Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2005 z dne 3. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2005 z dne 3. 3. 2005

Kazalo

692. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe, stran 1601.

Na podlagi 14. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izvajanja pooblastil, ki jih imajo pooblaščene uradne osebe carinske službe (v nadaljevanju: cariniki oziroma inšpektorji) po Zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04; v nadaljnjem besedilu: ZCS-1-UPB1) v okviru opravil delovnega mesta, na katero so razporejene.
2. člen
(carinska pooblastila)
(1) Carinska pooblastila so pravice in dolžnosti carinikov oziroma inšpektorjev, da v primerih, določenih z zakonom, in na način, ki je določen z zakonom in tem pravilnikom, izvajajo zlasti naslednje ukrepe in opravila:
1. pregledujejo in preverjajo verodostojnost osebnih dokumentov;
2. vabijo osebe v uradne prostore in zbirajo podatke;
3. zahtevajo predložitev listin in drugih dokumentov ter posredovanje podatkov;
4. pregledujejo in reproducirajo dokumentacijo, podatke v računalniških bazah in drugih oblikah elektronskega shra­njevanja ali posredovanja;
5. odvzemajo vzorce carinskega oziroma trošarinskega blaga;
6. ugotavljajo namensko uporabo pogonskega goriva in drugih trošarinskih izdelkov;
7. odrejajo črpanje označenega energenta iz rezervoarja in njegovo čiščenje;
8. zasegajo stvari;
9. vstopajo na zemljišče, prostore in objekte;
10. pregledujejo zemljišča, prostore in objekte;
11. spremljajo in ustavljajo prevozna sredstva;
12. opravljajo pregled in preiskavo prevoznih in prenosnih sredstev;
13. fotografirajo ali posnamejo predmete pregleda na drug nosilec podatkov;
14. ustavljajo in opravljajo pregled oseb;
15. zadržijo osebo, zaloteno pri kršitvi predpisov;
16. izvedejo privedbo osebe k prekrškovnemu organu;
17. nosijo in uporabljajo strelno orožje;
18. uporabljajo druga prisilna sredstva.
(2) Spremljanje in ustavljanje prevoznih sredstev ter uporabo prisilnih sredstev urejata posebna pravilnika.
3. člen
(izvajanje ukrepov)
(1) Pri opravljanju nalog službe smejo cariniki oziroma inšpektorji izvajati le tiste ukrepe, ki jih določajo ZCS-1-UPB1 in drugi predpisi iz 1. člena tega pravilnika in s katerimi se ob najmanjših škodljivih posledicah za pravne in fizične osebe doseže izvršitev naloge.
(2) Cariniki oziroma inšpektorji morajo pri izvajanju pooblastil ravnati z osebami obzirno in pri tem paziti, da ne škodujejo njihovi časti in dobremu imenu, da ne prizadenejo njihovega osebnega dostojanstva in jim ne nalagajo nepotrebnih obveznosti, ter jim na zahtevo obrazložiti razloge za postopanje.
(3) Posebej skrbno in obzirno morajo cariniki oziroma inšpektorji ravnati z otroki in mladostniki, invalidi, starejšimi in bolnimi osebami, nosečnicami ter drugimi šibkejšimi osebami, upoštevaje njihove posebnosti, ki jih je mogoče opaziti.
4. člen
(imuniteta)
Cariniki oziroma inšpektorji morajo pri uporabi carinskih pooblastil upoštevati načelo izvzetosti (imunitete) določenih oseb od določenih uradnih dejanj.
5. člen
(službena izkaznica)
(1) Cariniki oziroma inšpektorji opravljajo naloge službe v službeni ali civilni obleki. Kadar opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo pred tem legitimirati s službeno izkaznico.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se je carinik oziroma inšpektor dolžan vedno legitimirati s službeno izkaznico, če oseba, zoper katero se uporabi carinsko pooblastilo, to zahteva.
6. člen
(medsebojna pomoč)
Cariniki oziroma inšpektorji morajo sodelovati, si pomagati in ravnati tako, da zagotovijo pravočasno, uspešno in zakonito opravljanje nalog službe.
7. člen
(pomoč policije)
(1) Carinski organi lahko pri opravljanju nalog službe zahtevajo od policije vso potrebno pomoč in zaščito.
(2) Za potrebe konkretnega primera naslovi vodja organizacijske enote pisno zahtevo za pomoč pristojni policijski postaji, navede razloge zanjo ter kdaj in kje bo potrebna.
(3) Carinik oziroma inšpektor lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka ustno zahteva takojšnjo pomoč policije, če je ni bilo mogoče vnaprej predvideti ali če okoliščine posameznega primera ne dopuščajo vložitve pisne zahteve.
8. člen
(prenehanje ukrepa)
Cariniki oziroma inšpektorji morajo prenehati z izvajanjem posameznega ukrepa takoj, ko prenehajo razlogi za njegovo uporabo.
9. člen
(prisotnost pooblaščenca)
(1) V primerih, ko to določa zakon, lahko izvajanju posameznih ukrepov prisostvuje zastopnik oziroma pooblaščenec pravne ali fizične osebe, pri kateri se ukrep izvaja.
(2) Na zahtevo osebe, pri kateri se izvaja carinska preiskava, se začetek oziroma nadaljevanje izvajanja ukrepa odloži do prihoda njenega zastopnika oziroma pooblaščenca, vendar najdlje za dve uri. Če osebi v tem času ne uspe zagotoviti njegove navzočnosti, se z izvajanjem ukrepa nadaljuje.
(3) Do prihoda zastopnika oziroma pooblaščenca morajo vse osebe, ki se nahajajo na mestu, kjer se bo opravila carinska preiskava, prekiniti z vsemi dejavnostmi v zvezi s poslovanjem in drugimi aktivnostmi, ki bi lahko povzročile uničenje dokazov o nepravilnostih pri poslovanju.
(4) Zahteva osebe po zastopniku oziroma pooblaščencu in čas, ki je pretekel do njegove prihoda oziroma do nadaljevanja izvajanja ukrepa, se zabeležita v poročilu o carinski preiskavi.
II. PREGLED OSEBNIH DOKUMENTOV
10. člen
(pregled dokumentov)
Cariniki in inšpektorji imajo pravico pregledati osebno izkaznico, potni list oziroma drugo veljavno javno listino, opremljeno s fotografijo, zaradi ugotavljanja verodostojnosti teh dokumentov in identitete oseb pri prestopanju državne meje in pri izvajanju carinskih pooblastil iz 2. člena tega pravilnika.
11. člen
(način preverjanja)
(1) Carinik oziroma inšpektor opravi pregled osebnega dokumenta tako, da zahteva od osebe, naj ji ga izroči, in jo opozori, da stori prekršek, če zahtevi ne ugodi.
(2) Carinik oziroma inšpektor lahko pri preverjanju osebnih dokumentov uporabi tudi ustrezne evidence, ki jih upravlja ali uporablja služba v skladu z ZCS-1-UPB1, in ustrezno tehnično opremo ter pripomočke za preverjanje verodostojnosti osebnih dokumentov.
(3) Pri pregledu in preverjanju osebnih dokumentov lahko zaprosi za pomoč tudi drugo uradno osebo.
(4) Carinik oziroma inšpektor lahko zadrži osebni dokument le toliko časa, da se izvede postopek.
12. člen
(ugotavljanje identitete na drug način)
(1) Če oseba, katere dokumenti se preverjajo, nima pri sebi osebnega dokumenta, mora carinik oziroma inšpektor, če okoliščine to dopuščajo, ugotoviti njeno identiteto in osebne podatke po obstoječih evidencah ali s pomočjo drugih oseb, katerih identiteta je ugotovljena.
(2) Carinik oziroma inšpektor lahko ugotavlja identiteto osebe oziroma osebne podatke tudi s pomočjo listin, ki vsebujejo podatke o osebi (zdravstvena izkaznica, indeks, mesečna vozovnica, spričevalo itd.).
(3) Če oseba prebiva v bližini in ustrezne listine nima pri sebi, lahko carinik oziroma inšpektor preveri njeno identiteto tudi na njenem domu.
(4) Če identitete ni mogoče ugotoviti na nobenega od načinov, navedenih v tem členu, se za pomoč zaprosi policija.
13. člen
(tujci)
(1) Tujci dokazujejo svojo identiteto s tujo potno listino (s tujo osebno izkaznico, s tujim potnim listom, s potnim listom za tujca, s potnim listom za begunca, z dovoljenjem za vstop in osebno listino, na podlagi katere je bilo dovoljenje izdano, z osebno izkaznico za tujca) ali z drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti njihovo identiteto.
(2) Če identitete ni mogoče ugotoviti na nobenega od načinov, navedenih v tem členu, se za pomoč zaprosi policija.
III. VABLJENJE OSEB IN ZBIRANJE PODATKOV
14. člen
(splošno)
Inšpektor sme vabiti v uradne prostore osebe, ki bi mu lahko dale koristne podatke za opravljanje nalog službe.
15. člen
(način vabljenja)
(1) Inšpektor vabi osebe s pisnim vabilom, ki mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas in kraj, ko oziroma kamor naj se zglasi, razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo storila prekršek in bo prisilno privedena, če se vabilu ne odzove.
(2) Vabilo se naslovniku vroči osebno po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Oseba se lahko izjemoma povabi tudi ustno ali na drug način (po telefonu, elektronski pošti), če je treba podatke pridobiti nujno in nemudoma. Hkrati se osebi sporočijo razlogi vabljenja, način vabljenja pa se zabeleži v zapisnik. Če se tako vabljena oseba ne odzove, inšpektor ravna po prvem in drugem odstavku tega člena.
16. člen
(prisilna privedba)
(1) Oseba, ki je bila vabljena po prvem in drugem odstavku prejšnjega člena in opozorjena na možnost prisilne privedbe, pa se brez upravičenega razloga ni odzvala vabilu, se lahko privede prisilno.
(2) Prisilno privedbo opravi policija na podlagi odredbe Generalnega carinskega urada oziroma carinskega urada.
17. člen
(določitev kraja in časa)
Pri določanju dneva, ure in kraja morajo inšpektorji paziti, da vabljena oseba zaradi tega ne bo imela nepotrebnih težav in stroškov.
18. člen
(vabljenje v nujnih primerih)
(1) Če je treba podatek pridobiti nemudoma ali če se oseba vabljenju izmika, sme carinik oziroma inšpektor vročiti osebi vabilo neposredno in ji hkrati sporočiti razloge takšnega vabljenja.
(2) Tako vabljeno osebo lahko carinik oziroma inšpektor ob njenem soglasju sam pripelje na kraj, kamor je vabljena.
19. člen
(lastnoročna izjava)
Kadar okoliščine primera to dopuščajo ali na predlog osebe, ki daje podatke, sme inšpektor vzeti lastnoročno napisano in podpisano izjavo te osebe.
20. člen
(omejitev zasliševanja)
Inšpektor ne sme osebe, vabljene na podlagi 23. člena ZCS-1-UPB1, zasliševati kot obdolženca, priče ali izvedenca.
21. člen
(snemanje razgovora)
(1) Razgovor z vabljeno osebo sme inšpektor snemati s pomočjo tehničnih pripomočkov za avdio-video snemanje, vendar mora biti vabljena oseba o tem predhodno obveščena in s takšnim načinom soglašati.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka inšpektor ob začetku snemanja navede v elektronski nosilec zvoka: ime in sedež organa, ki opravlja dejanje; kraj, dan in uro dejanja ter zadevo, v kateri se dejanje opravlja; imena pooblaščenih uradnih oseb, navzočih oseb in njihovih zastopnikov ali pooblaščencev. Nato pozove osebo, da poda izjavo oziroma soglasje k snemanju razgovora, ob koncu snemanja pa jo pozove, da v elektronski nosilec zvoka izjavi, da je z vsebino zapisnika seznanjena, ali se z njo strinja oziroma ima kakšne pripombe.
(3) Pisni odpravek se najkasneje v osmih dneh po opravi dejanja pošlje osebi s pozivom, naj ga podpiše ali poda nanj svoje pripombe. Če oseba v osmih dneh ne odgovori na poziv, se šteje, da na zapisnik nima pripomb. Na to jo je potrebno v pozivu posebej opozoriti.
(4) Posnetek razgovora s pisnim odpravkom se lahko uporabi v postopku o prekršku oziroma priloži kazenski ovadbi.
22. člen
(mladoletniki in druge poslovno nesposobne osebe)
Mladoletnik oziroma oseba, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, se sme vabiti le po starših ali zakonitem zastopniku.
23. člen
(drugi načini zbiranja podatkov)
Če okoliščine primera to dopuščajo, sme carinik oziroma inšpektor zahtevati od osebe, da mu določeno obvestilo oziroma podatek poda pisno ali na drug ustrezen način. O tako opravljenem razgovoru napravi carinik oziroma inšpektor uradni zaznamek.
IV. PREDLOŽITEV LISTIN IN DOKUMENTOV
24. člen
(zahteva za predložitev dokumentov)
(1) Carinik oziroma inšpektor zahteva podatke in dokumente iz 24. člena ZCS-1-UPB1 praviloma pisno. V zahtevi morata biti navedena kraj in rok predložitve, ki ne sme biti krajši od treh dni, ter opozorilo, da bo storila prekršek, če zahtevi ne ugodi.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se naslovniku vroči osebno po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Kadar carinik oziroma inšpektor zahteva predložitev podatkov in dokumentov na podlagi sklepa generalnega direktorja o carinski preiskavi, je oseba dolžna zahtevane podatke in dokumente na podlagi ustne zahteve takoj predložiti na mestu pregleda dokumentacije.
(4) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka lahko carinik oziroma inšpektor zahteva ustno tudi podatke in dokumente, ki jih je potrebno pridobiti nemudoma. Kadar carinik oziroma inšpektor na ustno zahtevo ne prejme zahtevanih podatkov in dokumentov, postopa po prvem odstavku tega člena.
(5) V pisni zahtevi za posredovanje podatkov o osebi, pooblaščeni za opravljanje poslov, pri opravljanju katerih naj bi bila storjena kršitev predpisov, se opiše domnevna kršitev.
V. PREGLED DOKUMENTACIJE
25. člen
(pregled na sedežu osebe ali carinskega organa)
(1) Pregled poslovnih knjig, evidenc in druge dokumentacije opravi carinik oziroma inšpektor na sedežu osebe, pri kateri opravlja carinsko oziroma trošarinsko kontrolo ali carinsko preiskavo, oziroma pri osebi, ki za osebo, ki je predmet kontrole oziroma preiskave, vodi ali hrani poslovne knjige in druge evidence.
(2) V zapisniku o opravljeni carinski preiskavi morajo biti navedene dokumentacija, ki je bila pregledana, ter ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti.
(3) Carinik oziroma inšpektor lahko opravi pregled dokumentacije iz prvega odstavka tega člena izjemoma tudi na sedežu carinskega organa, če pravna ali fizična oseba ni omogočila oziroma zagotovila pogojev za nemoteno izvajanje ukrepa. V tem primeru ravna v skladu z določbami tega pravilnika o zasegu stvari.
VI. ODVZEM VZORCEV
26. člen
(splošno)
(1) Carinik oziroma inšpektor lahko za potrebe carinske oziroma trošarinske kontrole ali carinske preiskave brez nadomestila odvzame vzorec blaga oziroma trošarinskega izdelka.
(2) Vzorec, ki po analizi ohrani uporabno vrednost, se na zahtevo lastnika vrne.
27. člen
(način jemanja vzorcev)
Carinik oziroma inšpektor opravi odvzem vzorcev carinskega oziroma trošarinskega blaga po postopku, ki ga določajo carinski predpisi Skupnosti.
VII. UGOTAVLJANJE NAMENSKE UPORABE POGONSKEGA GORIVA IN DRUGIH TROŠARINSKIH IZDELKOV
28. člen
(ugotavljanje namenske uporabe)
Namenska uporaba goriva v prevoznih sredstvih, delovnih napravah in strojih se ugotavlja z odvzemom vzorcev neposredno iz rezervoarja ali morebitnih drugih delov vozila oziroma vlečenega vozila v skladu s prejšnjim členom. Če se ugotovi, da je za pogon uporabljen označen energent, ki je namenjen ogrevanju, se uvede postopek o prekršku.
29. člen
(odreditev črpanja in čiščenje rezervoarja)
(1) Ob ugotovitvi, da je za pogon uporabljen označen energent, ki je namenjen ogrevanju, carinik oziroma inšpektor zaradi zasega izda odredbo o njegovem črpanju iz rezervoarja. Z odredbo se naložijo črpanje in hranjenje energenta ter čiščenje rezervoarja, vozilo pa se po določilih Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) pospremi do najbližjega pooblaščenega servisa.
(2) Pooblaščene servise iz prejšnjega odstavka določi Generalni carinski urad.
VIII. ZASEG STVARI
30. člen
(splošno)
(1) Carinik oziroma inšpektor sme dokumente in nosilce baz podatkov iz 24. člena ZCS-1-UPB1 ter stvari in vzorce zaseči za največ 15 dni:
1. zaradi zavarovanja dokazov;
2. za natančno ugotovitev nepravilnosti;
3. če so bili pridobljeni s kršitvami oziroma uporabljeni za kršitve carinskih, trošarinskih in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba.
(2) O zasegu se izda potrdilo, v katerem se popišejo zasežene stvari, navede rok zasega in oseba pouči, da lahko zahteva vrnitev zaseženih stvari pred potekom v potrdilu navedenega roka, če izkaže, da jih nujno potrebuje pri poslovanju.
(3) Kadar natančen popis zaseženih stvari ni mogoč, se zaseg opravi na drug način, ki zagotavlja njihovo istovetnost.
(4) O zahtevku za predčasno vrnitev zaseženih stvari odloči generalni direktor oziroma direktor carinskega urada. Sklep o predčasni vrnitvi zaseženih stvari se izda v treh dneh od dneva vložitve zahtevka.
(5) Pri izvajanju carinske preiskave v obsežnejših in dolgotrajnih primerih se lahko rok iz prvega odstavka tega člena izjemoma podaljša, vendar skupno do največ 90 dni. Podaljšanje roka odredi generalni direktor s sklepom.
(6) Vrnitev zaseženih stvari oseba potrdi s podpisom.
31. člen
(predmet prekrška ali kaznivega dejanja)
Kadar carinik oziroma inšpektor ugotovi, da so stvari iz prejšnjega člena predmeti prekrškov oziroma kaznivega dejanja ali da so nastali s prekrškom ali bili uporabljeni za storitev prekrška oziroma kaznivega dejanja, preda te stvari pristojnemu organu skupaj s potrdilom iz drugega odstavka prejšnjega člena.
32. člen
(omejitev zasega)
Arhiva, dokumentov in uradnih dopisov diplomatskih misij in konzulatov ter po predpisih označene diplomatske pošte ni dovoljeno zaseči.
IX. VSTOP NA ZEMLJIŠČA, V PROSTORE IN OBJEKTE
33. člen
(splošno)
(1) Carinik oziroma inšpektor, ki opravlja carinsko oziroma trošarinsko kontrolo ali carinsko preiskavo, lahko vstopi na zemljišče in v prostore, v katerih se opravlja dejavnost, proizvodnja, vtovor, iztovor ali skladiščenje blaga ali trošarinskih izdelkov (v nadaljevanju: prostori).
(2) Pri opravljanju nalog službe lahko carinik oziroma inšpektor vstopi v kateri koli objekt in prostor na letališču, železniški postaji in v pristanišču, stopi na zemljišče, na katerem se nahaja ali bi se lahko nahajalo blago ali trošarinski izdelki, in na zemljišče, preko katerega je ali bi lahko bila speljana kakršna koli napeljava, ki omogoča prenos blaga ali trošarinskih izdelkov, ter na obalo oziroma drugo zemljišče, kjer je oziroma bi lahko bilo mesto pristanka vodnega ali zračnega plovila.
(3) Pred vstopom v objekt, prostor oziroma zemljišče iz prvega in drugega odstavka tega člena carinik oziroma in­špektor na zahtevo odgovorne osebe, lastnika oziroma po­sestnika, ki se tam nahaja, sporoči razloge, zaradi katerih vstopa.
34. člen
(ravnanje, ko je vstop onemogočen)
(1) Če se cariniku oziroma inšpektorju na kakršen koli način onemogoča vstop v prostore iz prejšnjega člena, se odgovorna oseba, lastnik oziroma posestnik ustno pozove, da mu ob odrejenem času omogoči vstop.
(2) Če se tudi po pozivu iz prejšnjega odstavka ne omogoči vstop v prostor ali se ta kako drugače onemogoča, se za pomoč zaprosi policija, zoper odgovorno osebo pa se uvede postopek o prekršku.
(3) Do zagotovitve vstopa v prostor se lahko prostor nadzoruje, da se tako prepreči vnos ali iznos blaga oziroma vstop ali izstop oseb v nadzorovani prostor oziroma iz takega prostora.
35. člen
(vstop v prostore diplomatskih misij)
Carinik oziroma inšpektor ne sme vstopiti v prostore diplomatskih misij ali mednarodnih organizacij, ki imajo status diplomatskih misij, in tudi ne v konzularne prostore.
X. PREGLED PROSTOROV, OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ
36. člen
(obseg pregleda)
Pregled prostorov, objektov in zemljišč iz 28. člena ZCS-1-UPB1 obsega poleg pregleda dokumentacije v zvezi s carinskim blagom ali trošarinskimi izdelki tudi vizuelni pregled in natančen pregled z uporabo tehničnih pripomočkov in z razstavljanjem opreme, strojev, naprav, blaga in drugih stvari, ki se tam nahajajo. Pri tem se lahko preveri namenska uporaba trošarinskih izdelkov.
37. člen
(pregled poslovnih prostorov, objektov in zemljišč)
(1) Pregled poslovnih prostorov, objektov in zemljišč se opravi v navzočnosti odgovorne osebe, lastnika ali posestnika prostora, objekta ali zemljišča oziroma osebe, ki je za to pooblaščena. Izjemoma, če te osebe ni mogoče najti, se lahko pregled opravi v navzočnosti dveh polnoletnih neodvisnih prič.
(2) Izjemoma, kadar je treba nemudoma ukrepati, se sme pregled opraviti tudi brez navzočnosti prič, če ni mogoče takoj zagotoviti njihove navzočnosti. Razlogi za pregled brez navzočnosti prič morajo biti navedeni v zapisniku.
38. člen
(pregled stanovanjskih prostorov)
(1) Pri izvajanju carinske preiskave se lahko pregledajo tudi stanovanjski prostori, ki niso določeni za sedež dejavnosti, če obstaja utemeljen razlog za sum:
1. da se v njih opravlja neprijavljena dejavnost;
2. da bodo pri pregledu ugotovljene druge kršitve predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba,
in lastnik oziroma posestnik stanovanja s tem soglaša.
(2) Pregled iz prvega odstavka tega člena se opravi v navzočnosti lastnika oziroma posestnika stanovanjskega prostora ali njegovega pooblaščenca.
(3) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne dovoli pregleda, se za pregled stanovanjskega prostora po tem členu pridobi odločba pristojnega sodišča in se pregled izvede v navzočnosti dveh polnoletnih prič.
39. člen
(obveznosti odgovorne osebe)
Odgovorna oseba iz 37. člena tega pravilnika je carinika oziroma inšpektorja dolžna seznaniti z morebitnimi nevar­nostmi pri vstopu ali pregledu določenega objekta oziroma prostora, na kar jo mora carinik oziroma inšpektor posebej opozoriti.
40. člen
(pomoč policije)
Če oseba, pri kateri se izvaja pregled stanovanjskih prostorov, za katere se je pridobila odločba sodišča, oziroma pregled poslovnih prostorov, objektov in zemljišč, onemogoča cariniku oziroma inšpektorju izvedbo tega ukrepa ali se to utemeljeno pričakuje, se lahko zahteva pomoč policije.
41. člen
(omejitev)
Carinik oziroma inšpektor se lahko nahaja v prostorih, objektih in zemljiščih samo toliko časa, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je vanje vstopil.
XI. PREGLED IN PREISKAVA PREVOZNIH IN PRENOSNIH SREDSTEV
42. člen
(splošno)
(1) Uniformirani carinik oziroma uniformirani inšpektor lahko zaradi odkrivanja kršitev carinskih, trošarinskih in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, pregleda in preišče vsako prevozno sredstvo:
1. ki ga je predhodno ustavil, vključno s prevoznimi sredstvi, ki se nahajajo na mejnem prehodu oziroma prehajajo carinsko črto;
2. ki se nahaja kjer koli na prostem, kjer se opravlja vtovor ali iztovor carinskega blaga ali trošarinskih izdelkov oziroma je ta že bil opravljen.
(2) Uniformirani carinik oziroma uniformirani inšpektor lahko pregleda in preišče tudi vsako prenosno sredstvo, ki ga oseba, ki jo je predhodno ustavil, nosi s seboj ali se nahaja v prevoznih sredstvih iz prejšnjega odstavka tega člena.
43. člen
(obvestilo)
Preden začne uniformirani carinik oziroma uniformirani inšpektor s pregledom oziroma preiskavo prevoznega in prenosnega sredstva, o tem obvesti lastnika oziroma osebo, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, in jo obenem ustno seznani, da ima pravico prisostvovati pri tem.
44. člen
(omejitev)
Pri pregledu oziroma preiskavi prevoznih sredstev se sme prevozno sredstvo zadržati le toliko časa, da se izvede postopek.
45. člen
(izstop potnikov in voznika)
Uniformirani carinik oziroma uniformirani inšpektor lahko zahteva od lastnika oziroma osebe, ki ima prevozno sredstvo v posesti, in potnikov, da izstopijo iz prevoznega sredstva in se umaknejo od vozila na primerno razdaljo, ki mu omogoča, da lahko nemoteno izvede ukrep. Voznika opozori, naj stori vse potrebno, da se vozilo ne bi samo premaknilo z mesta.
46. člen
(pregled prevoznega oziroma prenosnega sredstva)
(1) Pri pregledu prevoznega oziroma prenosnega sredstva je lastnik oziroma oseba, ki ima prevozno oziroma prenosno sredstvo v posesti, dolžna omogočiti vizuelni pregled vseh prosto dostopnih delov prevoznega ali prenosnega sredstva, do katerih je možen dostop brez uporabe posebnih orodij in tehničnih pripomočkov, tako da sam odklene oziroma odpre posamezne dele prevoznega oziroma prenosnega sredstva ali izroči osebi, ki opravlja pregled, ustrezne ključe za dostop do zaklenjenih delov. Lastnika oziroma osebo, ki ima prevozno oziroma prenosno sredstvo v posesti, carinik oziroma inšpektor pri tem opozori, da bo storila prekršek, če bo pregled onemogočala.
(2) Pri tem se lahko pregledajo tudi stvari in prtljaga, ki se nahajajo v prevoznem sredstvu, tako da se stvari in prtljaga fizično premikajo in se brez uporabe posebnih tehničnih pripomočkov odprejo ali se to zahteva od lastnika oziroma osebe, ki ima prevozno sredstvo v posesti.
47. člen
(preiskava)
(1) Kadar se pri pregledu pojavijo razlogi za sum o kršitvi carinskih, trošarinskih ali drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, začne uniformirani carinik oziroma inšpektor s preiskavo prevoznega oziroma prenosnega sredstva, vključno s stvarmi v njem.
(2) Pri tem lahko z uporabo posebnih orodij ali tehničnih pripomočkov podrobno pregleda in razstavi vse dele prevoznega oziroma prenosnega sredstva, vključno s konstrukcijskimi odprtinami, ki omogočajo skrivanje neskupnostnega oziroma trošarinskega blaga, kot tudi stvari, ki se nahajajo v njem, pri čemer ga lastnik oziroma oseba, ki ima prevozno oziroma prenosno sredstvo v posesti, ne sme ovirati.
48. člen
(preiskava v nujnih primerih)
Kadar je potrebno nemudoma ukrepati, lahko uniformirani carinik oziroma uniformirani inšpektor opravi preiskavo prevoznega sredstva, tudi če voznik ni prisoten in lastnika o tem ni bilo mogoče predhodno obvestiti oziroma je ta neznan.
XII. USTAVLJANJE IN PREGLED OSEB
49. člen
(pregled oseb)
(1) Uniformirani carinik oziroma uniformirani inšpektor lahko, kadar so podani razlogi za sum, da se kršijo ali so se kršili carinski oziroma trošarinski predpisi ali drugi predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, opravi kot ukrep carinske oziroma trošarinske kontrole ali carinske preiskave pregled osebe:
1. ki se nahaja na mejnem prehodu oziroma prehaja carinsko črto;
2. ki se nahaja na ali v katerem koli prevoznem sredstvu, ki ga je ustavil, pregledal oziroma preiskal;
3. ki se nahaja v katerem koli poslovnem prostoru ali drugem prostoru, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, na objektu ali zemljišču;
4. ki zapušča ali vstopa v prostor, namenjen skladišče­nju blaga, ki ni bilo sproščeno v prost promet, ali trošarinskih izdelkov, ki niso bili sproščeni v porabo, oziroma v pristanišče ali na kraj prispetja ladje ali pristanka letala oziroma drug kraj pristanka letala, ki je prispelo na carinsko območje.
(2) Pregled po tem členu se lahko opravi le z namenom in je to verjetno domnevati, da se najde skrito blago oziroma dokumenti, ki so predmet ali dokaz kršitev iz prvega odstavka tega člena.
50. člen
(prostovoljna izročitev)
Pred pregledom osebe carinik oziroma inšpektor osebo pozove, naj mu prostovoljno izroči stvari oziroma dokumente, ki jih išče.
51. člen
(omejitve pri pregledu)
(1) Pregled osebe se, če je to mogoče, opravi v posebnem prostoru, odrejenem za osebni pregled.
(2) Carinik oziroma inšpektor opravi pregled osebe obzirno, s spoštovanjem osebnega dostojanstva.
(3) Pregled osebe lahko opravi le oseba istega spola. Oseba lahko zahteva, da je pri pregledu prisotna neodvisna polnoletna priča, s čimer jo je carinik oziroma inšpektor dolžan seznaniti. Glede na okoliščine lahko prisotnost priče odredi tudi carinik oziroma inšpektor, ki opravlja pregled. Priča mora biti istega spola kot oseba, katere pregled se opravlja.
52. člen
(obseg in način pregleda)
(1) Pri pregledu osebe lahko carinik oziroma inšpektor podrobno pregleda oblačila, prtljago in ostale stvari, ki jih oseba nosi s seboj ali na sebi.
(2) Carinik oziroma inšpektor opravi pregled stvari, ki jih oseba nosi na sebi, tako da zahteva od osebe, naj ji oblačila in vse stvari izroči, in jo opozori, da bo storila prekršek, če zahtevi ne ugodi.
(3) Če oseba oblačil še vedno noče izročiti, lahko carinik oziroma inšpektor podrobno pretipa oblačila na osebi.
(4) Če se oseba pregledu upira ali cariniku oziroma inšpektorju na drug način preprečuje, da opravi pregled, se oseba izroči policiji.
53. člen
(izročitev osebe policiji)
Če se pri pregledu ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da oseba tihotapi mamila ali druge predmete prekrška ali kaznivega dejanja, tako da jih prenaša v telesu, se oseba izroči policiji.
XIII. ZADRŽANJE KRŠITELJA IN PRIVEDBA
54. člen
(zadržanje)
(1) Zadržanje je ukrep, s katerim carinik oziroma inšpektor omeji gibanje tistemu, ki ga zaloti pri kršitvi carinskih, trošarinskih in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, kadar kršitelj poskuša samovoljno oditi s kraja kršitve:
1. da bi se na ta način izognil sankcioniranju;
2. da bi se na ta način izognil nadaljnjim ukrepom carinika oziroma inšpektorja.
(2) Kršitelj se sme zadržati:
1. do prihoda policije, ki je bila obveščena o dogodku;
2. dokler ni dosežen namen zadržanja,
v nobenem primeru pa ne več kot dve uri.
55. člen
(način zadržanja)
(1) Carinik oziroma inšpektor seznani kršitelja z razlogi zadržanja in ga pozove k predložitvi osebnega dokumenta, ki ga zadrži. Če se kršitelj upira ravnanju carinika oziroma inšpektorja, potem ko je bil seznanjen z razlogi postopanja, se mu lahko omeji gibanje z uporabo prisilnih sredstev.
(2) Če kršitelj pobegne s kraja, kjer je bil zaloten, ga sme carinik oziroma inšpektor zadržati na kraju, kjer mu pobeg onemogoči, ali ga spremiti nazaj na kraj, kjer se bo izvedel postopek. Za zadržanje pobegle osebe lahko carinik oziroma inšpektor uporabi prisilna sredstva.
(3) Če kršitelj pobegne s kraja, kjer je bil zaloten, s prevoznim sredstvom, si carinik oziroma inšpektor zabeleži podatke o vozilu in jih nemudoma sporoči policiji.
56. člen
(privedba k pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa)
(1) Carinik oziroma inšpektor sme zadržano osebo privesti k pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa (v nadaljevanju: prekrškovnik):
– če ni mogoče ugotoviti njegove identitete;
– če prebiva v tujini;
– če je po okoliščinah primera sklepati, da bo nadaljeval s prekrškom ali ga ponovil.
(2) Če je treba zadržano osebo privesti k prekrškovniku, se jo lahko k prekrškovniku napoti oziroma se jo brez posebne odredbe privede v službenem vozilu.
(3) Če zadržane osebe v času dveh ur ni mogoče privesti k prekrškovniku, se preda policiji, da izvede ustrezne ukrepe v skladu s svojimi pooblastili.
57. člen
(potrdilo o zadržanju)
O zadržanju izda carinik oziroma inšpektor posebno potrdilo, v katerem navede podatke o zadržani osebi, razlog zadržanja in trajanje zadržanja.
XIV. ZAPISNIK
58. člen
(zapisnik o izvedbi posameznega ukrepa)
(1) Carinik oziroma inšpektor sestavi poseben zapisnik o poteku in vsebini posameznih ukrepov, in sicer o:
1. razgovoru, opravljenem z vabljeno osebo;
2. ugotavljanju namenske uporabe pogonskega goriva;
3. preiskavi prevoznega oziroma prenosnega sredstva;
4. pregledu zemljišča, prostora ali objekta;
5. pregledu osebe.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka se sestavi takoj po opravljenem ukrepu in se izroči osebi v podpis. Če ima oseba na vsebino zapisnika pripombe, se te vpišejo v zapisnik.
(3) Zapisnik o pregledu zemljišča, prostora ali objekta in zapisnik o pregledu osebe podpišejo tudi prisotne priče.
59. člen
(uradni zaznamek)
O manj pomembnih dejanjih, ki ne vplivajo bistveno na odločitev o stvari in o izvedenih ukrepih, o katerih se na podlagi zakona oziroma tega pravilnika ne sestavi zapisnik, na­pravi carinik oziroma inšpektor v spisu zaznamek z navedbo datuma, razen o ukrepih oziroma dejanjih v okviru rednega carinskega nadzora na mejnih prehodih.
60. člen
(poročilo o opravljeni carinski preiskavi)
(1) Carinik oziroma inšpektor sestavi o poteku in vsebini opravljene carinske preiskave poročilo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni carinski preiskavi in ga pošlje generalnemu direktorju.
(2) V primeru, ko se pri opravljeni carinski preiskavi ugotovi, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni carinski, trošarinski oziroma drugi predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, se zoper kršitelja uvede postopek o prekršku oziroma poda kazenska ovadba.
XV. KONČNI DOLOČBI
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (Uradni list RS, št. 65/00).
62. člen
(začetek veljavnosti in začetek uporabe tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-08-1/2004/6
Ljubljana, dne 7. februarja 2005.
EVA 2004-1611-0234
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost