Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1698. Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje, stran 4360.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 5. člena Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/04) izdajam
P R A V I L N I K
o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje in obveščanje, ki so postavljeni na površinah in objektih v lasti Občine Grosuplje, ostalih javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih.
2. člen
Objekti za oglaševanje so naslednji:
– oglasni stebri,
– oglasni panoji, mega panoji,
– svetlobne vitrine,
– samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table,
– oglasni panoji z vrtljivo površino,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov,
– oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– prenosljivi ulični panoji,
– samostoječi prapori in zastave,
– krajevni objekti za oglaševanje.
3. člen
Oglasni stebri
Oglasni stebri so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni za malo plakatiranje. Sestavljeni so iz dveh betonskih cevi Ø 116 cm skupne višine 240 cm, iz betonskega podstavka in polkrožne kape. Iz seznama lokacij oglasnih mest je razvidno kje so le-ti postavljeni. Oglasni stebri se praviloma postavljajo na lokacije, ki so predvidene v naseljih in poudarjajo mestotvorno funkcijo v naselju, praviloma je to v mestnih in vaških jedrih, kjer je zaradi mestne ali vaške poselitve primernejši okrogel oglasni steber.
4. člen
Oglasni panoji
Oglasni panoji (plakatni panoji) so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni za malo plakatiranje. Oglasni pano je pravokotne oblike, izdelan iz nerjavečega materiala. Površina plakatnega panoja je lahko največ 200 x 140 cm. Krajša stranica je ukrivljena v radiu do 160 cm. Izvedba postavitve oglasnega (plakatnega) panoja je mogoča v štirih izvedbah:
– Ps – stenski; to je enostranski pano, vijačen na nosilno površino,
– Pe, Pe+Pe – enostranski pano; mogoča je postavitev enega ali dveh enostranskih panojev v liniji, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
– Pd – dvostranski pano; mogoča je postavitev enega ali dveh enostranskih panojev, ki se stikata s hrbtom, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
– Pt – tristranski pano, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
– P – obstoječi ravni panoji z lesenim okvirjem, katere je potrebno zamenjati z novimi polkrožnimi, ko bodo obstoječi dotrajani.
– O – plakatni stebri.
5. člen
Oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave
To so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni oglasom dimenzij največ do 120 x 80 cm vertikalne postavitve. Na drog javne razsvetljave ustrezno in varno pritrjeni, na višini najmanj 4,5 m, kar pomeni 4,5 m svetle višine med tlemi in spodnjim robom nosilca. Na drog javne razsvetljave se namesti en pano pravokotno na smer vozišča na zunanjo stran droga, glede na svetlobni profil vozišča. Oglasne panoje na drogovih javne razsvetljave se postavlja na vsak drog javne razsvetljave v Grosuplju in Šmarju–Sap. V Grosuplju na ulicah: Adamičeva cesta, Taborska cesta, Ljubljanska cesta, Ob Grosupeljščici, Zupančičevi in Cesti na Krko. V Šmarju–Sap na Ljubljanski cesti.
6. člen
Nosilci in drogovi čezcestnih transparentov
So prostostoječi objekti za oglaševanje in obveščanje. Namenjeni so nameščanju čezcestnih transparentov. Drogovi za čezcestne transparente so izdelani iz debelostenskega kovinskega profila okroglega prereza. Drogovi so konusne oblike višine največ 900 cm. Mere droga in temeljenje za čezcestne transparente morajo biti statično preračunane. Nosilci čezcestnih transparentov so nameščeni na drogu in so namenjeni pritrditvi čezcestnih transparentov. Izdelani so iz jeklene vrvi premera 0,8 cm. Čezcestni transparent je objekt, na katerem je natiskan oglas, ki je lahko dvostranski. Največja površina transparenta je lahko v: 0.80–1.00 m in d: 5.0–8.0 m, spodnji rob pa je najmanj 5.5m nad voznim pasom cest. Čezcestni transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala, obstojnega na vremenske vplive. Lokacije so predvidene v naselju Grosuplje in so razvidne iz karte Lokacije oglasnih mest.
7. člen
Prenosljivi ulični panoji
Prenosljivi ulični panoji ali A pano sestavljata dve pravokotni plošči velikosti 120 x 90 cm, ki sta prilagojeni nameščanju oglasov formata B1. Plošči sta na vrhu spojeni s tečajem. Skupaj tvorita obliko enakokrakega trikotnika. A pano mora biti izdelan iz lahkih konstrukcijskih elementov (les, pločevina...). Če je A pano izdelan iz pločevine, morajo biti vsi kovinski deli antikorozijsko zaščiteni. Lokacije le-teh niso opredeljene v karti oglasnih mest.
8. člen
Ostali oglasni objekti
Ostali oglasni objekti, ki so opredeljena v Odloku o oglaševanju v Občini Grosuplje so še: svetlobne vitrine, samostojne ali na steno pritrjene vitrine ali table, oglasni panoji z vrtljivo površino, samostoječi prapori in zastave ter tradicionalni krajevni objekti za oglaševanje. Za določitev lokacij in dimenzij vseh objektov, ki so opredeljeni v 8. členu tega Pravilnika je potrebno pridobiti mnenje Urada za prostor Občine Grosuplje ob predložitvi skice in točne lokacije oglasnega objekta.
9. člen
Pisava
Velikost pisave na objektih za oglaševanje naj bo prirejena kategoriji udeležencev v prometu, ki jim je oglas namenjen.
10. člen
Konstrukcija
Nosilna konstrukcija objektov za oglaševanje z izjemo A panojev in plakatnih stebrov, mora biti izdelana iz trajnih materialov s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi. Celotna nosilna konstrukcija in temelji morajo biti določeni na podlagi izračunov. Nosilna konstrukcija mora biti izdelana iz kovinskih profilov. Kovinski profili morajo biti zaščiteni z antikorozijskim premazom, vročecinkani ali izdelani iz nerjavečega materiala.
11. člen
Oblika in material
Oblika in material za posamezni tip objektov za oglaševanje mora biti enotna na območju celotne Občine Grosuplje.
Izjemoma je, glede na specifične krajevne razmere – tipična ruralna arhitektura, dopustna tudi drugačna konstrukcija (lesena, betonska…), ki mora biti znotraj posameznega naselja enotna.
Na vsako odstopanje od enotnega koncepta je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa pristojnega za prostor na Občini Grosuplje.
12. člen
Dimenzije
Dimenzije objektov za oglaševanje morajo biti na celotnem območju Občine Grosuplje enotne, kot je določeno s tem pravilnikom.
Vsi komercialni objekti za oglaševanje iz 5. člena tega Pravilnika morajo biti na vidnem mestu označeni z grbom Občine Grosuplje in logotipom izvajalca.
13. člen
Kataster oglasnih mest
Lokacije oglasnih mest so za celotno območje Grosuplja napisane v katastru lokacij oglasnih mest v tabelaričnoi obliki s podatki o naselju, lokaciji namestitve, s parcelno številko in katastersko občino, lastnikom in tipom oglasnega mesta. Sestavni del katastra je grafični del:
– Lokacije oglasnih mest na območju Občine Grosuplje; pregledna karta Občine Grosuplje v M 1:25000
– Lokacije oglasnih mest v naselju Grosuplje, podrobnejša karta
– Kataster drogov javne razsvetljave v naselju Grosuplje, M 1:2500
Kataster je potrebno stalno ažurirati.
Lokacije in oblike mega panojev ter ažuriran kataster potrdi Občinski svet na predlog Urada za prostor Občine Grosuplje.
14. člen
Veljavnost
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o oglaševanju v Občini Grosuplje in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.