Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

40. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2005, stran 106.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 18. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2005 določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč SIT
 
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+74)           2,422.749
70  Davčni prihodki                  1,365.441
   700 Davki na dohodek in dobiček          1,040.360
   703 Davki na premoženje               200.306
   704 Domači davki na blago in storitve        124.775
71  Nedavčni prihodki                  442.689
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja             221.300
   711 Takse in pristojbine                7.244
   712 Denarne kazni                    145
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       3.000
   714 Drugi nedavčni prihodki             211.000
72  Kapitalski prihodki                 465.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       70.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev      369.876
74  Transferni prihodki                 174.743
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij            174.743
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            2,394.378
40  Tekoči odhodki                    618.320
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        151.040
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                24.300
   402 Izdatki za blago in storitve           420.355
   403 Plačila domačih obresti              19.729
   409 Rezerve                      2.896
41  Tekoči transferi                   863.423
   410 Subvencije                    36.371
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                368.080
   412 Transferi neprofit. org. in ustanovam      151.622
   413 Drugi tekoči domači transferi          307.350
42  Investicijski odhodki                724.708
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        724.708
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               187.927
   430 Investicijski transferi             187.927
   Proračunski presežek (I-II)              28.371
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev             5.968
75  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev              5.968
   750 Prejeta vračila danih posojil           5.968
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                    –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapital. deležev (IV-V)          5.968
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                        –
50  Zadolževanje                        –
   500 Domače zadolževanje                  –
VIII. Odplačila dolga                    44.235
   55 ODPLAČILA DOLGA                  44.235
   550 Odplačila domačega dolga             44.235
IX.  Neto zadolževanje (VII-VIII)            - 44.235
X.  Sprememba stanja na računu
   (I+IV+VII-II-V-VIII)                 – 9.896
XI.  Stanje sredstev na računih
   ob koncu preteklega leta                9.896
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna. Finančni načrti krajevnih skupnosti se skladno z zakonom vključijo v proračun Občine Postojna za leto 2005.
Krajevne skupnosti so dolžne uskladiti svoje finančne načrte s tem proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od prejema računa oziroma situacije. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Za poravnavo vseh ostalih obveznosti po izstavljenih računih morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni plačilni rok. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku, ki je določen v tem odloku.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga je izdal župan.
4. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s sklepom določi župan.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč in komunalnih taks, taksa za obremenjevanje vode ter druge ekološke takse in prihodki iz naslova stanovanjskega področja.
6. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke. Odpre ga finančno-računovodska služba Oddelka za proračun in gospodarstvo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
7. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, ki se oblikuje v višini 2,896.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 900.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše plačilo dolga v višini 200.000 SIT, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5 % sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-8/2004
Postojna, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost