Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

35. Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, stran 97.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Ur. objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, Št. 86/98, 66/03) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Divača na 19. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obliko in način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba) na območju Občine Divača.
2. člen
Ta odlok je obvezujoč za vse povzročitelje komunalnih odpadkov, za izvajalca javne službe in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
3. člen
Izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec), je oseba zasebnega prava, ki ji Občina Divača podeli koncesijo.
4. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov (povzročitelj odpadkov) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki na območju Občine Divača stalno, začasno ali občasno povzroča komunalne odpadke, s tem da:
– biva v svojih ali najetih nepremičninah,
– je lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, katerih uporaba je stalna ali občasna (sezonska),
– opravlja registrirano dejavnost,
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namenu, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe,
– upravlja javne površine (npr. trge, parke avtobusne postaje, parkirišča, pokopališča, tržnice …),
– povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi vsak, kdor po pooblastilu povzročitelja prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
5. člen
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja komunalnih odpadkov po nobeni od alinej iz drugega odstavka prejšnjega člena, se za povzročitelja komunalnih odpadkov šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer se komunalni odpadki nahajajo.
6. člen
Za povzročitelja komunalnih odpadkov na javnih površinah, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami, se šteje Občina Divača oziroma upravljalec javnih površin, ki ga določi Občina Divača.
7. člen
Udeleženci pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki so načrtovalci prostora, investitorji in projektanti.
8. člen
Komunalni odpadki (v nadaljevanju: odpadki) po tem odloku so odpadki, navedeni v klasifikacijskem seznamu odpadkov v veljavnih predpisih na področju ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.
II. OBLIKA IZVAJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
9. člen
Gospodarska javna služba se po tem odloku izvaja s podelitvijo koncesije osebam zasebnega prava.
10. člen
Gospodarska javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Divača in je obvezna za vse povzročitelje odpadkov.
11. člen
Gospodarsko javno službo opravlja na celotnem območju občine samo en izvajalec gospodarske javne službe, ki lahko kolikor je to določeno s koncesijsko pogodbo izvajanje gospodarske javne službe na posameznem območju občine prenese na drugo osebo.
12. člen
Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe se izbranemu izvajalcu podeli za obdobje 10 let. Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
13. člen
Izvajalec ima javno pooblastilo, da izdaja projektne pogoje in soglasja za določitev zbirnih in prevzemnih mest za odpadke in da vodi evidenco o povzročiteljih odpadkov.
14. člen
Gospodarska javna služba se financira:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov.
15. člen
Izvajalca se izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis in postopek za izbiro izvajalca vodi občinska uprava. Odločbo o izbiri izda občinska uprava.
16. člen
Na podlagi odločbe o izbiri se z izbranim izvajalcem sklene koncesijska pogodba. Pogodbo z izbranim izvajalcem sklene župan Občine Divača.
17. člen
Koncesijska pogodba vsebuje zlasti naslednja določila:
– Način financiranja in roke plačil za opravljanje gospodarske javne službe
– Razmerja med sredstvi, ki jih vloži v opravljanje gospodarske javne službe koncesionar in sredstvi, ki jih vloži koncedent
– Dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe
– Način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta
– Pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe
– Medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe
– Razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah
– Način spreminjanja koncesijske pogodbe
– Prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje
18. člen
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki sicer nima pravnega učinka. V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega akta.
III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
a) Zbiranje odpadkov
19. člen
Zbiranje odpadkov se na celotnem območju Občine Divača izvaja preko ločenega zbiranja z zakonom določenih frakcij odpadkov. Izvajalec povzročitelje odpadkov z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvesti o:
– času obratovanja zbirnega centra,
– pogojih za prevzem odpadkov,
– lokacijah ekoloških otokov in vrstah odpadkov, ki se na njih ločeno zbirajo,
– načinu prepuščanja in prevzemanja odpadkov,
– poteku zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.
20. člen
Povzročitelji odpadkov na območju Občine Divača so dolžni ločeno zbirati odpadke in morajo odlagati odpadke v za to določene zabojnike oziroma na za to določena mesta. Izven predpisanih zabojnikov za odpadke je na zbirnih in prevzemnih mestih prepovedano odlagati odpadke.
Sežiganje je prepovedano, razen, če je za to izdano ustrezno upravno dovoljenje v skladu s prepisi o ravnanju z odpadki.
21. člen
Pred vselitvijo v stanovanjsko hišo mora lastnik stanovanjske hiše obvestiti izvajalca o datumu vselitve in številu članov gospodinjstva oziroma oseb v stavbi. Zabojnike za novozgrajene zgradbe gospodinjstev nabavi izvajalec. Nabava zabojnikov se krije iz cene storitev ravnanja z odpadki. Zabojniki gospodinjstev, ki jih je nabavil izvajalec ostanejo last izvajalca, ki jih redno vzdržuje in čisti dvakrat letno. Izvajalec dotrajane zabojnike za odpadke iz gospodinjstev nadomesti z novimi oziroma rabljenimi.
22. člen
Vsak podjetnik, pravna oseba oziroma drug pravni subjekt, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju občine, je z usposobljenim izvajalcem dolžan skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. En izvod te pogodbe prejme občinska uprava. Na podlagi te pogodbe, si povzročitelj odpadkov iz prvega stavka tega člena, priskrbi ustrezno količino in tip tipiziranih zabojnikov, ki jih tudi sam vzdržuje. Izvajalcu je tudi dolžan sporočiti vse potrebne podatke za pripravo obračuna storitev.
23. člen
Ob izselitvi oziroma prenehanju uporabe stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju, mora lastnik nevseljenost oziroma neuporabo teh prostorov daljšo od 1 leta, izvajalcu potrditi s pismeno izjavo.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter aktivnosti na prostem, si morajo pred pričetkom prireditve pridobiti ustrezno soglasje izvajalca oziroma z njim skleniti dogovor o načinu odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov. V prejšnjem stavku omenjeni organizatorji morajo za čas prireditve zagotoviti ustrezno število zabojnikov za odpadke, če se na prireditvi pričakuje več kot 500 udeležencev, pa tudi ustrezno število zabojnikov za ločeno zbiranje stekla, plastenk, pločevink in papirja. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen do 8. ure zjutraj in da bo izvajalec odpeljal odpadke najkasneje v 24 urah po končani prireditvi.
25. člen
Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu najmanj 14 dni pred datumom izvedbe in z izvajalcem skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov.
26. člen
Lastniki oziroma upravljalci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih zgradb, parkirišč, avtobusnih in železniških postaj ter drugih javnih površin morajo ob objektih oziroma na njih postaviti ustrezno število košev za odpadke in izpraznjevati v tipizirane zabojnike za odpadke.
27. člen
Odpadke na javnih površinah je dolžan zbirati upravljalec javne površine in jih predati izvajalcu javne službe.
28. člen
Ločeno zbiranje odpadkov se izvaja preko:
– zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov,
– zbiralnic ločenih frakcij oziroma ekoloških otokov,
– premičnih zbiralnic za nevarne odpadke,
– ločenega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– zbirnega centra.
Način odlaganja odpadkov (individualni ali skupni zabojnik), vrsto in število zabojnikov za komunalne odpadke določi izvajalec skladno z operativnim programom ravnanja z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročitelja odpadkov ter strukturo in vrsto odpadkov. Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec ugotovi vzrok tega in ustrezno ukrepa.
29. člen
Predpisan zabojnik za odpadke mora biti postavljen na zbirnem mestu. Zbirno mesto za ostanke odpadkov je ustrezno urejen prostor, v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli (oziroma funkcionalnem zemljišču) v posesti povzročitelja odpadkov, na katerem povzročitelj odpadkov redno odlaga odpadke v tipizirane zabojnike za odpadke in je lahko na javnih površinah le izjemoma, ob pridobitvi posebnega dovoljenja občinske uprave, ko gre za skupne zabojnike več gospodinjstev.
30. člen
Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim, požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati ter ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
31. člen
Zbirna mesta gradijo obnavljajo in vzdržuje po navodilih izvajalca povzročitelji odpadkov. Povzročitelji odpadkov morajo skrbeti tudi za red in čistočo na zbirnem mestu.
32. člen
Načrtovalci prostora, investitorji ali projektanti morajo pri načrtovanju novih oziroma prenovi obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov, stanovanjskih sosesk in naselij ter drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, določiti zbirna in prevzemna mesta v skladu s projektnimi pogoji, za katere zaprosijo izvajalca. Na podlagi projektnih rešitev pa izvajalca zaprosijo za izdajo soglasja. Izvajalec za izdajo projektnih pogojev in soglasja izda račun po ceniku izvajalca, ki ga potrdi župan Občine Divača.
33. člen
V tipizirane zabojnike namenjene zbiranju ostanka odpadkov, je prepovedano odlagati:
– odpadke v tekočem stanju,
– odpadke naftnih derivatov,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– gradbene odpadke, kamenje ali zemljo,
– sekundarne surovine, za katere je organizirano ločeno zbiranje odpadkov na izvoru oziroma na ekoloških otokih,
– nevarne odpadke iz gospodinjstev (galvanske člene, zdravila, ostanke lakov, topila, maziva, škropiva),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov, za katere se izvrši odvoz po posebnem naročilu,
– odpadke organskega izvora, ki se uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu in jih je treba odlagati na higiensko in tehnično urejena gnojišča,
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki)
– poginulih živali in odpadkov živalskega izvora.
34. člen
Zabojnik za odpadke ne sme biti napolnjen tako, da ga ni mogoče zapreti. Občinska uprava lahko z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven zabojnikov za odpadke. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja kolikor ta ni znan, pa v breme lastnika zemljišča.
35. člen
Ekološki otok je prostor, kjer so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje sekundarnih surovin za določen bivalni okoliš. Lokacijo določijo izvajalec v sodelovanju z občinsko upravo. Ekološki otoki se uredijo praviloma v stanovanjskih območjih in ob večjih trgovinah, trgovskih centrih, zdravstvenih ustanovah, šolskih ustanovah in otroških vrtcih tako, da se zadosti zakonskim zahtevam postavitve vsaj 1 ekološkega otoka na 500 prebivalcev.
Ekološki otok je opremljen za ločeno zbiranje najmanj:
– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov,
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
36. člen
Ekološki otok vzdržuje in uredi izvajalec tako, da:
– povzročitelj komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovi katere vrste ločenih frakcij se na ekološkem otoku zbirajo,
– se odpadki ločeno zbirajo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na lokaciji ekološkega otoka ne prihaja do onesnaževanja okolja.
37. člen
Kosovne odpadke iz gospodinjstev izvajalec prevzema občasno, skladno z letnim programom.
38. člen
Nevarni odpadki se zbirajo enkrat letno po sistemu ločenega zbiranja odpadkov s pomočjo premičnih zbiralnic, stalno pa v zbirnem centru. Nevarne odpadke mora prevzemati in začasno skladiščiti usposobljena oseba.
39. člen
Čas zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov se objavi na krajevno običajen način, najmanj 14 dni pred zbiranjem.
40. člen
Zbirni center je prostor, kjer lahko povzročitelj odpadkov iz gospodinjstev oddaja sortirane odpadke, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža. Na zbirnem centru se ne zbirajo ostanki odpadkov.
41. člen
Zbirni center se uredi tako, da se na njem ločeno zbirajo ali v kombinaciji s sortirnico sortirajo in razvrščajo ter začasno skladiščijo:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastične mase, vključno z embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov ter drugih odpadkov iz plastike,
– kovine, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in obutev,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi in
– kosovni odpadki.
b) Odvoz odpadkov
42. člen
Reden odvoz odpadkov opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza in programom ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora ustrezati količinam in vrstam odpadkov. Razpored se mora objaviti na krajevno običajen način. Razpored potrdi župan Občine Divača.
43. člen
Prevoz komunalnih odpadkov se izvaja v za to prirejenih vozilih, skladno s programom izvajalca odvoza odpadkov in upoštevanjem določil ločenega zbiranja odpadkov. Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan odvoza po programu in tipiziran zabojnik izprazniti tudi, če ta ni poln.
44. člen
Občinska uprava lahko zahteva večjo pogostost odvoza s tem, da predhodno zagotovi korekcijo cen. Večjo pogostnost odvoza lahko zahteva tudi povzročitelj proti plačilu.
45. člen
Izvajalec prevzame odpadke na prevzemnem mestu. Prevzemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec redno odvaža odpadke. Prevzemna mesta se nahajajo ob vozni poti smetarskega vozila. Prevzemno mesto je lahko na javni površini. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do prevzemnega mesta.
46. člen
Prevzemno mesto določi izvajalec v sodelovanju s povzročiteljem odpadkov. Prevzemno mesto je lahko skupno za več povzročiteljev odpadkov z uporabo skupnih zabojnikov. V spornih primerih določi lokacijo prevzemnega mesta občinska uprava z odločbo.
47. člen
Prevzemno mesto ne sme biti od glavne vozne poti oddaljeno več kot 10 m. Med prevzemnim mestom in mestom natovarjanja ne sme biti višinskih ovir. Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta mora biti 3 m, svetla višina pa 4 m. Slepa cesta ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
48. člen
V naseljih, kjer poteka individualni sistem zbiranja in odlaganja odpadkov, mora povzročitelj zabojnik(e) na dan odvoza odpadkov z zbirnega mesta postaviti na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj oziroma dan prej in jih po izpraznitvi vrniti na zbirna mesta. Povzročitelj odpadkov je ne glede na letni čas, dolžan omogočiti dostop do zabojnikov za odpadke.
49. člen
Delavci izvajalca so dolžni izprazniti tipizirane zabojnike tako, da ne ovirajo prometa, ne onesnažijo prostora in ne poškodujejo zabojnikov in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da onesnažijo prevzemno mesto, so ga dolžni takoj počistiti, poškodovan zabojnik pa nadomestiti z novim oziroma rabljenim.
50. člen
Izvajalec mora imeti nad zbirnimi mesti, prevzemnimi mesti in ekološkimi otoki stalen nadzor, da lahko odredi predčasen ali pogostejši odvoz.
51. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile (sneg in druge neugodne zimske razmere, poplave, plazovi, potresi in druge naravne nesreče), večjih tehničnih ovir na prometnih površinah (rekonstrukcije vozišč, popravilo in zamenjava infrastrukturnih omrežij in vodov, prekopi, tehnične ovire…) in večjih okvar voznega parka, je izvajalec dolžan opraviti delo v najkrajšem možnem času.
52. člen
Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa do prevzemnega mesta ali ekološkega otoka.
53. člen
Izvajalec mora voziti odpadke na občinsko odlagališče odpadkov, ki izpolnjuje zakonske pogoje.
IV. EVIDENCE O ODPADKIH
54. člen
Izvajalec gospodarske javne službe mora voditi evidenco o:
– povzročiteljih odpadkov na območju celotne občine,
– prevzemnih mestih ter ekoloških otokih s podatki o vrstah, tipih in volumnu predpisanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih (kataster),
– naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkov,
– celotni količini zbranih odpadkov v občini,
– količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah ter ločeno zbranih nevarnih komunalnih odpadkov,
– količinah in vrstah odpadkov, oddanih predelovalcem,
– količinah in vrstah nevarnih komunalnih odpadkov, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,
– količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža, oddanih v skladu s predpisi o embalaži in odpadni embalaži, vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek.
Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko iz prvega odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
V. CENE, OBRAČUN IN PLAČEVANJE STORITEV
55. člen
Stroške zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je dolžan plačati vsak povzročitelj, na območju kjer je organizirano ravnanje z odpadki. Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njegovem območju ali se povzročitelj vseli v stanovanje oziroma prične uporabljati stanovanjske, poslovne prostore ali prostore namenjene začasnemu oziroma občasnemu bivanju.
56. člen
Povzročitelja komunalnih odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila odvoza odpadkov. O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloči občinska uprava na podlagi predložene odločbe o denarno-socialni pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Stroški odvoza za take osebe se poravnavajo iz občinskega proračuna Občine Divača.
57. člen
Povzročitelj odpadkov je dolžan izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov, in sicer najkasneje v 14 dneh po nastanku spremembe. V primeru, ko povzročitelj odpadkov ne posreduje podatkov za obračun storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi. Kolikor je izvajalcu zaradi netočnih oziroma neusklajenih podatkov povzročena škoda, mu jo je uporabnik storitev dolžan povrniti. Povzročitelj dokazuje resničnost podatkov z izpisi iz uradnih evidenc.
58. člen
Cene za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in od občasnih povzročiteljev se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi.
Cena za ravnanje z odpadki vsebuje:
– zbiranje, prevoz, odlaganje oziroma odstranjevanje ostanka komunalnih odpadkov,
– zbiranje, prevoz, priprava na predelavo, prevzem odpadkov ločenih frakcij, ki jih posamezno gospodinjstvo dostavi na zbiralnice oziroma ekološke otoke in v zbirni center,
– zbiranje, prevoz, obdelavo in odstranjevanje odpadkov v akcijah zbiranja kosovnih odpadkov,
– zbiranje, prevoz, obdelavo in odstranjevanje odpadkov v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov,
– stroške nabave, čiščenja, vzdrževanja in zamenjave tipiziranih zabojnikov,
– stroški obveščanja in osveščanja.
Ceno storitev za gospodinjstvo sprejme župan Občine Divača ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za spremembo cen pripravi izvajalec. Ceno in obračun storitev javne službe za gospodinjstva podrobneje določa pravilnik o tarifnem sistemu.
59. člen
Cena storitev za gospodinjstva se oblikuje na enoto storitve. Enota storitve je utežna (kg) oziroma prostorninska (m3) količina odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj.
Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je število članov gospodinjstva, upoštevajoč za količino vseh povzročenih komunalnih odpadkov pavšalno količino, ki jo določa predpis iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
Podlaga za obračun storitev za počitniško hišo ali drug objekt s prostori za občasno bivanje, je pavšalna količina povzročenih odpadkov kot jo povzroči ena oseba letno.
60. člen
Cene storitev ravnanja z odpadki za podjetnike, pravne osebe in druge pravne subjekte se opredeli na podlagi sklenjene pogodbe med povzročiteljem in usposobljenim izvajalcem.
61. člen
Povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem odloku mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Povzročitelj odpadkov mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da povzročitelj odpadkov ne poravna računa za opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu določi dodaten rok plačila 8 dni. Če povzročitelj odpadkov računa ne poravna niti v tem roku, mu izvajalec izstavi opomin pred tožbo in opozori povzročitelja odpadkov na posledice neplačila.
VI. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
62. člen
Območja objektov in naprav za izvajanje javne službe se določajo v skladu s prostorskimi akti. V kolikor za določen objekt ali napravo za izvajanje javne službe ni sprejetega prostorskega akta, o tem odloča občinski svet Občine Divača s posebnim sklepom.
63. člen
Lastnina infrastrukturnih objektov in opreme, ki služi za izvajanje gospodarske javne službe, se vodi v evidenci osnovnih sredstev v upravljanju pri izvajalcu. Medsebojna lastninska razmerja glede infrastrukturnih objektov in opreme se med občino in izvajalcem natančneje urejedijo v koncesijski pogodbi.
64. člen
Objekti in naprave za izvajanje javne službe, ki se nahajajo na območju Občine Divača se lahko uporabljajo za potrebe drugih občin le ob predhodnem soglasju občinskega sveta Občine Divača. Podrobna razmerja se uredijo s pogodbo.
VII. NADZOR
65. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinska uprava občine Divača.
Občinska uprava občine Divača pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka, so izvajalci dolžni povzročitelje prijaviti občinski upravi.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
66. člen
Z globo 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali drugi pravni subjekti, če kot povzročitelj:
1. odpadkov ne zbira ločeno, odlaga odpadke izven predpisanih zabojnikov, sežiga odpadke brez ustreznega dovoljenja (20. člen),
2. se ne vključi v odvoz odpadkov oziroma ne sklene pogodbe za ravnanje z odpadki (21. in 22. člen),
3. ne vzdržuje zbirnega in prevzemnega mesta skladno z navodili izvajalca (31. člen),
4. zabojnik napolni prekomerno (34. člen),
5. onemogoča dostop do odjemnih mest ali ekoloških otokov (52. člen),
6. izvajalcu ne posreduje ustreznih podatkov, ki vplivajo na obračun storitev (57. člen),
7. organizator prireditve ali čistilne akcije ne pridobi soglasja oziroma sklene ustreznega dogovora z izvajalcem, ne poskrbi za očiščenje in odvoz odpadkov iz prireditvenega prostora (24. in 25. člen),
8. ne zagotovi ustrezno število košev in izpraznjevanje košev (26. člen).
Z globo 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. do vključno 7. točke prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
Prvo koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe se podeli brez javnega razpisa osebi, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravlja na območju občine Divača gospodarsko javno službo na podlagi veljavne pogodbe.
Občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja osebi iz prejšnjega odstavka, koncesijska pogodba pa mora biti sklenjena najkasneje v roku 30 dni, od dokončnosti odločbe o izbiri.
V odločbi o izbiri se določi, da z dnem pravnomočnosti odločbe preneha veljati pogodba na podlagi katere oseba iz prvega odstavka tega člena izvaja gospodarsko javno službo.
Če oseba iz prvega odstavka v prepisanem roku ne sklene pogodbe, odločba preneha veljati, kar ugotovi občinska uprava s posebnim sklepom. V tem primeru se izbere koncesionar na podlagi javnega razpisa, skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
68. člen
Povzročitelj odpadkov, ki je uporabljal storitve javne službe na dan uveljavitve tega odloka, mora uporabljati tipizirane zabojnike, opredeljene v 13. členu tega odloka. Neustrezne zabojnike je treba zamenjati v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka, kot določata prvi in drugi odstavek 15. člena tega odloka.
69. člen
Podjetnik pravna oseba oziroma drug pravni subjekt, ki že opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju občine je z izvajalcem dolžan skleniti pogodbo o zbiranju in odvozu odpadkov roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Novi povzročitelj odpadkov je dolžan skleniti pogodbo z izvajalcem pred začetkom izvajanja dejavnosti
70. člen
Pred uveljavitvijo tega odloka določena prevzemna mesta, ki glede lokacije in ureditve ne ustrezajo določilom 47. člena, mora izvajalec v sodelovanju s povzročitelji prilagoditi določilom tega odloka v roku 12 mesecev od njegove uveljavitve.
71. člen
Do izgradnje občinskega zbirnega centra na območju Občine Divača se za povzročitelje odpadkov uporablja zbirni center na odlagališču odpadkov v Sežani.
72. člen
Za občinsko odlagališče odpadkov se v skladu določili Sporazuma o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sežana, Občino Divača, Občino Hrpelje-Kozina in Občino Komen ter delitvi premoženja prejšnje Občine Sežana (z dne 30. 11. 2001) šteje, obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov Sežana.
73. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu iz 58. člena tega odloka se sprejme najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka. Do sprejema tarifnega sistema se storitev zaračunava po cenah, ki so veljale pred uveljavitvijo tega odloka.
74. člen
Globe določene v 66. členu tega odloka, se začno uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). Do uporabe navedenega Zakona o prekrških, se globe za prekrške, določene v 66. členu, izreka kot denarne kazni, in sicer v višini:
– 200.000 SIT za pravno osebo,
– 150.000 SIT za samostojnega podjetnika posameznika,
– 60.000 SIT za odgovorno osebo pravne osebe in posameznika.
75. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obveznem zbiranju, odvozu in odlaganju odpadkov ter čiščenju javnih površin na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/91, Uradne objave PN, št. 31/91, št. 10/92 in št. 2/95), razen 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. člena, ki ostajajo v veljavi do sprejetja samostojnega odloka o čiščenju javnih površin na območju Občine Divača.
76. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/03
Divača, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r

AAA Zlata odličnost