Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

44. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri - novi most, stran 136.

Na podlagi 30., 40. in 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi 2. in 5. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95), na podlagi Uredbe o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Žiri (Uradni list RS, št. 61/94) in na podlagi 9. in 15. člena Statuta Občine Žiri (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 18/99) na 3. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri – novi most
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 4/99 in Uradni list RS, št. 30/01) za območje trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri – novi most.
2. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri se spremeni in dopolni:
1. Kartografska dokumentacija k planu (M 1: 5000) in sicer Cerkno 50/89 in Idrija 10/94.
2. Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri, avgust 2003 (kartografski del vsebuje območje celotne občine, TTN M1: 5000)
3. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah pro­storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ­Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri se v točki 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora – CESTNO OMREŽJE, drugi odstavek ukine in nadomesti z:
Predvidena je izgradnja nadomestne ceste za regionalno cesto R2 – 408/1374 v Žireh in sicer na odseku Stare Žiri – novi most.
Predvideni odsek nadomestne ceste za regionalno cesto R2 – 408/1374 Logatec Žiri poteka od križišča pri cerkvi Sv. Martina proti jugu in na svoji desni strani spremlja vodotok Sore gorvodno do novega mostu, kjer prečka regionalno cesto R2 – 408/1374 in se z njo spoji na naslednjem ovinku. Trasa se nahaja v k.o. Žiri in poteka preko parcel št. 1273/2, 1302/16, 841/1, 836, 832/1, 1302/17, 830/1, 1302/3, 828/1, 825/1, 823/1, 822/1, 1302/18, 931/1, 1307/1, 933/1, 933/3, 934, 1271/5, 936.
Trasa regionalne ceste je zasnovana kot dvopasovna cesta s pločnikom za pešce na strani vodotoka in obojestransko kolesarsko stezo na notranji strani.
Varstvo kulturne dediščine
Trasa regionalne ceste poteka v območju kulturne krajine Sore ter seka varovano območje naselbinske dediščine v neposredni bližini cerkve Sv. Martina.
Varstvo naravne dediščine
Trasa regionalne nadomestne ceste poteka v vplivnem območju Sore s pritoki, poplavno ravnico in z obrežnimi mokrotnimi travniki.
Varovanje bivalnega okolja
Predvidena trasa nadomestne regionalne ceste ne poteka skozi naselje. Hrup, ki predstavlja največjo motnjo v prostoru, bo obvladljiv.
Trasa ceste ne bo bistveno spreminjala krajinskih elementov, pri izdelavi projektov je potrebno upoštevati kvalitete odprtega prostora in zato v izogib preveliki degradaciji upoštevati pri izdelavi projektov naslednja izhodišča:
– prečkanja vodotokov (mostovi) morajo biti zaradi vedutno izpostavljene lege v prostoru primerno arhitektonsko oblikovani,
– vsi oporni zidovi morajo biti izvedeni tako, da bodo prilagojeni konfiguraciji terena,
– na celotnem poteku trase ceste je potrebno obcestne površine primerno hortikulturno urediti z avtohtono vegetacijo. Ohranja se obstoječi lipov drevored med vodotokom in traso predvidene nadomestne ceste.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju in izgradnji ceste se morajo, na podlagi ocen ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, upoštevati in izvajati predpisani prostorski, urbanistični, gradbeno tehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje. Upoštevati je potrebno poplavne in potresne nevarnosti.
Na območju trase nadomestne regionalne ceste ni predvidenih rušitev.
4. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 356-68/02
Žiri, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost