Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

38. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj, stran 104.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 70/00, 100/00), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju športnih programov v
Mestni občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 18/04) se spremeni drugi odstavek 7. člena, tako da se glasi:
''Jav­ni razpis se praviloma objavi meseca oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.''
2. člen
Spremeni se 9. člen, tako da glasi:
''Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi devetčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje Svet Mestne občine Kranj, tako, da so skupine športnih panog zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije člani določijo izmed sebe.''
3. člen
Spremeni se 20. člen pravilnika, in sicer se na koncu prvega stavka doda besedilo »in po pripadajočih deležih v tabeli«. V prvem odstavku se 1. do 5. točka nadomesti s tabelo:
+----------------------------------------------+------+
|Naziv programa                |deleži|
+----------------------------------------------+------+
|Interesna športna dejavnost predšolskih otrok | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok| do 10|
+----------------------------------------------+------+
|Šp.vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni    | do 25|
|in vrhunski šport               |   |
+----------------------------------------------+------+
|Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Interesna vzgoja mladine           | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Šp.vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni   | do 40|
|in vrhunski šport               |   |
+----------------------------------------------+------+
|Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Interesna športna dejavnost študentov     | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Športna rekreacija              | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Kakovostni šport               | do 15|
+----------------------------------------------+------+
|Vrhunski šport                | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
|Šport Invalidov                | do 5 |
+----------------------------------------------+------+
V točki B) se delež »11 %« nadomesti s »7 %«.
4. člen
Spremeni se tretja alinea četrtega odstavka 25. člena, tako da glasi:
– uvrstitve v državnem prvenstvu – vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat.
5. člen
Črta se 26. člen.
6. člen
Za 25. členom se doda novo, VI poglavje, ki se glasi:
»VI. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
26. člen
Mestna občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev do 50% odhodkov prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, mednarodne, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo.
27. člen
Višina sofinanciranja športnih prireditev se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih prireditev, ki so sestavni del tega pravilnika. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
28. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih prireditev izhaja iz razdelitve športnih prireditev v pet skupin:
1. skupina: občinska raven – pogoji – občinskega pomena in v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji, navedena v letnem programu športa MOK,
2. skupina: medobčinska raven – pogoji – občinskega pomena in v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji, navedena v letnem programu športa MOK,
3. skupina: regijska raven – pogoji – občinskega pomena in delno ali v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji in tujini, navedena v letnem programu športa MOK,
4. skupina: državna raven – pogoji – občinskega pomena in delno ali v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji in tujini, navedena v koledarju nacionalne panožne zveze.
5. skupina: mednarodna raven – pogoji – občinskega pomena in delno ali v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji in tujini, olimpijska športna panoga, navedena v mednarodnem koledarju.
7. člen
Spremeni se priloga 1, in sicer:
– v prvi alinei točke 1 se v zadnjem stavku doda besedilo »in z najmanj desetimi otroki«;
– v petem odstavku druge alinee točke 1 se za besedilo »največ dvajset otrok« doda besedilo »in najmanj deset otrok«;
– v četrti alinei točke 1 se za besedilo »z največ desetimi otroki« doda besedilo »in z najmanj petimi otroki«;
– v peti alinei točke 1 se za besedilo »z največ dvajsetimi mladimi« doda besedilo »in z najmanj desetimi mladimi«;
– v sedmi alinei točke 1 se za besedilo »z najmanj desetimi mladimi« doda besedilo »in z najmanj petimi mladimi«;
– v osmi alinei točke 1 se za besedilo »z največ dvajsetimi študenti« doda besedilo »in z najmanj petnajstimi študenti; poleg tega se v prvi odstavek osme alinee doda nov stavek, ki se glasi: »Za sredstva lahko kandidirajo le študentske športne organizacije.«;
– med prvi in drugi odstavek točke 3 se doda besedilo »Društva, ki kandidirajo za sredstva namenjena za kakovostni šport morajo imeti:
– vsaj tri mlajše selekcije«;
– v prvi odstavek točke 5 se za besedilo »z največ desetimi invalidi« doda besedilo »in z najmanj petimi invalidi«.
8. člen
V prilogi 2 se v točki »Višina sofinanciranja posameznih športnih programov« za prvi odstavek doda besedilo:
Izvajalec, ki na podlagi Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov v Mestni občini Kranj, za izvajanje športnih programov uporablja javne športne objekte, se mu sredstva, v višini odobrenih ur uporabe za objekte po tem pravilniku, ne dodelijo.
Izvajalcu, ki pridobi odločbo pristojnega organa, s katerim se mu dodeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, se končno število točk pomnoži s korekcijskem faktorjem 1,1.
V Preglednici 2 in 6 meril za vrednotenje programov se pri kolektivnih športih upošteva toliko športnikov, kolikor jih je mogoče prijaviti v zapisnik za tekmo.
Za določitev število točk za objekte se uporablja korekcijski faktor (KF) po naslednji tabeli:
Pokrite vadbene površine:                  KF
---------------------------------------------------------------
pokriti olimpijski bazen, pokrito drsališče          4
velika dvorana – nad 600 m2                 2,5
kegljišče                           2
mala dvorana – šolske telovadnice, plezalna stena      1,8
strelišče                           1
 
Odprte vadbene površine
---------------------------------------------------------------
smučarska skakalnica K100                   4
glavno nogometno igrišče                  3,5
atletski stadion, smučarska proga, tekaška proga, kolesarska 
steza                             3
ostala nogometna igrišča, igrišče za baseball        2,5
smučarske skakalnice Gorenja Sava              2,5
peščena igrišča, asfaltne površine, balinišče         1
Pri določanju števila ur za posamezne športne panoge za programe športne vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela.
+--------------+------------------------------------------------------------+
|ŠPORTNA PANOGA|          KATEGORIJA IN URE VADBE         |
|       +-----------+------------+-----------+----------+------------+
|       | cicibani | ml. dečki | st. dečki | kadeti |mladinci(ke)|
|       |  (ke)  |  (klice) | (klice) | (nje)  |      |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|alpsko    |  240  |   280  |  400  |  600  |  700   |
|smučanje   |      |      |      |     |      |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|alpinizem   |  240  |   280  |  340  |  450  |  550   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|atletika   |  240  |   280  |  360  |  600  |  700   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|biatlon    |  240  |   280  |  340  |  450  |  550   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|boks     |  240  |   300  |  360  |  450  |  550   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|judo     |  240  |   280  |  340  |  400  |  420   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|karate    |  240  |   280  |  340  |  400  |  420   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|kegljanje   |  240  |   280  |  340  |  400  |  420   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|kolesarjenje |  240  |   280  |  460  |  650  |  800   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|namizni tenis |  240  |   280  |  340  |  400  |  420   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|nordijska   |  240  |   380  |  480  |  600  |  700   |
|kombinacija  |      |      |      |     |      |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|plavanje   |  240  |   320  |  460  |  700  |  800   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|smučarski   |  240  |   380  |  480  |  600  |  700   |
|skoki     |      |      |      |     |      |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|smučarski teki|  240  |   280  |  340  |  500  |  600   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|športni ples |  240  |   280  |  340  |  450  |  550   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|taekwon-do  |  240  |   280  |  340  |  400  |  420   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|tenis     |  240  |   320  |  430  |  500  |  600   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|baseball   |  240  |   280  |  340  |  400  |  480   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|hokej     |  240  |   280  |  350  |  450  |  600   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|košarka    |  240  |   280  |  350  |  550  |  650   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|nogomet    |  240  |   280  |  350  |  550  |  650   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|odbojka    |  240  |   280  |  340  |  400  |  480   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|rokomet    |  240  |   280  |  340  |  400  |  480   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
|vaterpolo   |  240  |   280  |  350  |  550  |  650   |
+--------------+-----------+------------+-----------+----------+------------+
9. člen
V prilogi 2 se v zadnjem stavku točke »Zveze športnih društev na lokalni ravni« za besedilo »vrednotenju programov« doda besedilo »in prireditev«.
10. člen
Kot priloga 3 pravilnika se doda preglednica za vrednotenje športnih prireditev:
PREGLEDNICA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
Število točk glede na vrsto prireditev:
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
|  Nivo  |  do 100 |od 101-200 udeležencev|nad 200 udeležencev|
|      |udeležencev|           |          |
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
|Občinsko  |   20  |     40     |     80    |
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
|Medobčinsko|   30  |     50     |     90    |
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
|Regijsko  |   40  |     60     |    100    |
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
|Državno  |  160  |     200     |    400    |
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
|Mednarodno |  200  |     240     |    440    |
+-----------+-----------+----------------------+-------------------+
Število točk za sofinanciranje jubilejnih in memorialnih prireditev:
–  Jubilejne prireditve
+--------------------------+----+
|za 25 let delovanja    | 50 |
+--------------------------+----+
|za 50 let delovanja    | 70 |
+--------------------------+----+
|za vsakih naslednjih 5 let|+ 15|
+--------------------------+----+
|do največ skupnega števila| 200|
+--------------------------+----+
 
–  Memorialne prireditve
+-------------------------------------+---+
|od 5 do 10-krat izvedena       | 50|
+-------------------------------------+---+
|za vsako naslednjo prireditev se doda| 10|
+-------------------------------------+---+
|do največ skupnega števila      |200|
+-------------------------------------+---+
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-257/2004-47/06
Kranj, dne 22. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost