Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1701. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice, stran 4363.

Na podlagi 3., 7. in 55. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 68/03, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
2. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– v nasprotju z obveznostjo uporabe distribucije zemeljskega plina ne vloži zahtevka oziroma ne prične z odjemom skladno z določili tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega odloka,
– če je pričela z odjemom zemeljskega plina brez pridobljenega soglasja iz 22. člena tega odloka
– če preprečuje sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja zemeljskega plina izvajanje nalog v zvezi s pregledom in vzdrževanjem distribucijskega omrežja ter z njim povezanih objektov in naprav,
– če ne javi okvare ali pomanjkljivosti skladno s tretjim odstavkom 29. člena tega odloka.
Z globo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi fizična oseba in odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.