Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1690. Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov, stran 4351.

Na podlagi šestega odstavka 322. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov
1. člen
S tem pravilnikom je določen način potrjevanja dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov ter oblika in vsebina potrdila o dokončnosti in pravnomočnosti.
2. člen
(1) Potrdilo o dokončnosti in pravnomočnosti upravnega akta (v nadaljevanju: potrdilo) se izda na zahtevo stranke ali organa.
(2) Uradna oseba potrdilo izda potem, ko v posebnem postopku ugotovi, da je upravni akt postal dokončen ali pravnomočen.
3. člen
(1) Potrdilo se izda v obliki samostojne listine, ali v obliki štampiljke, ki je določena s tem pravilnikom. Če izdajo potrdila zahteva drug organ, se mu na primeren način posredujejo le podatki o nastopu dokončnosti in/ali pravnomočnosti, potrdilo v obliki samostojne listine se izda le, če to izrecno zahteva. V postopku posredovanja podatkov se smiselno uporabljajo določila Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05), ki govorijo o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi.
(2) Potrdilo v obliki samostojne listine se izda, če stranka to zahteva, če je nastopila le delna dokončnost in/ali pravnomočnost upravnega akta, če to izrecno zahteva drug organ, kot tudi če ni mogoče potrditi dokončnosti in/ali pravnomočnosti na samem upravnem aktu s potrdilom v obliki štampiljke.
4. člen
Potrdilo v obliki samostojne listine mora vsebovati navedbo organa, ki potrdilo izdaja, pravno podlago, navedbo stranke, na zahtevo katere se izdaja, navedbo konkretnega upravnega akta (šifra, datum), datum nastopa dokončnosti in/ali pravnomočnosti, navedbo o plačilu oziroma oprostitvi upravne takse, šifro potrdila, podpis uradne osebe, ki potrdilo izdaja in žig upravnega organa. Takšno potrdilo mora biti opremljeno z navedbo šifre in datuma izdaje potrdila.
5. člen
(1) Potrdilo v obliki štampiljke mora vsebovati navedbo upravnega organa, ki potrjuje nastop dokončnosti in/ali pravnomočnosti, navedbo konkretnega upravnega akta (šifra, datum), datum nastopa dokončnosti in/ali pravnomočnosti, šifro potrdila, podpis uradne osebe, ki potrdilo izdaja in žig upravnega organa.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se odtisne na izvirnik upravnega akta ali na overjen prepis oziroma kopijo. Odtisne se na prvi strani, desno zgoraj. Izjemoma, če na prvi strani ni prostora, se lahko odtisne na zadnjo stran, pod podpis uradne osebe, ki je upravni akt izdala.
(3) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena ima obliko pravokotnika, velikosti 80×50 mm. Oblika in vsebina štampiljke je določena v prilogi tega pravilnika.
6. člen
Kadar mora organ po nastopu dokončnosti in/ali pravnomočnosti upravni akt odstopiti drugemu organu, ga mora opremiti s potrdilom v obliki štampiljke.
7. člen
Potrdilo lahko izda uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-229/2005-1
Ljubljana, dne 8. aprila 2005.
EVA 2005-3111-0028
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost