Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

47. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 140.

Na podlagi šestega odstavka 7. člena in šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – prečiščeno besedilo) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 1/04) se v tretjem od­stavku 1. člena beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«.
2. člen
Šesta alinea prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije«.
V prvi alinei tretjega odstavka se črtajo besede »pogoji za vpis in«.
3. člen
Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
»2.a člen
Prosta vpisna mesta iz šeste alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so po predpisih o dohodnini davčni zavezanci Republike Slovenije.
Za redni študij po dodiplomskih študijskih programih se za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 5 % glede na število iz šeste alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika. Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena za Slovence brez slovenskega državljanstva.
Za izredni študij po dodiplomskih študijskih programih se za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 50 % glede na število iz šeste alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta mesta.
2.b člen
Ne glede na določbo iz šeste alinee prvega odstavka 2. člena in določbe 2.a člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljan­stva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi, pod pogoji in po postopku, določenem s statutom.«
4. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi rok traja od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, do 8. septembra. Kandidatom, za katere se izbirni postopek v prvem roku do 8. septembra še ni končal, se rok določi s sklepom o izidu izbirnega postopka.«
5. člen
Četrti odstavek 10. člena se črta.
6. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati, ki so končali srednjo šolo v tujini, predložijo zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04).«
V četrtem odstavku se beseda »Spričevalo« nadomesti z besedo »Diploma«.
7. člen
V petem odstavku 22. člena se beseda »spričeval« nadomesti z besedo »diplom«.
8. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so končali srednjo šolo v tujini v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, visokošolski prijavno-informacijski službi predložijo spričevala v desetih dneh potem, ko so bila izdana, najkasneje pa do 10. septembra.
Roke za oddajo spričeval za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce določijo pristojni organi univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.«
9. člen
Tretja alinea prvega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja še ni bil končan, in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v 1. členu Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljan­stva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/94) črta besedilo »pogoji za vpis, število prostih vpisnih mest«, 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člen pa prenehajo veljati.
11. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 8. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 1/04) za vpis v študijsko leto 2005/2006 tretji rok za prijavo traja od 3. do 6. oktobra.
12. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno srednješolsko spričevalo nostrificirano po predpisih pred uveljavitvijo Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, predložijo zaključno spričevalo, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in odločbo o nostrifikaciji spričevala oziroma drugih listin o izobraževanju.
13. člen
Ne glede na določbe 20. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se za vpis v študijsko leto 2005/2006 preizkusi nadarjenosti in psihofizičnih spo­sobnosti opravljajo le v prvem roku, dosežen uspeh pa se upošteva v prvem, drugem in tretjem roku. O izjemni možno­sti za opravljanje preizkusov nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti v drugem roku odloča pristojni organ visokošolskega zavoda.
14. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 32. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se za vpis v študijsko leto 2005/2006 izbirni postopek v drugem roku opravi najkasneje do 27. septembra.
15. člen
Ne glede na določbe 36. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se morajo kandidati, ki so se v skladu z 28. členom naknadno uvrstili na seznam sprejetih v prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku, v študijsko leto 2005/2006 vpisati do 1. oktobra 2005.«
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-1/2005
Ljubljana, dne 4. januarja 2005.
EVA 2005-3211-0008
Dr. Jure Zupan l. r.
Minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost