Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1388. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za kmetijskega inšpektorja, kmetijskega inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja na področju kmetijstva in kontrole kakovosti krme, inšpektorja na področju kontrole kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, fitosanitarnega inšpektorja, lovskega in ribiškega inšpektorja ter gozdarskega inšpektorja, stran 3636.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1 in 23/05) in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita za kmetijskega inšpektorja, kmetijskega inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja na področju kmetijstva in kontrole kakovosti krme, inšpektorja na področju kontrole kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, fitosanitarnega inšpektorja, lovskega in ribiškega inšpektorja ter gozdarskega inšpektorja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja oziroma inšpektorico (v nadaljnjem besedilu: izpit za inšpektorja) na področju kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, krme, zootehnike, gensko spremenjenih organizmov, varstva rastlin, mineralnih gnojil, semenskega materiala kmetijskih rastlin, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vin, gozdarstva, lovstva in ribištva, primarne proizvodnje in pridelave živil oziroma hrane in dobre kmetijske prakse ter na področju kontrole postopkov izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
2. člen
(program posebnega dela izpita)
(1) Program posebnega dela izpita za inšpektorja obsega vsebine s področij:
1. kmetijske inšpekcije,
2. kmetijske inšpekcije na področju vinarstva,
3. inšpekcije za kontrolo kakovosti krme,
4. inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,
5. fitosanitarne inšpekcije,
6. lovske in ribiške inšpekcije,
7. gozdarske inšpekcije.
(2) Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja je določen v prilogi, ki je sestavi del tega pravilnika.
3. člen
(podrobnejše vsebine programa)
Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita z navedenimi pravnimi viri in literaturo, ki jih določi glavni inšpektor, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
4. člen
(usklajevanje vsebin)
Glavni inšpektor, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, usklajuje podrobnejše vsebine posebnega dela izpita iz prejšnjega člena glede na spremembe predpisov na področju, na katerem se izvaja inšpekcijski nadzor.
5. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-3/2004
Ljubljana, dne 18. marca 2005.
EVA 2005-2311-0131
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
PRILOGA

  Program posebnega dela strokovnega izpita za kmetijskega inšpektorja,
kmetijskega inšpektorja na področju vinarstva, inšpektorja na področju
kmetijstva in kontrole kakovosti krme, inšpektorja na področju kontrole
kmetijskih pridelkov in živil, fitosanitarnega inšpektorja, lovskega in
ribiškega inšpektorja ter gozdarskega inšpektorja:

  1. PODROČJE: KMETIJSKA INŠPEKCIJA
  – kmetijska zemljišča
  – ukrepi kmetijske politike
  – kakovost semen, sadik, fitofarmacevtskih sredstev, gnojil, vina
  – fitofarmacevtska sredstva
  – gensko spremenjeni organizmi
  – vinogradništvo in vinarstvo
  – živinoreja
  – selekcija rodovništvo
  – reprodukcija
  – označenost živali.
  Zakonodaja:
  – Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 –
ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG)
  – Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004 (Uradni list
RS, št. 24/04, 55/04, 87/04)
  – Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni
list RS, št. 116/04)
  – Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01)
  – Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04)
  – Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01)
  – Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB1)
  – Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list
RS, št. 68/96, 41/04)
  – Uredba o podrobnih merilih za presojo ali obdelovalec ravna kot dober
gospodar (Uradni list RS, št. 81/02)
  – Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list
RS, št. 34/00)
  – Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB)
  – Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni
list RS, št. 62/03)
  – Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz
fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02)
  – Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 37/01)
  – Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev
aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 93/04)
  – Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 58/02)
  – Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil (Uradni list RS, št. 167/03)
  – Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št.
58/02, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
  – Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št.
67/02, 73/04).

  2. PODROČJE: KMETIJSKA INŠPEKCIJA NA PODROČJU VINARSTVA
  – kmetijska zemljišča
  – ukrepi kmetijske politike
  – kakovost sadik, fitofarmacevtskih sredstev, gnojil, vina
  – fitofarmacevtska sredstva
  – vinogradništvo in vinarstvo.
  Zakonodaja:
  – Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS,
št. 70/97, 16/01)
  – Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih
za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
51/04)
  – Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in
vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/01)
  – Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru
vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99)
  – Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v
vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo
vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu
(Uradni list RS, št. 43/04).

  3. PODROČJE: INŠPEKCIJA ZA KONTROLO KAKOVOSTI KRME
  – kakovost krme
  – gensko spremenjeni organizmi.
  Zakonodaja:
  – Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – UPB)
  – Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni
list RS, št. 34/03)
  – Pravilnik o uradnih metodah jemanja vzorcev za monitoring in
inšpekcijski nadzor krme, dodatkov in premiksov (Uradni list RS, št. 41/03,
28/04).

  4. PODROČJE: INŠPEKCIJA ZA KONTROLO KAKOVOSTI KMETIJSKIH PRIDELKOV IN
ŽIVIL
  – kakovost kmetijskih pridelkov in živil
  – označenost kmetijskih pridelkov in živil
  – oznake kmetijskih pridelkov in živil višje kakovosti
  – varstvo potrošnikov.
  Zakonodaja:
  – Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB2)
  – Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 –
ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG)
  – Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02)
  – Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS,
št. 50/04, 58/04)
  – Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni
list RS, št. 28/04).

  5. PODROČJE: FITOSANITARNA INŠPEKCIJA
  – zdravstveno stanje rastlin
  – semenski material kmetijskih rastlin
  – fitofarmacevtska sredstva ob uvozu
  – varstvo gozdnega reprodukcijskega materiala ob uvozu.
  – varovanje sort kmetijskih rastlin ob uvozu
  – kakovost sadja in vrtnin ob uvozu
  – kakovost posamičnih krmil rastlinskega izvora ob uvozu
  Zakonodaja:
  – Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02
– ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
  – Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št.
58/02, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
  – Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02,
85/02 – popr., 45/04)
  – Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB)
  – Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98, 52/02 –
ZDU-1)
  – Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 –
ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG)
  – Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – UPB)
  – Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja
škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih
predmetov (Uradni list RS, št. 31/04).

  6. PODROČJE: LOVSKA IN RIBIŠKA INŠPEKCIJA
  Lovska inšpekcija:
  – varstvo prosto živečih živalskih vrst
  – gospodarjenje z divjadjo
  – ogrožene živalske vrste
  – ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  Zakonodaja:
  – Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04)
  – Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2)
  – Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – UPB)
  – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS,
št. 46/04, 109/04)
  – Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (Uradni list RS, št.
98/02)
  – Odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi
se sme loviti posamezna divjad (Uradni list RS, št. 6/01)
  – Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in
rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04)
  – Pravilnik o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja
z divjadjo (Uradni list RS, št. 27/99, 109/01, 91/02-odl.US)
  – Pravilnik o vsebini lovskogojitvenih načrtih območij (Uradni list RS,
št. 27/99, 39/00, 109/01).
  Ribiška inšpekcija:
  – morsko ribištvo
  – sladkovodno ribištvo
  – ohranjanje biotske raznovrstnosti
  Zakonodaja:
  – Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02)
  – Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 21/78,
42/86, RS št. 29/95 – ZPDF, 89/99, 110/02 – ZGO-1)
  – Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2)
  – Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – UPB)
  – Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 –
ZzdrI-A, 41/04 – ZVO-1)
  – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS,
št. 46/04, 109/04)
  – Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in
rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04)
  – Pravilnik o ribiško-gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja
(Uradni list RS, št. 68/00, 29/01-odl. US).
  7. PODROČJE: GOZDARSKA INŠPEKCIJA
  – gozdarstvo
  – gozdno semenarstvo in drevesničarstvo
  – zdravstveno varstvo rastlin
  – ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  Zakonodaja:
  – Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1)
  – Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02,
85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG)
  – Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02
– ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG, 86/04)
  – Zakon o kmetijskih zemljiščih – 4. člen (Uradni list RS, št. 55/03 –
UPB1)
  – Kazenski zakonik RS – določila poglavja Kazniva dejanja zoper okolje,
prostor in naravne dobrine, posebej 341. člen (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99)
  – Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS,
št. 16/95, 28/95, 56/99, 31/00, 35/01)
  – Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
62/95)
  – Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99,
31/00)
  – Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni
list RS, št. 5/98)
  – Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00)
  – Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni
list RS, št. 71/04)
  – Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 104/04)
  – Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04)
  – Program razvoja gozdov (Uradni list RS, št. 14/96).

AAA Zlata odličnost