Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

31. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice, stran 95.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 14. seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Brežice
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice (v nadaljevanju: SPV Brežice) in določi njegovo sestavo ter naloge.
2. člen
(sestava)
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice, je organ v sestavi lokalne skupnosti – Občine Brežice, ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja Občine Brežice.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij potrdi za mandatno dobo štirih let občinski svet, imenuje pa jih Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice.
(3) Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice je sledeča:
– predstavnik šolstva, ki ga predlaga aktiv ravnateljev Osnovnih šol na območju Občine Brežice;
– predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov, ki ga predlaga Zveza šoferjev in avtomehanikov Brežice;
– predstavnik prevoznikov v javnem cestnem prometu, ki ga predlagajo, na območju Občine Brežice, delujoča pojetja in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je opravljanje storitve prevoza v javnem cestnem prometu;
– predstavnik Policijske postaje Brežice, ki ga predlaga komandir Policijske postaje Brežice;
– predstavnik Avtomoto društva Brežice, ki ga predlaga predsednik Avtomoto društva Brežice;
– predstavnik avtošol, ki ima sedež na območju Občine Brežice, ki ga predlagajo, na območju Občine Brežice, delujoča podjetja in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je opravljanje storitve avtošole;
– predstavnik mladih, ki ga predlaga Mladinski center Brežice;
– dva predstavnika Občinskega sveta občine Brežice, ki ga predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice.
(4) Predsednika in podpredsednika SPV Brežice imenuje SPV Brežice izmed svojih članov. Strokovnega tajnika, ki skrbi za opravljanje strokovnih in administrativnotehničnih nalog, pa imenuje župan izmed delavcev občinske uprave.
3. člen
(naloge)
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice se ustanovi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Brežice.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v občini, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na občinski ravni.
4. člen
(poslovnik)
Način in pogoje dela, druga vprašanja in strategijo delovanja, se uredijo s poslovnikom, ki ga pripravijo in sprejmejo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice z navadno večino glasov vseh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice.
5. člen
(odgovornost sveta)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Brežice.
6. člen
(financiranje sveta)
(1) Sredstva za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice ustanovljen, se zagotavljajo iz sredstve proračuna ustanovitelja.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice lahko del finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena za katerega je ustanovljen, pridobiva iz drugih virov prihodkov.
7. člen
(prehodni in končni določbi)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 75/96, 50/98 in 92/01).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegova določila pa uporabljati s 1. 1. 2005.
Št. 343-120/04
Brežice, dne 20. decembra 2004.
Po pooblastilu župana
član Občinskega sveta
Ivan Molan l. r.

AAA Zlata odličnost