Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2005 z dne 11. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2005 z dne 11. 4. 2005

Kazalo

1304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 3528.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 –odl. US, 56/99 –ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 in 95/04) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Iz sredstev RS se sofinancirajo:
1. obnova gozda na pogorišču in obnova gozda, poškodovanega po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah, priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo;
2. varstvena dela v gozdovih: gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in stez;
3. vzdrževanje gozdnih cest;
4. gradnja gozdnih cest.«.
2. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za obračun financiranja gojitvenih in varstvenih del v gozdovih, ki so lahko predmet denacionalizacije, uporablja vrednost delovnega dne 21.800 SIT.«.
3. člen
Priloge 1 do 5 se nadomestijo z novimi prilogami 1 do 5, ki so kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Besedilo priloge 6, ki se nanaša na šifrant aktivnosti, se nadomesti z novim besedilom, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-29/2005
Ljubljana, dne 1. aprila 2005.
EVA 2005-2311-0132
Ministrica
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.