Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2005 z dne 11. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2005 z dne 11. 4. 2005

Kazalo

1283. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji, stran 3418.

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba podrobneje določa pravice, obveznosti in naloge organa upravljanja, plačilnega organa, posredniških teles, izvajalskih teles in drugih državnih organov (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v postopkih načrtovanja in porabe sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006 ter ureja njihova medsebojna razmerja.
(2) Udeleženci morajo za učinkovito porabo sredstev Kohezijskega sklada EU zagotoviti pravočasno in izčrpno medsebojno obveščanje ter preprečiti vsakršno neupravičeno porabo sredstev Kohezijskega sklada EU.
(3) Za poslovodenje sredstev Kohezijskega sklada EU se uporabljajo določbe Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, in na njuni podlagi izdanih predpisov, kolikor ni s to uredbo drugače določeno.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Referenčni okvir Kohezijskega sklada EU za obdobje 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: Referenčni okvir) je dokument, s katerim se seznani Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in predstavlja eno od podlag za črpanje sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Kohezijskega sklada EU). Referenčni okvir vsebuje indikativna seznama prioritetnih projektov, ki se predlagajo za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada EU, in povzema sektorske strategije izvajanja okoljske in prometne politike v Sloveniji.
2. Vloga za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU (v nadaljnjem besedilu: vloga) je vloga, s katero Republika Slovenija v skladu s 3. in 4. točko 10. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994 o ustanovitvi Kohezijskega sklada (UL L, št. 130/1994 z dne 25. maja 1994, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta 1164/94/ES) zaprosi Evropsko komisijo za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU.
3. Odločba Komisije o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada EU (v nadaljnjem besedilu: odločba o dodelitvi sredstev) je odločba Evropske komisije, s katero Evropska komisija v skladu s 6. točko 10. člena Uredbe Sveta 1164/94/ES dodeli sredstva Kohezijskega sklada EU kohezijskemu projektu in določi pogoje za njegovo izvajanje.
4. Predlog Kohezijskega projekta je projekt, praviloma s seznama prioritetnih projektov Referenčnega okvira, za katerega je bila Evropski komisiji posredovana vloga za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU.
5. Kohezijski projekt je projekt, ki se sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada EU. Projekt postane kohezijski projekt na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev.
6. Sredstva Kohezijskega sklada EU so namenska sredstva EU na deviznem računu plačilnega organa za namene sofinanciranja kohezijskih projektov in so namenjena povračilu dela upravičenih stroškov v višini stopnje sofinanciranja kohezijskega projekta.
7. Sredstva kohezijske politike so pravice porabe, zagotovljene na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah lastne udeležbe za kohezijsko politiko, določene v proračunu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni proračun) in so namenjene sofinanciranju upravičenih stroškov kohezijskega projekta.
8. Sistem ISARR-SP je referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju projektov Kohezijskega sklada EU.
9. Sistem IS-PA je informacijski sistem plačilnega organa, ki podpira izvajanje plačil in upravljanje sredstev Kohezijskega sklada EU in črpa podatke iz sistema ISARR-SP.
10. MFERAC je enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna.
(2) Izrazi iz 2. člena Zakona o izvrševanju Proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) imajo po tej uredbi enak pomen.
II. VLOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV KOHEZIJSKEGA SKLADA EU
3. člen
(vloge)
(1) Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Odgovoren je za splošno upravljanje in koordiniranje aktivnosti Kohezijskega sklada EU ter njegovo učinkovito in pravilno izvajanje.
(2) Posredniško telo je odgovorno za izdelavo in izvedbo sektorske strategije Referenčnega okvira in za izvedbo nalog, ki mu jih delegira organ upravljanja s svojimi navodili. Posredniški telesi sta:
– za področje okolja: Ministrstvo za okolje in prostor,
– za področje prometa: Ministrstvo za promet,
in sta hkrati tudi nosilca proračunske postavke.
(3) Izvajalsko telo je odgovorno za pripravo vloge za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU, izvedbo kohezijskega projekta na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev ter za pripravo javnih razpisov za projekt. Deluje na podlagi navodil posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi in drugimi akti.
(4) Plačilni organ je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance. Odgovoren je predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun.
(5) Neodvisni organ za finančni nadzor je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu: organ za finančni nadzor), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge neodvisnega nadzora vseh skladov EU.
(6) Nadzorni odbor za Kohezijski sklad EU (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) je telo, ustanovljeno na podlagi F. člena Priloge II Uredbe Sveta 1164/94/ES, ki ga sestavljajo predstavniki Republike Slovenije in Evropske komisije ter opravlja naloge spremljanja in izvajanja Kohezijskega sklada EU in kohezijskih projektov.
III. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V RABO SREDSTEV KOHEZIJSKEGA SKLADA EU
4. člen
(pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja)
Organ upravljanja je v postopkih načrtovanja in porabe sredstev Kohezijskega sklada EU odgovoren za učinkovito in pravilno izvajanje Kohezijskega sklada EU ter za koordiniranje in usmerjanje posredniških teles. Poleg nalog, ki so določene z Uredbo Sveta 1164/94/ES in z Uredbo Komisije (ES) št. 1386/2002 z dne 29. julija 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1164/1994 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Kohezijskega sklada, ter postopkov izvajanja finančnih popravkov (UL L, št. 201/2002 z dne 31. julija 2002, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1386/2002/ES) je organ upravljanja odgovoren zlasti za:
1. koordiniranje priprave in sprememb Referenčnega okvira na področju prometa in okolja;
2. zagotavljanje maksimalne in uravnotežene porabe sredstev Kohezijskega sklada EU med okoljskim in prometnim sektorjem;
3. posredovanje načrta za razdelitev sredstev kohezijske politike Ministrstvu za finance – Sektorju za proračun, za celotno obdobje izvajanja kohezijskih projektov po projektih, po letih, po nosilcih proračunskih postavk, po glavnih programih in proračunskih postavkah oziroma na način, kot ga določi Ministrstvo za finance – Sektor za proračun, ob pripravi proračuna;
4. sodelovanje s posredniškima telesoma in Ministrstvom za finance – Sektorjem za proračun, pri preverjanju skladnosti Referenčnega okvirja z državnim proračunom;
5. dajanje navodil posredniškima telesoma glede priprave vlog ter za izvedbo projekta;
6. presojanje predlogov vlog in predlogov za spremembo odločb o dodelitvi sredstev ter odločanje o njihovi predložitvi Evropski komisiji;
7. zagotavljanje skladnosti vlog za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU Evropski komisiji z Referenčnim okvirom in z državnim proračunom pred posredovanjem vlog Evropski komisiji;
8. obveščanje Ministrstva za finance – Sektorja za proračun, o posredovanju vlog Evropski komisiji, s kopijo poslanih vlog plačilnemu organu in posredniškemu telesu;
9. vodenje postopka za usklajevanje vlog in sprememb odločb o dodelitvi sredstev z Evropsko komisijo;
10. posredovanje kopij odločb o dodelitvi sredstev oziroma njihovih sprememb plačilnemu organu, pristojnemu posredniškemu in izvajalskemu telesu, neodvisnemu organu za finančni nadzor ter Ministrstvu za finance – Sektorju za proračun;
11. obveščanje plačilnega organa, Ministrstva za finance – Sektorja za proračun, in pristojnega posredniškega telesa o datumu upravičenosti stroškov;
12. dajanje soglasja k predlogu posredniškega telesa za potrditev predloga kohezijskega projekta na vladi pred pošiljanjem vloge Evropski komisiji, v primeru, da gre za projekt, ki ni vključen v načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP);
13. dajanje soglasja k predlogu za prerazporeditev pravic porabe za sredstva kohezijske politike oziroma za odprtje novih proračunskih postavk ter za posledične ustrezne spremembe projektov v NRP, ki ga pripravi posredniško telo v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna;
14. obveščanje Evropske komisije o vzpostavljenih sistemih upravljanja in nadzora v skladu s 5. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES, s kopijo neodvisnemu organu za finančni nadzor, plačilnemu organu in posredniškima telesoma;
15. obveščanje organa za finančni nadzor in plačilnega organa o spremembah in izboljšavah sistemov upravljanja in nadzora;
16. spremljanje izvajanja kohezijskih projektov;
17. koordiniranje ocenjevanja in vrednotenja izvajanja kohezijskih projektov v skladu s 13. členom Uredbe Sveta 1164/94/ES;
18. posredovanje napovedi zahtevkov za plačila za sredstva Kohezijskega sklada EU za tekoče in naslednje leto plačilnemu organu. Napovedi zahtevkov so izdelane na način, ki ga določi plačilni organ;
19. posredovanje podatkov, ki jih plačilni organ potrebuje za certificiranje izdatkov;
20. potrjevanje celovitosti končnih poročil o kohezijskih projektih in posredovanje le-teh plačilnemu organu;
21. predlaganje imenovanja članov nadzornega odbora za Kohezijski sklad EU za potrditev na vladi;
22. izdelavo poslovnika nadzornega odbora v sodelovanju z Evropsko komisijo;
23. zagotavljanje delovanja nadzornega odbora, predsedovanje nadzornemu odboru ter zagotavljanje sekretariata za nadzorni odbor;
24. priprava poročila za obravnavo na nadzornem odboru;
25. informiranje vlade o izvajanju kohezijskih projektov in črpanju sredstev Kohezijskega sklada EU najmanj dvakrat letno;
26. dajanje navodil za zagotavljanje revizijske sledi in načina hranjenja dokumentacije v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES;
27. preverjanje obstoja ustreznih postopkov za hranjenje dokumentacije za zagotavljanje revizijske sledi v skladu s 4. točko 6. člena Uredbe Komisije 1386/2002/ES;
28. vzpostavitev sistema ISARR-SP v sodelovanju s plačilnim organom in posredniškima telesoma in vzdrževanje sistema ISARR-SP;
29. dajanje navodil za uporabo in vnos podatkov v ISARR-SP. Navodila morajo biti v delu, ki se nanaša na prenos podatkov iz MFERAC v ISARR-SP ter iz ISARR-SP v IS-PA, usklajena z Ministrstvom za finance;
30. posredovanje podatkov iz sistema ISARR-SP Evropski komisiji v skladu z Uredbo Komisije 1386/2002/ES;
31. spremljanje vzpostavitve in izvajanja sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
32. posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo, vključno s poročili posredniških teles in plačilnega organa, neodvisnemu organu za finančni nadzor;
33. usklajevanje nacionalnega sodelovanja ob obiskih revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije;
34. posredovanje poročil o revizijskih, nadzornih in tehničnih misijah organov Evropske unije ustreznim telesom, zbiranje in pravočasno posredovanje njihovih odgovorov organom Evropske unije ter koordiniranje aktivnosti po koncu obiskov glede upoštevanja priporočil misij;
35. dajanje navodil posredniškima telesoma na področju informiranja in obveščanja javnosti.
5. člen
(pristojnosti in odgovornosti posredniškega telesa)
Posredniško telo, opredeljeno v 1. točki 2. člena Uredbe Komisije 1386/2002/ES, opravlja naloge na podlagi navodil organa upravljanja in plačilnega organa. Posredniško telo izvaja zlasti naslednje naloge:
1. skladno s smernicami organa upravljanja sodeluje z organom upravljanja pri izdelavi Referenčnega okvira;
2. izdeluje in v soglasje organu upravljanja posreduje načrt za razdelitev sredstev kohezijske politike za celotno obdobje izvajanja kohezijskih projektov po projektih, letih, nosilcih proračunskih postavk, glavnih programih in proračunskih postavkah oziroma na način, kot ga določi Ministrstvo za finance – Sektor za proračun, ob pripravi proračuna;
3. sodeluje z organom upravljanja pri usklajevanju državnega proračuna v delu, ki se nanaša na sredstva kohezijske politike;
4. strokovno usmerja izvajalska telesa za pravilno in pravočasno pripravo vlog;
5. ocenjuje vloge z ekonomskega, tehničnega in formalnega vidika, vključno z njihovo usklajenostjo z evropsko in nacionalno zakonodajo;
6. poroča organu upravljanja o vsebinah, ki imajo vpliv na zagotavljanje pravočasnega zaznavanja odstopanj od načrtovanih kohezijskih projektov, ki so lahko podlaga za korektivne ukrepe pri rabi sredstev Kohezijskega sklada EU;
7. posreduje potrjene predloge vlog izvajalskega telesa in potrjene predloge izvajalskega telesa o spremembi odločb o dodelitvi sredstev organu upravljanja;
8. zagotavlja skladnost finančnih konstrukcij vlog z državnim proračunom in Referenčnim okvirjem;
9. sodeluje z organom upravljanja pri zagotavljanju vseh potrebnih informacij v postopkih predhodnega vrednotenja vlog s strani EU v skladu s B. členom Priloge II Uredbe Sveta 94/116/ES in v postopku obravnave predlogov za spremembo odločb o dodelitvi sredstev;
10. v primeru zavrnitve vloge zagotavlja nadomestne vloge z namenom, da bodo pravočasno prevzete obveznosti za vsa dodeljena sredstva Kohezijskega sklada EU;
11. obvešča izvajalsko telo o datumu upravičenosti stroškov;
12. pripravi predlog za predhodno potrditev predloga kohezijskega projekta na vladi v primeru, da gre za projekt, ki ni vključen v NRP, in ga pošlje vladi v potrditev, potem ko pridobi soglasje organa upravljanja in mnenje Ministrstva za finance – Sektorja za investicije;
13. pripravlja predloge za prerazporeditve pravic porabe oziroma predloge za odprtje novih proračunskih postavk za sredstva kohezijske politike ter posledične ustrezne spremembe veljavnih projektov v NRP v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna;
14. pripravlja in Ministrstvu za finance – Sektorju za proračun, posreduje predloge za preknjižbo upravičenih stroškov, nastalih do dneva prejema odločb o dodelitvi sredstev in že izplačanih z integralnih postavk na postavke sredstev Kohezijskega sklada EU;
15. sodeluje z izvajalskim telesom pri postopku oddaje javnega naročila;
16. plačilnemu organu posreduje sklenjene pogodbe izvajalskega telesa o oddaji javnega naročila, organu upravljanja pa informacije o sklenjenih pogodbah;
17. posreduje navodila organa upravljanja in daje lastna navodila izvajalskemu telesu za izvedbo projekta;
18. sklepa pogodbe oziroma sporazume o sofinanciranju in pogodbe oziroma sporazume o izvajanju z izvajalskim telesom, če je to potrebno. O vseh sklenjenih pogodbah obvešča plačilni organ in organ upravljanja;
19. pregleduje zahtevke za plačilo dejansko nastalih upravičenih stroškov, ki bodo plačani iz sredstev kohezijske politike, ki jih pripravi izvajalsko telo, ter potrdi njihovo pravilnost in popolnost ali pa jih zavrne;
20. izvaja vse potrebne kontrole, na njihovi podlagi izdeluje zahtevke za povračilo dejansko nastalih upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike in jih pošilja plačilnemu organu v skladu z njegovimi navodili, vendar ne pred sprejemom odločbe o dodelitvi sredstev;
21. pripravlja odredbe za izplačilo sredstev kohezijske politike iz državnega proračuna;
22. v sodelovanju z izvajalskim telesom izdeluje in posreduje napovedi o predvidenih zahtevkih za plačila za sredstva Kohezijskega sklada EU za tekoče in naslednje leto organu upravljanja po kohezijskih projektih;
23. preverja in vsebinsko potrjuje končna poročila o kohezijskih projektih ter jih posreduje v pregled organu upravljanja;
24. pripravi in posreduje poročila o sistemu upravljanja in nadzora ter redno poroča organu upravljanja o spremembi sistema v skladu z navodili organa upravljanja;
25. organu upravljanja posreduje informacije in podatke za potrebe spremljanja in vrednotenja izvajanja kohezijskih projektov, vključno s podatki o informiranju in obveščanju javnosti;
26. redno četrtletno poroča organu upravljanja o dejanskem in finančnem napredovanju kohezijskih projektov in izpolnjevanju zahtev odločb o dodelitvi na podlagi navodil organa upravljanja;
27. zagotavlja spremljanje merljivih učinkov in ciljev projekta v skladu z odločbo o dodelitvi;
28. sodeluje pri pripravi poročila za potrebe nadzornega odbora;
29. zagotavlja in vzdržuje revizijsko sled, vključno s hrambo ustrezne dokumentacije v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 2002/1386/ES, ter obvešča plačilni organ in organ upravljanja o revizijski sledi;
30. zagotavlja vzpostavitev in delovanje sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
31. pripravlja in posreduje poročila o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja v skladu z navodili neodvisnega organa za finančni nadzor;
32. zagotavlja izterjavo oziroma povračila neupravičeno izplačanih zneskov in o njih obvešča plačilni organ in organ upravljanja;
33. zagotavlja vnos podatkov v sistem ISARR-SP skladno z navodili organa upravljanja.
34. omogoča delovanje revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije ter ukrepa skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obvešča organ upravljanja o izvedenih ukrepih;
35. zagotavlja navodila izvajalskim telesom glede obveščanja javnosti;
36. zagotavlja informacije organu upravljanja o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki so jih izvedla izvajalska telesa.
6. člen
(pristojnosti in odgovornosti izvajalskega telesa)
Izvajalsko telo, opredeljeno v 1. točki 2. člena Uredbe Komisije 1386/2002/ES, opravlja naloge na podlagi navodil organa upravljanja, plačilnega organa, posredniškega telesa in sklenjenih sporazumov oziroma pogodb. Izvajalsko telo je odgovorno zlasti za:
1. zagotavljanje relevantnih informacij posredniškemu telesu pri pripravi referenčnega okvirja;
2. pripravo vloge za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU in sodelovanje v postopku njene predstavitve organu upravljanja in v postopku njenega predhodnega vrednotenja na Evropski komisiji po pozivu posredniškega telesa;
3. presojanje potreb po spremembi odločbe o dodelitvi sredstev, pripravo predloga za spremembo odločbe o dodelitvi sredstev posredniškemu telesu ter sodelovanje v postopku njene odobritve v Evropski komisiji s posredniškim telesom;
4. izdelavo napovedi svojih zahtevkov za plačila za sredstva Kohezijskega sklada EU za tekoče in naslednje leto in njihovo posredovanje posredniškemu telesu;
5. sklenitev pogodbe oziroma sporazuma o sofinanciranju in pogodbe oziroma sporazuma o izvajanju s posredniškim telesom, če je to potrebno;
6. organiziranje in, v sodelovanju s posredniškim telesom, izvedbo postopka oddaje javnega naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
7. posredovanje sklenjene pogodbe o oddanem javnem naročilu posredniškemu telesu;
8. izvajanje projektov skladno z določili odločbe o dodelitvi sredstev;
9. zagotavljanje lastnega sofinanciranja v skladu z odločbo o dodelitvi sredstev;
10. izdelovanje zahtevkov za plačilo upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike na podlagi računov s spremljajočo dokumentacijo in njihovo posredovanje posredniškemu telesu skladno z navodili posredniškega telesa;
11. sodelovanje s posredniškim telesom pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju izvajanja projektov;
12. izdelavo končnega poročila o Kohezijskem projektu v skladu z D. členom Priloge II Uredbe Sveta 1164/94/ES v sodelovanju s posredniškim telesom;
13. povračilo neupravičeno izplačanih zneskov in obveščanje o njih v skladu s postopki, ki jih predpišeta posredniško telo in plačilni organ;
14. neposredno poročanje plačilnemu organu o izvršenih plačilih pogodbeniku, s kopijo posredniškemu telesu;
15. vzpostavitev sistema in izvajanje postopkov za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
16. posredovanje poročil o nepravilnostih in sprejetih ukrepih za njihovo odpravo;
17. zagotavljanje in vzdrževanje revizijske sledi ter obveščanje posredniškega telesa o njenih morebitnih spremembah;
18. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije ali Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje posredniškega telesa o izvedenih ukrepih;
19. vodenje ločenega računovodskega sistema ali ustrezne računovodske kode za sredstva Kohezijske politike EU.
20. obveščanje javnosti o projektu in obveščanje posredniškega telesa o aktivnostih obveščanja javnosti.
7. člen
(pristojnosti in odgovornosti plačilnega organa)
Plačilni organ je pri opravljanju nalog, določenih z Uredbo Sveta 1164/94/ES in Uredbo Komisije 1386/2002/ES, odgovoren predvsem za:
1. pripravo zahtevkov za predplačila Evropske komisije na račun plačilnega organa v skladu z 2. točko D člena Priloge II Uredbe Sveta 1164/94/ES na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev za izplačilo predplačila;
2. pripravo zahtevkov za plačilo sredstev Kohezijskega sklada EU na devizni račun plačilnega organa v skladu z 2. točko D člena Priloge II Uredbe Sveta 1164/94/ES na podlagi potrjenih zahtevkov za povračilo, ki so jih posredovala posredniška telesa, in potrdil o izvršenih plačilih, ki so jih posredovala izvajalska telesa, in na podlagi podatkov, pridobljenih iz sistema ISARR-SP;
3. prejemanje plačil iz naslova sredstev Kohezijskega sklada EU in vodenje računa ter evidence o vseh transakcijah;
4. redno zagotavljanje podatkov o prejetih plačilih Evropske komisije na račun sredstev Kohezijskega sklada EU organu upravljanja in posredniškemu telesu;
5. izvrševanje povračil iz naslova sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun. Plačilni organ predpiše obrazec za zahtevek za povračilo in izda navodila za pripravo zahtevka za povračilo;
6. vodenje evidenc o zahtevanih in izvršenih povračilih v državni proračun;
7. posredovanje končnega poročila, ki ga pripravi izvajalsko telo in potrdi organ upravljanja, in zahtevka za končno plačilo sredstev Kohezijskega sklada EU neodvisnemu organu za nadzor z namenom, da le-ta izda izjavo in poročilo ob zaključku projekta;
8. posredovanje zahtevkov za končno plačilo z vsemi zahtevanimi prilogami Evropski komisiji in istočasno posredovanje kopije organu upravljanja;
9. preverjanje po neodvisnih postopkih, da je sistem upravljanja in nadzora vzpostavljen in deluje ter da so v zahtevku za povračilo vključeni samo upravičeni izdatki v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES;
10. vodenje evidence in obveščanje posredniškega telesa in organa upravljanja o prejetih, odobrenih in zavrnjenih zahtevkih za povračilo;
11. vodenje evidence o zahtevanih in izvršenih vračilih in pripravljanje letne izjave o zahtevanih vračilih, ki jo predloži neodvisnemu organu za finančni nadzor;
12. posredovanje napovedi zahtevkov za plačilo sredstev Kohezijskega sklada EU za tekoče in naslednje leto, ki temelji na usklajenih evidencah v MFERAC in ISARR-SP, Evropski komisiji in istočasno posredovanje kopije organu upravljanja;
13. izdajo navodil organu upravljanja za posredovanje podatkov plačilnemu organu, ki se nanašajo na pripravo napovedi zahtevkov za plačilo iz Kohezijskega sklada EU;
14. vzpostavitev sistema in izvajanje postopkov za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti;
15. poročanje o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja v skladu z navodili neodvisnega organa za finančni nadzor;
16. sodelovanje v nadzornem odboru za Kohezijski sklad EU in izdelava poročila za potrebe nadzornega odbora;
17. zagotavljanje revizijske sledi, vključno s hrambo ustrezne dokumentacije;
18. predložitev informacij organu upravljanja o vzpostavljenem sistemu upravljanja in nadzora v plačilnem organu in sprotno poročanje o spremembah sistema v skladu z navodili organa upravljanja;
19. sodelovanje ob obiskih revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije;
20. črpanje usklajenih podatkov za izvajanje plačil in povračil iz sredstev Kohezijskega sklada EU iz ISARR-SP;
21. zagotavljanje podatkov plačilnega organa v sistemu ISARR-SP.
8. člen
(pristojnosti in odgovornosti neodvisnega organa
za finančni nadzor)
(1) Organ za finančni nadzor deluje neodvisno od organa upravljanja, plačilnega organa, posredniških teles ali kateregakoli drugega udeleženca.
(2) Znotraj organa za finančni nadzor je izvajanje neodvisnega finančnega nadzora ločeno od izvajanja usklajevanja notranjega nadzora javnih financ.
(3) Organ za finančni nadzor opravlja revizije v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi.
(4) Na področju neodvisnega finančnega nadzora Kohezijskega sklada EU opravlja organ za finančni nadzor predvsem naslednje naloge:
1. opravlja vzorčne preglede najmanj petnajstih odstotkov izdatkov Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji in sistemske revizije vseh udeležencev v procesu izvajanja Kohezijskega sklada EU v skladu z 9., 10. in 11. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES;
2. izdaja izjave in poročila ob zaključku projektov v skladu s 13. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES;
3. sporoča informacije o svojih ugotovitvah glede sistema poslovodenja in notranjega nadzora vseh udeležencev v procesu izvajanja Kohezijskega sklada EU organu upravljanja, plačilnemu organu in revidiranim udeležencem;
4. izdaja navodila za pripravo in posredovanje poročila o ugotovljenih nepravilnostih.
(5) Organ za finančni nadzor ima dostop do vseh informacij, osebja in prostorov, ki je potreben za izvajanje njegovih nalog in mu ga zagotavljajo organ upravljanja, plačilni organ, posredniška telesa in izvajalska telesa.
(6) Organ za finančni nadzor obvešča organ upravljanja o vseh nepravilnostih, ugotovljenih ob sistemskih in vzorčnih pregledih.
(7) Vsako leto do 20. junija pripravi organ za finančni nadzor poročilo o izvajanju nalog iz 1. točke četrtega odstavka tega člena in ga pošlje Evropski komisiji in v vednost organu upravljanja in plačilnemu organu. V poročilo vključi v skladu z 12. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES tudi poročilo o vseh spremembah in izpopolnitvah sistemov upravljanja in nadzora, ki jih prejme od organa upravljanja.
(8) Organ za finančni nadzor sodeluje z notranjimi revizijskimi službami neposrednih uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju Kohezijskega sklada EU. Notranje revizijske službe upoštevajo predloge organa za finančni nadzor pri načrtovanju revizij in ga sproti obveščajo o vseh revizijah v zvezi z uporabo sredstev iz Kohezijskega sklada EU.
(9) Neodvisni organ za finančni nadzor dostavi v predpisanih rokih Evropski komisiji – Evropskemu uradu za boj proti goljufijam, poročilo o ugotovljenih nepravilnostih in njihovi odpravi, ki jih prejme od organa upravljanja.
(10) Neodvisni organ za finančni nadzor obvešča organ upravljanja o svojem poslovodnem sistemu in vseh njegovih spremembah.
IV. PRORAČUNSKO PLANIRANJE IN IZVRŠEVANJE KOHEZIJSKIH PROJEKTOV
9. člen
(priprava državnega proračuna in načrtovanje kohezijskih projektov v državnem proračunu)
(1) Organ upravljanja v postopku priprave državnega proračuna v sodelovanju s posredniškim telesom zagotavlja, da so v NRP ter v predlogu državnega proračuna oziroma spremenjenem državnem proračunu vključeni:
– vsi kohezijski projekti skladno z odločbo o dodelitvi sredstev,
– vsi projekti, ki bodo v obdobju, za katero se pripravlja državni proračun, poslani Evropski komisiji v odobritev,
– projekti ISPA, ki so z dnem pristopa Slovenije k EU postali kohezijski projekti, ter da so v državnem proračunu zagotovljene pravice porabe za financiranje teh projektov.
(2) Vsak kohezijski projekt je v NRP predstavljen v celotni vrednosti projekta (upravičeni in neupravičeni stroški projekta) in z vsemi viri financiranja (proračunski viri in ostali viri, ločeno po virih). Proračunski viri financiranja vsakega kohezijskega projekta so zagotovljeni na treh postavkah v drugem delu proračuna, in sicer:
– na postavki namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v državnem proračunu, s katere se izplačujejo upravičeni stroški kohezijskega projekta;
– na postavki slovenske udeležbe za kohezijsko politiko v državnem proračunu, s katere se zagotavljajo sredstva lastne udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov kohezijskega projekta, kolikor se ta zagotavljajo iz državnega proračuna;
– na postavki integralnih sredstev državnega proračuna, s katere se financirajo neupravičeni stroški kohezijskega projekta, ki se financirajo iz državnega proračuna.
10. člen
(postopek potrjevanja kohezijskih projektov)
(1) Organ upravljanja v skladu z 10. členom Uredbe Sveta 1164/94/ES posreduje Evropski komisiji vlogo za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU. Organ upravljanja posreduje kopijo vloge plačilnemu organu, posredniškemu telesu, izvajalskemu telesu in neodvisnemu organu za finančni nadzor ter o posredovanju vloge obvesti Ministrstvo za finance – Sektor za proračun.
(2) Pred posredovanjem vloge Evropski komisiji organ upravljanja v sodelovanju s posredniškim telesom preveri in zagotovi skladnost vloge z Referenčnim okvirom in z državnim proračunom. Skladnost z državnim proračunom je zagotovljena, če so za predlog kohezijskega projekta zagotovljene pravice porabe v državnem proračunu in je projekt vključen v NRP v skladu s finančnim načrtom iz vloge.
(3) Če predlog kohezijskega projekta ni vključen v NRP in zanj še niso zagotovljene pravice porabe v državnem proračunu, je potrebno pred posredovanjem vloge za projekt Evropski komisiji pridobiti soglasje vlade. V ta namen posredniško telo vladi posreduje predlog kohezijskega projekta (skupaj s predlogom usklajenega finančnega načrta projekta), h kateremu je pridobilo soglasje organa upravljanja in mnenje Ministrstva za finance – Sektorja za investicije. Če vlada projekt potrdi, posreduje organ upravljanja vlogo za projekt Evropski komisiji.
11. člen
(projekti v izvajanju)
(1) V primeru, da se projekt že izvaja, preden je sprejeta odločba o dodelitvi sredstev, in že potekajo izplačila, ki v zvezi s projektom nastajajo, s postavk integralnega državnega proračuna, posredniško telo kot nosilec proračunske postavke pripravi in Ministrstvu za finance – Sektorju za proračun, v 10 dneh po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev posreduje predlog za preknjižbo upravičenih stroškov, nastalih od dneva upravičenosti stroškov do dneva prejema odločbe o dodelitvi sredstev in že izplačanih z integralnih postavk na postavke sredstev Kohezijskega sklada EU v državnem proračunu.
(2) Po sprejemu odločbe o dodelitvi sredstev posredniško telo posreduje zahtevek za povračilo iz sredstev Kohezijskega sklada EU plačilnemu organu.
12. člen
(odločba o dodelitvi sredstev)
(1) Z dnem sprejema odločbe o dodelitvi sredstev predlog kohezijskega projekta postane kohezijski projekt.
(2) Finančno izvajanje kohezijskega projekta iz sredstev kohezijske politike v državnem proračunu je možno šele po prejetju odločbe o dodelitvi sredstev.
(3) Organ upravljanja takoj po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev o tem obvesti Ministrstvo za finance – Sektor za proračun, plačilnemu organu, posredniškemu telesu, izvajalskemu telesu in neodvisnemu organu za finančni nadzor pa posreduje kopijo odločbe o dodelitvi sredstev z vsemi pripadajočimi prilogami.
13. člen
(zahtevek za plačilo)
Na podlagi računov s spremljajočo dokumentacijo in izjave o napovedi dne plačila računov pogodbeniku izvajalsko telo izdela zahtevek za plačilo upravičenih stroškov iz sredstev kohezijske politike z izjavo o opravljenih kontrolah in Poročilom o napredku finančnih in fizičnih indikatorjev in ga v skladu z dogovorjenimi postopki posreduje posredniškemu telesu kot nosilcu proračunske postavke.
14. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Posredniško telo opravi kontrole v skladu s 4. členom Uredbe Sveta 1164/94/ES, izda in avtorizira zahtevek za povračilo iz sredstev Kohezijskega sklada EU ter ga s spremljajočo dokumentacijo v skladu z dogovorjenimi postopki pošlje plačilnemu organu, vendar ne pred sprejemom odločbe o dodelitvi sredstev.
(2) Posredniško telo hkrati z zahtevkom za povračilo iz sredstev Kohezijskega sklada EU izdela odredbo za izplačilo sredstev kohezijske politike iz državnega proračuna in jo skupaj z zahtevkom za povračilo pošlje plačilnemu organu najkasneje 19 delovnih dni pred dnem, predvidenim za izplačilo pogodbeniku.
(3) Posredniško telo lahko zavrne zahtevek za plačilo, če ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, z ustrezno utemeljitvijo v 15 dneh od prejema zahtevka.
(4) Posredniško telo predloži zahtevek za povračilo plačilnemu organu najkasneje do 15. novembra tekočega proračunskega leta oziroma v roku, ki ga predpiše minister oziroma ministrica za finance.
(5) Plačilni organ lahko z ustrezno utemeljitvijo v 30 dneh od prejema zahtevka zavrne zahtevek za povračilo, če le-ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev.
15. člen
(izplačilo iz državnega proračuna)
(1) Plačila v breme sredstev kohezijske politike so možna le za upravičene stroške v skladu z odločbo o dodelitvi sredstev in veljavnimi predpisi. Če se naknadno ugotovi, da so bila že izplačana sredstva iz navedenih postavk neupravičen odhodek, je treba izvršiti preknjižbo v skladu z 18. členom te uredbe.
(2) Izplačilo s postavke namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko na račun izvajalskega telesa se izvrši praviloma na dan iz izjave o napovedi dne plačila računov pogodbeniku oziroma glede na razpoložljivost sredstev Kohezijskega sklada EU na deviznem računu plačilnega organa.
(3) V primeru, da se v državnem proračunu zagotavljajo tudi sredstva lastne udeležbe za sofinanciranje kohezijskih projektov, se plačila v breme namenskih sredstev lastne udeležbe za kohezijsko politiko izvršijo hkrati s plačilom namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko iz drugega odstavka tega člena in se evidentirajo v razmerju, ki ga določa odločba o dodelitvi sredstev.
16. člen
(povračilo)
(1) Pogodbe so praviloma sklenjene v evrih. Za pogodbe s pogodbenimi vrednostmi, izraženimi v tolarjih, preračun v evre izvede plačilni organ.
(2) Plačilni organ izvrši prenos iz sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun, potem ko izvede predpisane kontrole v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 1386/2002/ES in s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
(3) Plačilni organ izvrši prenos iz sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun praviloma na dan iz izjave o napovedi dne plačila računov pogodbeniku, ki je hkrati dan za plačilo izvajalskemu telesu iz državnega proračuna, oziroma glede na razpoložljivost sredstev Kohezijskega sklada EU na deviznem računu plačilnega organa.
17. člen
(potrdilo o izvedenih plačilih)
(1) Posredniško telo takoj po izplačilu iz državnega proračuna posreduje plačilnemu organu potrdilo o plačilu izvajalskemu telesu.
(2) Izvajalsko telo posreduje plačilnemu organu in posredniškemu telesu najkasneje v osmih dneh od dneva plačila pogodbeniku potrdilo o izvedenem plačilu računa pogodbeniku.
(3) Če plačilni organ v predpisanem roku ne prejme potrdil iz prvega in drugega odstavka tega člena, do prejema potrdila zadrži vsa nadaljnja povračila sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun.
18. člen
(preknjižba porabe sredstev kohezijske politike za neupravičene stroške)
V primeru porabe sredstev kohezijske politike za neupravičene stroške mora posredniško telo kot nosilec proračunske postavke v desetih dneh po prejemu ugotovitvenega sklepa o neupravičeni porabi posredovati Ministrstvu za finance – Sektorju za proračun, predlog za preknjižbo porabe na postavke, ki niso vezane na sredstva kohezijske politike. Posredniško telo mora v takšnem primeru poskrbeti za ustrezne popravke podatkov o projektu v NRP v MFERAC.
19. člen
(zahtevek za spremembo pravic porabe)
(1) Če predvidene pravice porabe v državnem proračunu niso usklajene s finančnim načrtom iz vloge za dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU ali odločbe o dodelitvi sredstev, posredniško telo pripravi usklajen predlog prerazporeditev pravic porabe oziroma predlog za odprtje novih proračunskih postavk za sredstva kohezijske politike, h kateremu pridobi soglasje organa upravljanja, ter ga posreduje Ministrstvu za finance – Sektorju za proračun, ta pa ga posreduje v potrditev vladi.
(2) Po prerazporeditvi virov financiranja v skladu s prvim odstavkom tega člena posredniško telo pripravi predlog za spremembo kohezijskega projekta v NRP.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(ISPA projekti po 1. maju 2004)
(1) Za projekte ISPA, za katere so bili podpisani finančni memorandumi do 31. decembra 2003 in se niso zaključili do 30. aprila 2004 ter so postali s 1. majem 2004 kohezijski projekti, se do zaključka projekta plačila in povračila izvršujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Za kohezijske projekte iz prvega odstavka tega člena plačilni organ za potrebe Ministrstva za finance spremlja in ločeno vodi porabo sredstev, ki jih je Evropska unija dodelila za Slovenijo v okviru programa ISPA in v okviru Kohezijskega sklada EU za obdobje 2004-2006.
21. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-12/2005/6
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2004-1611-0166
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina