Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1687. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča, stran 4333.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004 in 10/2004 – popr.) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena Zakona o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (Uradni list RS, št. 61/2004)
r a z p i s u j e m
volitve sodnikov porotnikov delovnih
in socialnega sodišča
Sodnike porotnike delovnih in socialnega sodišča voli Državni zbor Republike Slovenije.
Volitve bodo dne 28. septembra 2005.
I
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno izvoljeni.
II
Sodnike porotnike se voli tako, da se voli enako število porotnikov iz vrst delavcev oziroma zavarovancev in delodajalcev oziroma zavodov.
Za delovna sodišča prve stopnje se sodniki porotniki volijo z list kandidatov delavcev in delodajalcev. Lista kandidatov delavcev se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za območje Republike Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista kandidatov delodajalcev se oblikuje na predlog združenj delodajalcev, ki so organizirana za območje Republike Slovenije, in Vlade Republike Slovenije, v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih oziroma v javnem sektorju.
Za socialno sodišče prve stopnje se sodniki porotniki volijo z list kandidatov zavarovancev in zavodov. Lista kandidatov zavarovancev se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za območje Republike Slovenije in združenj zavarovancev, ki so organizirana za območje Republike Slovenije, v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista kandidatov se oblikuje na predlog javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj in Vlade Republike Slovenije in sicer tako, da vsak predlagatelj predlaga enako število kandidatov. Združenja zavarovancev so tista združenja, ki lahko v skladu s statuti javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj predlagajo svoje predstavnike v organe zavodov.
III
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, kot je število sodnikov porotnikov, ki se jih voli.
Na podlagi Akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 35/1994, 71/1997, 50/1998, 74/1998, 123/2004) se voli skupaj 1.476 sodnikov porotnikov od tega 180 za Delovno sodišče v Celju, 168 za delovno sodišče v Kopru, 484 za odločanje v delovnih sporih ter 332 za odločanje v socialnih sporih za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, 312 za Delovno sodišče v Mariboru.
IV
Za posamezno delovno oziroma za socialno sodišče predlagajo predstavniki delavcev oziroma zavarovancev ter delodajalcev in zavodov naslednje število porotnikov:
+------------------+-------+--------+--------+--------------------+----------+
|Predstavniki   |Število| Delovno| Delovno| Delovno in socialno| Delovno |
|a) delavcev/   | mest | sodišče| sodišče|    sodišče   | sodišče |
|zavarovancev   |    | v Celju| v Kopru|   v Ljubljani  |  v   |
|b) delodajalcev/ |    |    |    |          | Mariboru |
|zavodov      |    |    |    +----------+---------+----------+
|         |    |    |    |  za  |  za  |     |
|         |    |    |    | odločanje|odločanje|     |
|         |    |    |    |   v  |  v  |     |
|         |    |    |    | delovnih |socialnih|     |
|         |    |    |    | sporih | sporih |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|SKUPAJ (a+b)   | 1.476 |  180 |  168 |  484  |  332  |  312  |
|         |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|a)        | 738 |  90  |  84  |  242  |  166  |  156  |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zveza svobodnih  | 362 |  39  |  31  |  123  |  86  |  83  |
|sindikatov    |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Konfederacija   |  29 |  5  |  3  |  10  |  5  |  6   |
|sindikatov    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije PERGAM |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Konfederacija   |  45 |  6  |  5  |  20  |  5  |  9   |
|sindikatov 90   |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Neodvisnost,   | 118 |  10  |  15  |  45  |  20  |  28  |
|Konfederacija   |    |    |    |     |     |     |
|novih sindikatov |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Slovenska zveza  |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|sindikatov    |    |    |    |     |     |     |
|ALTERNATIVA    |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zveza delavskih  |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|sindikatov    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije –    |    |    |    |     |     |     |
|SOLIDARNOST    |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat delavcev |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|železniške    |    |    |    |     |     |     |
|dejavnosti    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|FIDES, sindikat  |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|zdravnikov in   |    |    |    |     |     |     |
|zobozdravnikov  |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|železniškega   |    |    |    |     |     |     |
|prometa Slovenije |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat delavcev |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|bank in hranilnic |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Policijski    |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|sindikat Slovenije|    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat zdravstva|  22 |  3  |  3  |  10  |  3  |  3   |
|in socialnega   |    |    |    |     |     |     |
|varstva Slovenije |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat vzgoje, |  22 |  3  |  3  |  10  |  3  |  3   |
|izobraževanja,  |    |    |    |     |     |     |
|znanosti in    |    |    |    |     |     |     |
|kulture – SVIZ  |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|novinarjev    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|SIDS- Sindikat  |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|igralniških    |    |    |    |     |     |     |
|delavcev Slovenije|    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat delavcev |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|tehničnih     |    |    |    |     |     |     |
|pregledov     |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat delavcev |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|v zdravstveni negi|    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat carinikov|  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|pridobivanja   |    |    |    |     |     |     |
|energetskih    |    |    |    |     |     |     |
|surovin Slovenije |    |    |    |     |     |     |
|SPEESS      |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat Nove   |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|ljubljanske banke |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Neodvisni sindikat|  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|delavcev     |    |    |    |     |     |     |
|ljubljanske    |    |    |    |     |     |     |
|univerze     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|farmacevtov    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije SIFARM |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat voznikov |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|avtobusnega    |    |    |    |     |     |     |
|prometa Slovenije |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat Vladne  |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|agencije     |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije, SVAS  |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|Železniškega   |    |    |    |     |     |     |
|transporta    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije, SŽTS  |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|Slovenskih    |    |    |    |     |     |     |
|diplomatov, SSD  |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat kulturnih|  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|in umetniških   |    |    |    |     |     |     |
|ustvarjalcev RTV |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|zavarovalnih   |    |    |    |     |     |     |
|zastopnikov    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat delavcev |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|radiodifuzije   |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Sindikat     |  5  |  1  |  1  |   1  |  1  |  1   |
|ministrstva za  |    |    |    |     |     |     |
|obrambo      |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Združenja     |  20 |  -  |  -  |   -  |  20  |  -   |
|zavarovancev –  |    |    |    |     |     |     |
|skupaj      |    |    |    |     |     |     |
|(upokojenci,   |    |    |    |     |     |     |
|invalidi, kmetje, |    |    |    |     |     |     |
|Zveza delovnih  |    |    |    |     |     |     |
|invalidov), ki  |    |    |    |     |     |     |
|lahko v skladu s |    |    |    |     |     |     |
|statuti javnih  |    |    |    |     |     |     |
|zavodov s področja|    |    |    |     |     |     |
|socialnih     |    |    |    |     |     |     |
|zavarovanj    |    |    |    |     |     |     |
|predlagajo svoje |    |    |    |     |     |     |
|predstavnike v  |    |    |    |     |     |     |
|organe zavodov  |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|b)        | 738 |  90  |  84  |  242  |  166  |  156  |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zaposleni pri   |    |    |    |     |     |     |
|delodajalcih, ki |    |    |    |     |     |     |
|opravljajo    |    |    |    |     |     |     |
|gospodarsko    |    |    |    |     |     |     |
|dejavnost:    |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Združenje     | 108 |  17  |  16  |  45  |  -  |  30  |
|delodajalcev   |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Združenje     |  64 |  9  |  9  |  28  |  -  |  18  |
|delodajalcev   |    |    |    |     |     |     |
|obrtnih dejavnosti|    |    |    |     |     |     |
|Slovenija     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Gospodarska    | 150 |  24  |  22  |  63  |  -  |  41  |
|zbornica Slovenije|    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Obrtna zbornica  | 107 |  17  |  16  |  45  |  -  |  29  |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zaposleni v javnem|    |    |    |     |     |     |
|sektorju:     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Vlada Republike  | 143 |  23  |  21  |  61  |  -  |  38  |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Javni zavodi s  |    |    |    |     |     |     |
|področja socialnih|    |    |    |     |     |     |
|zavarovanj in   |    |    |    |     |     |     |
|Vlada RS:     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zavod za     |  41 |  -  |  -  |   -  |  41  |  -   |
|pokojninsko in  |    |    |    |     |     |     |
|invalidsko    |    |    |    |     |     |     |
|zavarovanje    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zavod za     |  41 |  -  |  -  |   -  |  41  |  -   |
|zdravstveno    |    |    |    |     |     |     |
|zavarovanje    |    |    |    |     |     |     |
|Slovenije     |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Zavod RS za    |  41 |  -  |  -  |   -  |  41  |  -   |
|zaposlovanje   |    |    |    |     |     |     |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
|Vlada RS     |  43 |  -  |  -  |   -  |  43  |  -   |
+------------------+-------+--------+--------+----------+---------+----------+
V
Predlagatelji morajo za vsakega predlaganega kandidata navesti in predložiti naslednje podatke oziroma izjave:
– ime in priimek,
– dan, mesec, leto in kraj rojstva,
– stalno prebivališče,
– stopnjo izobrazbe in poklic, za katerega je usposobljen,
– zaposlitev: naziv in naslov delovne organizacije in delo, ki ga opravlja,
– ali je ponovno predlagan v izvolitev,
– izjavo predlaganega kandidata, da sprejema kandidaturo,
– izjavo predlagatelja, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje 42. člena zakona o sodiščih (da je državljan Republike Slovenije, je dopolnil trideset let starosti, ni bil pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik).
Predstavniki združenj zavarovancev morajo predlogu predložiti še izjavo, da so upravičeni predlagati svoje predstavnike v organe javnega zavoda s področja socialnih zavarovanj (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje).
VI
Predloge kandidatov posredujejo v točki IV. tega razpisa navedeni predlagatelji Mandatno-volilni komisiji Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636, do vključno 1. julija 2005.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.