Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1702. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice, stran 4363.

Na podlagi 4., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter v skladu s 4. in 7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o postavljanju in upravljanju objektov
za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 31/98, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
2. člen
Besedna zveza »denarna kazen« se v celotnem odloku nadomesti z besedo »globa«.
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za pravne in fizične osebe, ki postavljajo reklamne in obvestilne objekte na podlagi soglasja za komunalne zadeve pristojnega oddelka Občine Jesenice ter ustreznega dovoljenja Upravne enote Jesenice oziroma Občine Jesenice.«
4. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ostale reklamne objekte na območju Občine Jesenice lahko postavljajo pravne ali fizične osebe in z njimi upravljajo v skladu s pogoji iz pridobljenega soglasja za komunalne zadeve pristojnega oddelka Občine Jesenice ter ustreznega dovoljenja Upravne enote Jesenice oziroma Občine Jesenice.«
5. člen
V 24. in 25. členu se za besedno zvezo »v ustreznem dovoljenju Upravne enote Jesenice« doda besedna zveza: »oziroma Občine Jesenice«.
6. člen
Črta se 26. člen tega odloka.
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se besedilo: »od 30.000 SIT do 100.000 SIT« nadomesti s »50.000 SIT«.
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »od 10.000 SIT do 30.000 SIT« nadomesti z »20.000 SIT«.
8. člen
V 30. členu se besedna zveza » komunalni redar« nadomesti z besedno zvezo »občinski redar«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.