Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

102. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o napotitvi uradnikov za zvezo, stran 4733.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO, IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O NAPOTITVI URADNIKOV ZA ZVEZO
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o napotitvi uradnikov za zvezo, podpisan v Rovinju 18. junija 2004.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO,
IN
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE,
O NAPOTITVI URADNIKOV ZA ZVEZO
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvo policije, (v nadaljevanju: pogodbenika) sta se na podlagi 13. in 22. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu (v nadaljevanju: sporazum), dogovorili o sklenitvi Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o napotitvi uradnikov za zvezo (v nadaljevanju: protokol).
1. člen
Predmet protokola in pristojna organa
(1) S tem protokolom se določajo način napotitve uradnikov za zvezo, njihovo delovanje in naloge.
(2) Pristojna organa za izvajanje tega protokola sta Generalna policijska uprava Policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Ravnateljstvo policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške.
2. člen
Napotitev uradnikov za zvezo
(1) Pristojni organ lahko ob soglasju pristojnega organa drugega pogodbenika k njemu napoti uradnike za zvezo.
(2) O napotitvi uradnikov za zvezo se pristojna organa obvestita neposredno in po diplomatski poti.
3. člen
Namestitev in stroški
(1) Pristojni organ lahko v okviru možnosti uradnikom za zvezo zagotovi ustrezno pisarno za delo na svojem sedežu, vključno s telekomunikacijskimi priključki, potrebnimi za delovanje.
(2) Stroške, ki nastanejo z uporabo telekomunikacijskih priključkov, krije pristojni organ, ki je uradnike za zvezo napotil, če ni dogovorjeno drugače.
4. člen
Področja delovanja
Uradniki za zvezo delujejo zlasti na teh področjih:
– nadzor državne meje, nedovoljenih migracij in tujcev;
– zatiranje čezmejne kriminalitete;
– javni red;
– varnost cestnega prometa in
– po potrebi na drugih področjih, ki so v pristojnosti policije.
5. člen
Naloge uradnikov za zvezo
(1) Uradniki za zvezo izmenjavajo informacije med pristojnima organoma, svetujejo in zagotavljajo strokovno pomoč.
(2) Naloge uradnikov za zvezo so predvsem:
– izmenjava informacij o stanju, dogodkih in posebnostih v zvezi s področji iz 4. člena tega protokola in sodelovanje s pristojnimi organi ter njihovo obveščanje o vseh vprašanjih o izvajanju sporazuma;
– svetovanje in zagotavljanje strokovne pomoči pri izvajanju sporazuma, še zlasti pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju skupnih dejavnosti, sodelovanje na strokovnih seminarjih in posvetih, sodelovanje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in drugimi uradniki za zvezo ter tudi na drugih področjih sodelovanja predvidenih po sporazumu.
(3) Uradniki za zvezo opravljajo svoje naloge ob upoštevanju nacionalne zakonodaje pogodbenika gostitelja.
6. člen
Zastopanje
Uradniki za zvezo, ki jih je en pogodbenik napotil v tretjo državo, lahko ob soglasju pristojnih organov pogodbenika zastopajo tudi interese drugega pogodbenika. Pogodbenika se ob tem soglasju dogovorita tudi za področja zastopanja.
7. člen
Pogoji
Uradnik za zvezo je lahko policist, ki izpolnjuje te pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba;
– najmanj osem let neprekinjenega dela v policiji neposredno pred napotitvijo;
– znanje angleškega jezika in pripravljenost za učenje jezika drugega pogodbenika in
– ustrezne komunikacijske sposobnosti in znanja.
8. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
(1) Ta protokol začne veljati na dan prejema zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenika medsebojno obvestita, da sta izpolnila notranjepravne pogoje, predvidene za začetek veljavnosti tega protokola. Protokol se začasno uporablja od dneva podpisa.
(2) Ta protokol se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik lahko protokol kadar koli pisno odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati tri mesece od dneva, ko je drugi pogodbenik prejel obvestilo o odpovedi.
(3) Ta protokol preneha veljati hkrati s sporazumom.
 
Sestavljeno v Rovinju dne 18. junija 2004 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi protokola prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije,
Policijo
Darko Anželj l. r.
 
Za ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Hrvaške,
Ravnateljstvo policije
Ivica Franić l. r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE POLICE,
AND
THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA, THE GENERAL POLICE DIRECTORATE, ON THE REFERRAL
OF LIAISON OFFICERS
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), have agreed, on the basis of Articles 13 and 22 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on cross-border police cooperation, signed on 6 November 2002 in Zagreb (hereinafter referred to as "the Agreement"), to conclude a Protocol between the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate on the referral of liaison officers (hereinafter referred to as "the Protocol").
Article 1
Scope of the Protocol and the competent authorities
(1) The Protocol shall define the manner of referral of liaison officers, their work and tasks.
(2) The authorities competent to implement this Protocol shall be the General Police Directorate of the Police of the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the General Police Directorate at the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia.
Article 2
Referral of liaison officers
(1) The competent authority may refer liaison officers to the other Contracting Party upon agreement by the latter.
(2) The Competent Authorities shall inform each other of the referral of liaison officers directly and through diplomatic channels.
Article 3
Accommodation and expenses
(1) The Competent Authority may, within their capacities, provide the liaison officers with an adequate office for their work in its headquarters, including telecommunication connections necessary for their work.
(2) The costs arising from the use of telecommunication links shall be covered by the Competent Authority that referred the liaison officers, if not agreed otherwise.
Article 4
Areas of operation
The liaison officers shall operate primarily in the following fields:
– surveillance of the state border, illegal migrations and foreigners;
– suppression of cross-border crime;
– public order;
– road traffic safety and
– if necessary, in all other fields that are within the competence of the Police.
Article 5
Liaison officers' tasks
(1) The liaison officers shall work through exchange of information between competent authorities, and provision of advice and expert assistance.
(2) The tasks of liaison officers shall be primarily the following:
– to exchange information on the situation, events and particularities in relation to the areas referred to in Article 4 of this Protocol, to cooperate with the competent authorities and to inform them about all issues regarding the implementation of the Agreement;
– to advise and offer expert assistance in the implementation of the Agreement, especially in planning, harmonising and implementing joint activities; to participate at professional seminars and conferences; to cooperate with diplomatic and consular missions and with other liaison officers, as well as to participate in other fields of cooperation in accordance with the Agreement.
(3) In carrying out their tasks, the liaison officers shall respect the national legislation of the host Contracting Party.
Article 6
Representation
Upon the consent of the competent authorities of one Contracting Party, liaison officers referred by that Contracting Party to a third country may also represent the interests of the other Contracting Party. The Contracting Parties shall define the fields of representation when they reach this agreement.
Article 7
Conditions
A liaison officer may be a police officer who fulfils the following conditions:
– at least a two-year higher education degree;
– at least eight years of continuous work in the Police immediately before the referral;
– good knowledge of the English language and readiness to learn the language of the other Contracting Party and
– adequate communication skills and knowledge.
Article 8
Entry into Force, Duration and Termination
(1) This Protocol shall enter into force on the day of the receipt of the last diplomatic note by which the Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled the conditions stipulated by their internal legislation for the entering into force of this Protocol. The protocol shall be provisionally applied from the day of signature.
(2) This Protocol shall be concluded for an indefinite period. Either Contracting Party may at any time denounce the Protocol in writing through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months from the day the other Contracting Party has received the denunciation notice.
(3) Termination of the Agreement shall automatically entail termination of this Protocol.
 
Done in Rovinj on 18th June 2004 in two originals in the Slovene, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Slovenia,
The Police
Darko Anželj, (s)
 
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Croatia,
the General Police Directorate
Ivica Franić, (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 245-25/2002-9
Ljubljana, dne 13. avgusta 2004
EVA 2004-1811-0199
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
* Besedilo protokola v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.