l’azienda Komunala Koper d.o.o.
Il piano di sito va predisposto nei contenuti e nelle forme stabiliti dalla Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1) ed il regolamento disciplinante i contenuti e le modalità di predisposizione dei piani di sito nazionali e comunali, come pure le tipologie dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazz. uff. della RS 86/04, nel seguito: regolamento)
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
E’ oggetto del piano di sito l’ampliamento del cimitero in ambito al quale sono previsti i seguenti interventi: reperimento di nuovi fondi di sepoltura per le sepolture a sterro per le tumulazioni di salme e di urne cinerarie con le rispettive sistemazioni, strutture di servizio, spazio per le commemorazioni, spazio verde intermedio, ossario.
Le basi programmatiche e le linee direttrici, riguardanti l’ampliamento dell’area cimiteriale, fanno parte del concetto programmatico degli elementi territoriali contenuti nei piani comunali (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04):
»La proposta di ampliamento dell’area cimiteriale deve tenere presente le condizioni orografiche e l’assetto del cimitero esistente, e prevede la sistemazione classica e a mò di parco dei fondi di sepoltura delle salme e dei loculi. I parcheggi saranno ricavati negli spazi lungo le strade locali.
Negli approfondimenti tecnici previsti per il piano di sito saranno definiti in dettaglio il progetto e le norme tecniche per la collocazione nel territorio delle varie strutture, nel rispetto degli orientamenti ed obblighi posti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.”
La zona interessata dall’intervento comprende l’area cimiteriale definita dagli elementi territoriali del piano. Il piano di sito si riferisce alla superficie di ampliamento del cimitero. I confini saranno definiti in base agli approfondimenti tecnici e non devono oltrepassare quelli dell’area stabilita dal piano stesso. L’area d’intervento, come prevista nel piano di sito, comprende anche l’ampia zona d’influenza nella quale si prevede l’impatto delle strutture progettate, in conformità di quanto stabilito nella normativa disciplinante la costruzione di fabbricati (articolo 5 del regolamento sui contenuti e le modalità di formazione dei piani di sito nazionali e comunali e sui rispettivi approfondimenti tecnici, Gazzetta uff. della RS, 86/2004).
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha convocato, il giorno 23 marzo 2005, la conferenza dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione del piano di sito ovvero all’interevento previsto
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime, oltre che di di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Direzione nazionale per la viabilità, Tržaška 19, Ljubljana, UO di Capodistria
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
L’amministrazione procedente che provvede alla predisposizione del PS è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente del PS è l’azienda Komunala Koper d.o.o., la quale designa il progettista e finanzia la predisposizione del documento.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
L’amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di predisposizione ed approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del piano integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e le rispettive modalità di acquisizione
All’atto della predisposizione del PS occorre tenere presente, oltre agli indirizzi contenuti negli elementi territoriali del piano, anche il progetto di massima, riferito all’ampliamento dell’area cimiteriale, commissionato dalla Komunala Koper alla società Brik d.o.o. Koper.
Negli approfondimenti tecnici occorre
– procedere alla verifica del progetto di massima proposto eseguendo la valutazione del territorio con particolare attenzione rivolta alla sua vulnerabilità, e recependo le linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione territoriale
– all’occorrenza, proporre eventuali varianti aggiuntive fornendo le rispettive valutazioni come previsto dall’articolo 22 del regolamento,
– redigere la proposta di realizzazione tecnica dell’intervento previsto sulla quale poggerà il PS.
Gli approfondimenti tecnici devono comprendere i seguenti contenuti:
– descrizione della situazione esistente, identificazione di eventuali problemi e definizione delle necessità a lungo termine,
– analisi delle caratteristiche geomorfologiche e dello status giuridico dell’area interessata dall’intervento,
– Analisi delle possibilià di attuazione della prevista sistemazione territoriale,
– analisi dell’impatto che la succitata sistemazione territoriale potrebbe esercitare sui singoli elementi ambientali e territoriali,
– in base alla analisi di cui sopra si procede alla valutazione ed alla formulazione delle proposte di realizzazioni tecniche nei contenuti previsti dalla normativa disciplinante la compilazione della documentazione progettuale.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore della predisposizione del PS. Il promotore provvede anche alle basi geodetiche, compilate in ottemperanza dal regolamento del piano geodetico (Gazzetta uff. della RS, n. 40/04).
Il piano di sito è redatto anche in forma digitale onde consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
5. Fasi e tempi di predisposizione
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|       F A S E       | Amministrazione | Termine previsto |
|                  |   procedente  |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Conferenza dei servizi istruttoria |UAT        |Marzo 2005     |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Approvazione del programma di   |Sindaco      |8 giorni dalla   |
|predisposizione          |          |conferenza dei   |
|                  |          |servizi istruttoria |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblicazione del programma di   |Pianificatore   |Maggio       |
|predisposizione          |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Preparazione del materiale     |UAT, enti preposti |15 giorni      |
|occorrente per l’acquisizione delle|alla sistemazione |dall’approvazione  |
|linee guida (assetto della proposta|del territorio   |del programma di  |
|sistemazione, relazione)      |          |predisp.      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Invito agli enti preposti alla   |UAT        |30 giorni      |
|sistemazione del territorio –   |          |          |
|acquisizione delle direttrici   |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Analisi delle direttrici,     |Pianificatore   |Entro 3 mesi    |
|realizzazione degli approfondimenti|          |dall’approvazione  |
|tecnici e della proposta      |          |del programma di  |
|                  |          |predisp.      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Conferenza dei servizi istruttoria |UAT, pianificatore |14 giorni      |
|                  |          |precedenti     |
|                  |          |l’esposizione al  |
|                  |          |pubblico      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |UAT, sindaco    |7 giorni dalla CI  |
|delle raccomandazioni scaturite  |          |          |
|dalla CI              |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Integrazione della proposta, in  |Pianificatore   |7 giorni      |
|armonia con le raccomandazioni   |          |          |
|scaturite dalla CI         |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Deliberazione sull’esposizione al |Sindaco      |7 giorni precedenti |
|pubblico e sul dibattito pubblico |          |l’esposizione al  |
|                  |          |pubblico      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblica esposizione e dibattito  |UAT, pianificatore |30 giorni      |
|pubblico, esame di tutte le    |          |          |
|osservazioni scritte        |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Prese di posizione nei confronti  |Pianificatore, UAT,|15 giorni dalla   |
|delle osservazioni         |sindaco      |conclusione     |
|                  |          |dell’esposiz.    |
|                  |          |pubblica      |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Presentazione dell’atto al     |Consiglio comunale |Giugno 2005     |
|Consiglio comunale in prima lettura|          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Compilazione della proposta    |Pianificatore   |15 giorni dalla   |
|integrata del documento con il   |          |discussione in   |
|recepimento delle osservazioni   |          |prima lettura in  |
|                  |          |sede del CC     |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Preparazione dei materiali e delle |pianificatore   |          |
|domande per l’acquisizione dei   |          |          |
|pareri da parte degli enti preposti|          |          |
|alla sistemazione del territorio  |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Acquisizione dei pareri da parte  |UAT, enti preposti |30 giorni      |
|degli enti preposti alla      |alla sistemazione |          |
|sistemazione del territorio    |del territorio   |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Seconda lettura in sede del    |Consiglio comunale |Settembre 2005   |
|Consiglio comunale con conseguente |          |          |
|approvazione del relativo decreto |          |          |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
|Pubblicazione del decreto nella  |UAT        |30 giorni      |
|gazzetta ufficiale         |          |dall’approvazione  |
|                  |          |in sede del CC   |
+-----------------------------------+-------------------+--------------------+
6. Obblighi di finanziamento delle modifiche ed integrazioni al PS
L’azienda Komunala Koper d.o.o. in quanto promotore, provvede al finanziamento del piano di sito e dei necessari approfondimenti tecnici, comprese le rispettive basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città di Capodistria, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio, convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale recensione del PS.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
N.: K3527-9/2003
Capodistria, marzo 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič