Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1696. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Bukovžlak-SV1, stran 4358.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje Bukovžlak-SV1
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje Bukovžlak-SV1, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Del nepozidanih zemljišč v območju razpršene pozidave naselja Slance med industrijskim železniškim tirom in že izvedeno gručasto pozidavo je opredeljen po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/2001) kot predvideno stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda s pogojem izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Zemljišča so sedaj v kmetijski rabi, ki je zaradi neposredne bližine Cinkarne za pridobivanje hrane neprimerna, zaradi lege v neposredni bližini mesta, sorazmerno dobre cestne povezanosti in sončne lege pa zanimiva za investitorje.
Ker veljavni izvedbeni prostorski akt, ki pokriva to območje – Prostorski ureditveni pogoji za območje Bukovžlak-Bežigrad, opredeljuje obravnavana zemljišča kot kmetijska in ne kot območje za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti po Celjskem prostorskem planu, je treba za območje predmetnih zemljišč izdelati lokacijski načrt za prostorsko ureditev skladno s plansko usmeritvijo.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet lokacijskega načrta za območje Bukovžlak SV1 je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega prostora – neposredna bližina industrijskega kompleksa Cinkarne in tovornega železniškega tira, obstoječe in predvidene komunalne in cestno-prometne ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve in gradnje več večstanovanovanjskih objektov v funkcionalno in oblikovno povezano območje obstoječega naselja Slanc. S predmetnim lokacijskim načrtom je treba rešiti tudi cestno prometno zasnovo širšega območja.
Pri pripravi prostorske rešitve je treba kot robni pogoj upoštevati obstoječi tovorni tir in tovorno postajo ter dejstvo, da preko obravnavanih zemljišč potekata koridorja regionalnega plinovoda in DV 2x110 kV. Upoštevati je treba tudi priporočila, ki so bila podana na 1. prostorski konferenci dne 23. marca 2005 in eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet lokacijskega načrta so zemljišča s parc. št. 1225, 1298 in 1297, 1226/1 in 1247/4 k.o. Bukovžlak, ki predstavljajo ožje območje obravnave lokacijskega načrta.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec lokacijskega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, na pobudo investitorja gradnje večstanovanjskih objektov STANOVANJSKE USTANOVE DELAVCEV PRI s.p. Celje, ki je tudi naročnik izdelave lokacijskega načrta.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana
– ELES Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 11, Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog lokacijskega načrta (osnutek lokacijskega načrta, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Prostorske ureditvene pogoje za območje Bežigrad –Bukovžlak (proj. št. 65/87 Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 10/89, in Uradni list RS, št. 131/03).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor lokacijskega načrta Bukovžlak-SV1 je STANOVANJSKA USTANOVA DELAVCEV PRI s.p. Celje. Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve, in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Lokacijski načrt se pripravi v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Lokacijski načrt mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 26. člena ZUreP-1 v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 23. marca 2005.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS. (Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov, podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog lokacijskega načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o lokacijskem načrtu – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo občinskega lokacijskega načrta zagotovi investitor predvidene prostorske ureditve.
11. člen
Ta program priprave občinskega lokacijskega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-005/2005-4200
Celje, dne 11. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.