Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1693. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005, stran 4353.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena Statuta Občine Bistrice ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03) je Občinski svet občine Bistrice ob Sotli na 17. redni seji dne 29. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2005
--------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              226.639
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    75.115
70  DAVČNI PRIHODKI                        61.156
   700 Davki na dohodek in dobiček                40.748
   703 Davki na premoženje                     6.344
   704 Domači davki na blago in storitve             14.064
   706 Drugi prihodki                         –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       13.959
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                          4.490
   711 Takse in pristojbine                     900
   712 Denarne kazni                         69
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             100
   714 Drugi nedavčni prihodki                   8.400
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       1.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              –
   721 Prihodki od prodaje zalog                    –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja  1.500
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov                –
   731 Prejete donacije iz tujine                   –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      150.024
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                   150.024
 
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               230.208
40. TEKOČI ODHODKI                         50.776
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             14.425
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                             2.388
   402 Izdatki za blago in storitve                30.003
   403 Plačila domačih obresti                   1.360
   409 Rezerve                           2.600
41. TEKOČI TRANSFERI                       107.017
   410 Subvencije                          900
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                         16.400
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                          8.410
   413 Drugi tekoči domači transferi               81.307
   414 Tekoči transferi v tujino                    –
42. INVESTICIJSKI ODHODKI                     61.015
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             61.015
43. INVESTICIJSKI TRANSFERI                    11.400
   430 Investicijski transferi                  11.400
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)
   (PRORČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   -3.569
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA                           25.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 25.000
   750 Prejeta vračila danih posojil               25.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               25.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      25.000
   440 Dana posojila finančnim institucijam
   in posameznikom                        25.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.- V.)                              –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA                         –
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   3.000
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga                  3.000
   IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)  -6.569
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               -3.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           3.569
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
in po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe;
posebni del proračuna – področja proračunske porabe po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse po 59. člen u zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi prostori.
4. člen
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Proračunske rezerve se v letu 2005 oblikujejo v višini 2.600.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina Bistrica ob Sotli, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrice ob Sotli v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0017/05-02
Bistrica ob Sotli, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.