Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1694. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli, stran 4355.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 29. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
Programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, se določi z letnim programom na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli,
– so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena tega pravilnika dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca novembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 13. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik odbora za družbene dejavnosti Občine Bistrica ob Sotli,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 10. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Na podlagi poročila komisije, župan določi vrednost točke za posamezne namene programov kulturnih društev.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin ljubiteljske kulturne dejavnosti.
9. člen
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcem programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajalci so dolžni posredovati trimesečna poročila o izvedbi programov do 5. v mesecu za pretekli mesec Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Šmarje pri Jelšah. V primeru, da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni določil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
11. člen
Sredstva se nakazujejo za namene, navedene v 14. členu tega pravilnika pod točkama a), b) in c) praviloma trimesečno po dvanajstinah predvidenega letnega zneska, za namen d) pa na podlagi poročila o realizaciji in predloženih dokazilih.
12. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
III. MERILA
13. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
14. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do 100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (do 10% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi, ...) – do 20% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev).
Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.
15. člen
Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in skupin se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
+--+------------------------------+--------+
| |Merilo            | število|
| |               | točk |
+--+------------------------------+--------+
|A |velikost društva in število  | do 10 |
| |delujočih skupin       | točk |
+--+------------------------------+--------+
|B |javni nastopi in udeležba na | do 10 |
| |srečanjih           | točk |
+--+------------------------------+--------+
|C |obiskanost prireditev     | do 10 |
| |               | točk |
+--+------------------------------+--------+
|Č |dosežki na tekmovanjih    | do 10 |
| |ljubiteljske kulture     | točk |
+--+------------------------------+--------+
|D |strokovna usposobljenost vodij| do 10 |
| |programov           | točk |
+--+------------------------------+--------+
|E |vključevanje v izobraževalne | do 10 |
| |programe           | točk |
+--+------------------------------+--------+
|F |finančna konstrukcija     | do 10 |
| |               | točk |
+--+------------------------------+--------+
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj je 70.
A) Velikost društva in število delujočih skupin bodo ocenjeni na naslednji način:
                   število aktivnih članov
                   predlagatelja x 8 točk
ocena za velikost društva = --------------------------------------
                  številom aktivnih članov
               predlagatelja z največ aktivnimi člani
– predlagatelj z največjim številom aktivnih članov bo dobil 8 točk, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj (glede na izračun po navedeni formuli);
– predlagatelji, ki imajo organizirane različne sekcije oziroma delujoče skupine, bodo dobili dodatni 2 točki.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
B) Javni nastopi in udeležba na srečanjih bodo ocenjeni na naslednji način:
– 10 nastopov in udeležb na srečanjih in več         10 točk
– 9 nastopov in udeležb na srečanjih             9 točk
– 8 nastopov in udeležb na srečanjih             8 točk
– 7 nastopov in udeležb na srečanjih             7 točk
– 6 nastopov in udeležb na srečanjih             6 točk
– 5 nastopov in udeležb na srečanjih             5 točk
– 4 nastopi in udeležbe na srečanjih             4 točke
– 3 nastopi in udeležbe na srečanjih             3 točke
– 2 nastopa in udeležbi na srečanjih             2 točki
– 1 nastop ali udeležba na srečanjih             1 točka
– ni nastopov ali udeležb na srečanjih            0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
C) Obiskanost prireditev bo ocenjena na naslednji način.
– nad 1000 obiskovalcev v preteklem letu           10 točk
– od 600 do 1000 obiskovalcev v preteklem letu        6 točk
– od 200 do 600 obiskovalcev v preteklem letu         3 točk
– pod 200 obiskovalcev v preteklem letu           1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
Č) Dosežke na tekmovanjih ljubiteljske kulture bo ocenila strokovna komisija na podlagi podatkov, ki jih bo predlagatelj navedel v predlogu. Ob tem bo upoštevala rang tekmovanja in dosežen rezultat. Ocenjeni bodo dosežki v tekočem, preteklem in predpreteklem letu.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
D) Strokovna usposobljenost vodij programov bo ocenjena na naslednji način:
Strokovna komisija bo po pregledu predlogov le-te razvrstila v:
– visoko strokovno raven                   10 točk
– primerno strokovno raven                  5 točk
– sprejemljivo strokovno raven                1 točka
– nizko strokovno raven                    0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
E) Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno na naslednji način:
Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja v predpreteklem, preteklem in tekočem letu bo ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o sodelovanju v izobraževalnem programu:
– več kot 6 udeležb                     10 točk
– od 4 do 6 udeležb                      6 točk
– od 2 do 4 udeležbe                     3 točk
– ena udeležba                        1 točka
Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne programe po tem kriteriju, ne dobi točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 10.
F) Finančna konstrukcija bo ocenjena na naslednji način:
+----------------------------------+-------------+
|    Delež pričakovanega    |Število točk |
|     sofinanciranja      |       |
+----------------+-----------------+       |
|    od    |    do    |       |
+----------------+-----------------+-------------+
|        |    10%    |   10   |
+----------------+-----------------+-------------+
|   11%    |    25%    |   6   |
+----------------+-----------------+-------------+
|   26%    |    50%    |   3   |
+----------------+-----------------+-------------+
| več kot 50%  |         |   0   |
+----------------+-----------------+-------------+
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Projekti, ki ne bodo imeli realne finančne konstrukcije ali bodo že v izhodišču izkazovali negativen rezultat, po tem kriteriju ne prejmejo točk.
16. člen
Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (nastop, razstava):
– na prireditvi v Občini Bistrica ob Sotli (občinski praznik, državni praznik, tradicionalne prireditve in podobno) – maks. 1 točka,
– na medobčinski ravni – maks. 2 točki,
– na republiški ravni – maks. 4 točke,
– v tujini – maks. 6 točk,
– samostojni nastop, razstava, – maks. 10 točk,
– gledališka predstava – maks. 20 točk,
– lutkovna predstava – maks. 10 točk.
17. člen
Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov. Sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se lahko izvede do višine 50% vrednosti vloge posameznega društva, oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
Kulturnim društvom in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje dejavnosti.
18. člen
Strokovno izpopolnjevanje.
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja strokovnih vodij in članov društev ter skupin, in sicer stroški kotizacij. Sofinancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč. Stroški prenočišča se lahko krijejo največ do višine treh dnevnic.
19. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v skladu z zamudnimi obresti oziroma mora sredstva vrniti v skladu z določili odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
IV. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0017/05-03
Bistrica ob Sotli, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.