Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1697. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2004, stran 4359.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03 in Uradni list RS, št. 124/04) je Občinski svet občine Dravograd na 25. seji dne 29. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2004.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2004 znašajo:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              1.278,702.699
70 DAVČNI PRIHODKI                        646,574.968
   700 Davki na dohodek in dobiček               422,922.228
   703 Davki na premoženje                   135,112.380
   704 Domači davki na blago in storitve            88,540.360
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       269,696.127
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        212,905.019
   711 Takse in pristojbine                   2,681.350
   712 Denarne kazni                        228.308
   714 Drugi nedavčni prihodki                 53,881.450
72 KAPITALSKI PRIHODKI                      166,066.228
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          116,050.086
   722 Prihodki od prodaje zemljišč               50,016.142
73 PREJETE DONACIJE                        2,000.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov             2,000.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      194,365.376
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  194,365.376
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                1.288,582.787
40 TEKOČI ODHODKI                        333,933.022
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            67,941.301
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                           11,148.612
   402 Izdatki za blago in storitve              249,343.109
   409 Rezerve                          5,500.000
41 TEKOČI TRANSFERI                       416,450.852
   410 Subvencije                        7,428.777
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                      101,536.116
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         62,029.819
   413 Drugi tekoči domači transferi              245,456.140
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     398,187.017
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           398,187.017
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    140,011.896
   430 Investicijski transferi                 140,011.896
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    –9,880.088
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
   in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               –9,880.088
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)             9,880.088
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                    35,001.921
2. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 10,811.821 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za leto 2005.
3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2004 v višini 35,001.921 SIT se vključi v proračun Občine Dravograd za leto 2005 kot prenesena sredstva.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/2005-31
Dravograd, dne 29. marca 2005.
Županja
Občine Dravograd
dr. vet. med. Marijana Cigala l. r.