Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

46. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk, stran 139.

Občinski svet občine Žiri je na svoji 8. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega programa priprave je občinski lokacijski načrt (OLN) za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk, s katerim se omogoči izkoriščanje mineralne surovine, sprotna sanacija ter končna sanacija in rekultivacija po prenehanju izkoriščanja.
Območje kamnoloma je določeno z rudarsko pravico, podeljeno z odločbo o izbiri koncesionarja št. 354-14-31/2003 z dne 12. 9. 2003, in sicer za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na območju pridobivalnega prostora na zemljišču parc. št. 552/2, k.o. Vrsnik, za dobo 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Občina Žiri, kot nosilec rudarske pravice, želi za omenjeno območje, ki je v katastrskem načrtu že opredeljeno kot odprti kop, pridobiti predpisana dovoljenje za izkoriščanje oziroma pričeti izvajati rudarsko pravico.
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– predmet in programska izhodišča OLN,
– meje območja OLN,
– nosilci urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev z navedbo pridobitve geodetskih podlag,
– terminski plan izdelave posameznih faz OLN, javne razgrnitve in postopka sprejemanja, in
– obveznosti v zvezi s financiranjem OLN.
2. člen
OLN se pripravi tako, da bo po vsebini in obliki ustrezal določilom členov od 72 do 79 in od 171 do 178 zakona o urejanju prostora (ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/02).
OLN mora biti izdelan skladno spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 4/99) in skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02), ter s posebnimi strokovnimi podlagami, smernicami ter tehnološkimi vhodnimi podatki za poseg.
3. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave OLN je podjetje Adacta, Škofja Loka, d.o.o., Hafnerjevo naselje 90, Škofja Loka. Koordinator postopka priprave in sprejemanja OLN bo župan Občine Žiri skupaj s svojimi strokovnimi službami.
Koordinator poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in grafični del OLN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– sodeluje na prostorskih konferencah, javni obravnavi osnutka OLN, ter v vseh postopkih sprejemanja OLN,
– pripravi strokovno stališče do zbranih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, ter za odločanje in sprejemanje OLN.
ll. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
4. člen
V postopku priprave OLN mora nosilec strokovnih aktivnosti pridobiti smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave osnutka OLN, mnenja pa k predlogu OLN.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi OLN so:
1. RS MOPE, Sektor za rudarstvo,
2. RS MOPE, Agencija RS za okolje – vode, Pisarna Kranj,
3. Zavod za gozdove OE Ljubljana,
4. RS MPZ, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
5. RS MOPE, Uprava RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
6. Občina Žiri, upravljalec javnih poti in cest,
7. Občina Žiri, upravljalec javnega vodovoda na območju Občine Žiri,
8. Občina Žiri, upravljalec javne kanalizacije na območju Občine Žiri,
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica,
10. Telekom Slovenije, PE Kranj,
11. RS MZ, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Kranj,
12. MO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj.
Kolikor se v postopku priprave strokovnih podlag za OLN ugotovi, da je potrebno predhodno pridobiti tudi smernice in mnenja od drugih organov, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le ti pridobijo v postopku.
Smernice in končna mnenja podajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in mnenj pisno, kolikor jih ne, se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu OLN ni potrebno.
lll. STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo (izhodišča in usmeritve iz veljavnega občinskega prostorskega plana), ter rešitve, ki jih opredeli naročnik OLN na podlagi obstoječe dokumentacije (strokovne podlage, rudarski projekt) za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk.
V OLN je potrebno določiti merila in pogoje za izkoriščanje mineralne surovine in sanacijo kamnoloma, rešitve za varstvo naravnega bivalnega in delovnega okolja, ureditve z ukrepi za varovanje krajinskih značilnosti obravnavanega prostora, ukrepe za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine, pogoje za komunalno ureditev ter pogoje za varstvo okolja.
Za izdelavo OLN se uporabijo kartografske podlage, ki morajo biti usklajene s katastrskimi podatki in jih pridobi naročnik OLN, ter podlage iz veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Roki izdelave in postopka sprejemanja OLN:
– Prostorska konferenca: 30 dni po sprejetju programa priprave (organizira in izvede jo strokovna služba Občine Žiri).
– Osnutek OLN se dostavi občini (občinskemu svetu) v roku 60 dni po pridobitvi in uskladitvi s smernicami nosilcev urejanja prostora.
– Župan Občine Žiri sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka OLN, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS in lokalnem časopisu.
– Javna razgrnitev osnutka OLN se izvede na sedežu Občine Žiri in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee, javna razprava o osnutku se izvede na sedežu Občine Žiri v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.
– Občani, organi, organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila nosilca strokovnih aktivnosti (izdelovalca OLN) in strokovnih služb občine, ki predhodno obravnavajo pripombe predloge in poročilo izdelovalca OLN.
– Strokovne službe Občine Žiri v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naložijo izdelovalcu OLN, da poskrbi za pripravo usklajenega predloga OLN oziroma dopolnitev in popravkov tistih njegovih sestavin, na katere se bodo nanašale utemeljene pripombe in predlogi, ter pridobi končna mnenja k predlogu OLN od tistih nosilcev urejanja prostora, ki so podali svoje predhodne smernice za izdelavo osnutka OLN.
– Župan Občine Žiri posreduje usklajen predlog OLN Občinskemu svetu občine Žiri, da o njem razpravlja in ga sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Naročnik OLN je Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri, ki nosi tudi vse stroške izdelave strokovnega gradiva, vhodnih strokovnih materialov in smernic oziroma mnenj.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 314-01-9/2004
Žiri, dne 24. decembra 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost