Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1387. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, stran 3635.

Za izvrševanje 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 49/03) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo na podlagi pogojev in postopkov določenih v predpisih, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do sredstev za spodbujanje izvajanja energetskih pregledov so upravičene gospodarske družbe, ki imajo status majhnega in srednje velikega podjetja, to so tiste gospodarske družbe, ki imajo manj kot 250 zaposlenih in katerih letni promet ne presega 50 milijonov € oziroma katerih bilančna vsota ne presega 43 milijonov €, ter gospodarske družbe, ki imajo status velikega podjetja pod pogojem, da niso iz sektorja jeklarstva in v obdobju 3 let od zadnjega prejema takšne pomoči niso pridobile več kot 100.000 € pomoči tolarske protivrednosti, po načelu »de minimis« ne glede na obliko ali namen pomoči.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gospodarske družbe, ki prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in vse gospodarske družbe iz sektorja premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva do teh spodbud niso upravičene.«
3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do sredstev za spodbujanje izdelave študij izvedljivosti in priprave investicijske in projektne dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja so upravičeni prejemniki, navedeni v prvem odstavku 4. členu tega pravilnika.«
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do spodbud za izvedbo investicijskih projektov učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja niso upravičene gospodarske družbe, ki prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, in gospodarske družbe iz sektorja kmetijstva in ribištva.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-18/2003
Ljubljana, dne 1. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0068
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik

AAA Zlata odličnost