Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

100. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 4721.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO, IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O IZVAJANJU MEŠANEGA PATRULJIRANJA OB DRŽAVNI MEJI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Rovinju 18. junija 2004.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE,
POLICIJO,
IN
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE,
RAVNATELJSTVOM POLICIJE,
O IZVAJANJU MEŠANEGA PATRULJIRANJA
OB DRŽAVNI MEJI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvo policije, (v nadaljevanju: pogodbenika) sta se na podlagi 10. in 22. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu (v nadaljevanju: sporazum), dogovorili o sklenitvi Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patruljiranja ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (v nadaljevanju: protokol).
1. člen
Predmet protokola
Protokol ureja podrobnosti in enotne standarde pri izvajanju mešanega patruljiranja na slovenskem in hrvaškem državnem območju.
2. člen
Namen mešanega patruljiranja
Namen mešanega patruljiranja je:
– krepitev varnosti na skupni državni meji;
– preprečevanje nedovoljenih migracij;
– preprečevanje čezmejne kriminalitete;
– preprečevanje drugih nevarnosti za javno varnost;
– kakovostnejše ocenjevanje varnostnih razmer in
– okrepljeno policijsko sodelovanje na skupni državni meji.
3. člen
Naloge mešanih patrulj
Mešane patrulje:
– varujejo skupno državno mejo na območju, za katero so pristojne;
– prijemajo storilce prekrškov in kaznivih dejanj, predvsem tistih, ki so povezana z državno mejo;
– izmenjavajo izkušnje in spoznanja o varnostnih razmerah na skupni državni meji.
4. člen
Območje delovanja
(1) Mešane patrulje delujejo ob skupni državni meji v oddaljenosti do deset kilometrov od mejne črte v notranjost državnega območja pogodbenikov.
(2) Če je zaradi učinkovite izvedbe naloge potrebno, se mešano patruljiranje lahko izvede tudi zunaj območja iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Pooblastila mešanih patrulj
(1) Pri izvajanju nalog v okviru mešanih patrulj so policisti drugega pogodbenika pooblaščeni, da v skladu z nacionalno zakonodajo pogodbenika, na državnem območju katerega se ukrepa, ugotavljajo identiteto oseb in ustavljajo osebe, ki so se poskušale izogniti policijski kontroli.
(2) Izvajanje vseh nadaljnjih policijskih pooblastil je v pristojnosti policistov pogodbenika, na državnem območju katerega se ukrepa. Policisti drugega pogodbenika jim pri tem pomagajo.
(3) Pri opravljanju uradnih dejanj se uporablja nacionalna zakonodaja tistega pogodbenika, na državnem območju katerega policisti delujejo.
(4) Policisti so poleg tega pri izvajanju mešanega patruljiranja na državnem območju drugega pogodbenika pooblaščeni, da:
– nosijo uniformo, osebno kratkocevno službeno orožje, gumijevko, sredstva za vklepanje in vezanje, razen če policijski organ drugega pogodbenika v konkretnem primeru tega ne dovoli oziroma uporabo dodatno pogojuje;
– ob silobranu uporabijo službeno orožje;
– brez potne listine vstopijo na državno območje drugega pogodbenika in se ob skupni državni meji zadržujejo toliko časa, kot je potrebno za izpolnjevanje nalog, če imajo pri sebi veljavno službeno izkaznico;
– izjemoma, če je za izvedbo mešanega patruljiranja v konkretnem primeru nujno potrebno, državno mejo prestopijo zunaj mejnih prehodov in tudi na mejnih prehodih zunaj obratovalnega časa;
– na državnem območju drugega pogodbenika uporabljajo tehnična sredstva, ki so potrebna za izvedbo mešanega patruljiranja.
(5) Pri prehodu državne meje morajo policisti v mešanih patruljah upoštevati tudi določbe Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem območju.
6. člen
Izvajanje mešanega patruljiranja
O izvajanju mešanega patruljiranja se dogovarjata Sektor za državno mejo in tujce Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Uprava za mejo Ravnateljstva policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške ter o tem obveščata pristojne policijske uprave.
7. člen
Usklajevanje dela mešanih patrulj
(1) Mešano patruljiranje praviloma usklajujejo:
 
za Republiko Slovenijo:
– Policijska uprava Murska Sobota s Policijsko upravo međimursko;
– Policijska uprava Maribor s policijskimi upravami: međimursko, varaždinsko in krapinsko-zagorsko;
– Policijska uprava Celje s Policijsko upravo krapinsko-zagorsko;
– Policijska uprava Krško s policijskima upravama: krapinsko-zagorsko in zagrebačko;
– Policijska uprava Novo mesto s policijskimi upravami: zagrebačko, karlovačko in primorsko-goransko;
– Policijska uprava Ljubljana s Policijsko upravo primorsko-goransko;
– Policijska uprava Postojna s Policijsko upravo primorsko-goransko in
– Policijska uprava Koper s Policijsko upravo istarsko.
 
za Republiko Hrvaško:
– Policijska uprava međimurska s policijskima upravama Murska Sobota in Maribor;
– Policijska uprava varaždinska s Policijsko upravo Maribor;
– Policijska uprava krapinsko-zagorska s policijskimi upravami Maribor, Celje in Krško;
– Policijska uprava zagrebačka s policijskima upravama Krško in Novo mesto;
– Policijska uprava karlovačka s Policijsko upravo Novo mesto;
– Policijska uprava primorsko-goranska s policijskimi upravami Novo mesto, Ljubljana in Postojna;
– Policijska uprava istarska s Policijsko upravo Koper.
(2) Organa iz 6. člena tega protokola usklajujeta mešano patruljiranje za območje več policijskih uprav.
8. člen
Način dela
(1) Mešano patruljiranje se lahko opravlja peš ali s policijskimi vozili.
(2) V patrulje so lahko vključeni policisti vodniki službenih psov policije in policisti konjeniki.
9. člen
Kadrovska sestava mešanih patrulj
(1) Kadrovska sestava mešanih patrulj je odvisna od taktične predpostavke v vsakem konkretnem primeru, pri čemer morajo biti zagotovljeni pogoji za varovanje policijskih postopkov.
(2) Mešana patrulja je praviloma sestavljena iz dveh domačih in enega gostujočega policista.
(3) Pri izbiri policistov za mešano patruljiranje je treba upoštevati znanje jezika drugega pogodbenika.
10. člen
Napotitev na delo
Policisti, ki sodelujejo pri mešanem patruljiranju na državnem območju drugega pogodbenika, se na delo napotijo v skladu z zakonodajo svoje države.
11. člen
Odrejanje mešanega patruljiranja
(1) Mešano patruljiranje se odreja z delovnim nalogom pristojnega policijskega organa pogodbenika, na državnem območju katerega se patruljiranje izvaja. Delovni nalog se izpolni na enotnem dvojezičnem slovensko-hrvaškem obrazcu. Policistu drugega pogodbenika se izroči izvod delovnega naloga.
(2) O krajevnem ali časovnem odstopanju od delovnega naloga lahko odloči vodja patrulje. Dejansko stanje je treba vpisati v poročilo o delu mešane patrulje.
12. člen
Odprava na delo
(1) Odpravo mešanih patrulj praviloma izvede predstavnik vodstva na policijski postaji, na območju katere se izvaja mešano patruljiranje.
(2) Vodstva policijskih postaj lahko za odpravo določijo tudi drug kraj.
(3) Prehod državne meje ob odhodu na delo na državno območje drugega pogodbenika praviloma poteka čez uradno določeni mejni prehod med njegovim obratovanjem.
13. člen
Vodenje mešanega patruljiranja
Vodja mešane patrulje je policist policijske postaje, na območju katere se mešano patruljiranje izvaja, in je odgovoren za strokovno in učinkovito pripravo, zakonito izvedbo in poročanje.
14. člen
Policijska vozila
Policijska vozila za mešano patruljiranje zagotovi policijska postaja, na območju katere se patruljiranje izvaja.
15. člen
Komunikacijska sredstva
Policisti lahko pri mešanem patruljiranju na državnem območju drugega pogodbenika za komuniciranje z matično policijsko postajo uporabljajo svoja službena komunikacijska sredstva.
16. člen
Uniforma, oprema in oborožitev
(1) Policisti so pri mešanem patruljiranju oblečeni v uniformo. Po dogovoru med vodstvi pristojnih policijskih postaj se patruljiranje lahko izvaja tudi v civilu.
(2) Policisti lahko poleg opreme, navedene v tem protokolu, v mešani patrulji uporabljajo tudi drugo opremo, če to ni v nasprotju z nacionalno zakonodajo pogodbenika, na državnem območju katerega se izvaja mešano patruljiranje.
17. člen
Ukrepanje
(1) Policisti mešane patrulje izvedejo prve nujne policijske ukrepe, nadaljnjo obravnavo pa prevzame krajevno pristojna policijska postaja pogodbenika, na državnem območju katerega se izvaja patruljiranje.
(2) Predajo oziroma prevzem oseb, predmetov in dokazov izvedeta sodelujoči policijski enoti ob upoštevanju sklenjenih mednarodnih sporazumov in nacionalne zakonodaje.
(3) Pritožbo na postopek policistov pri mešanem patruljiranju obravnava pogodbenik, na državnem območju katerega se je izvajalo patruljiranje. Izjave v zvezi z obravnavo pritožbe morajo dati vsi sodelujoči v patrulji.
18. člen
Bolezen ali poškodba
Policist se ob bolezni ali poškodbi pri mešanem patruljiranju odpelje v najbližjo zdravstveno ustanovo.
19. člen
Usposabljanje
(1) Policiste je treba strokovno usposobiti za delo v mešanih patruljah.
(2) Program usposabljanja pripravita in uskladita organa iz 6. člena tega protokola. Usposabljanje izvedejo pristojne policijske uprave.
20. člen
Ocenjevanje mešanega patruljiranja
Ocenjevanje praviloma poteka:
– mesečno na ravni sodelujočih policijskih postaj;
– trimesečno na ravni pristojnih policijskih uprav in
– letno na ravni organov iz 6. člena tega protokola.
21. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
(1) Ta protokol začne veljati na dan prejema zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenika medsebojno obvestita, da sta izpolnila notranjepravne pogoje, predvidene za začetek veljavnosti tega protokola. Protokol se začasno uporablja od dneva podpisa.
(2) Ta protokol se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik lahko protokol kadarkoli pisno odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati tri mesece od dneva, ko je drugi pogodbenik prejel obvestilo o odpovedi.
(3) Ta protokol preneha veljati hkrati s sporazumom.
 
Sestavljeno v Rovinju dne 18. junija 2004 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi protokola prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije,
Policijo
Darko Anželj l. r.
 
Za ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Hrvaške,
Ravnateljstvo policije
Ivica Franić l. r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE POLICE,
AND
THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA,
THE GENERAL POLICE DIRECTORATE,
ON MIXED PATROLLING ALONG THE STATE BORDER BETWEEN
THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND
THE REPUBLIC OF CROATIA
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), have agreed, on the basis of Articles 10 and 22 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on cross-border police cooperation, signed on 6 November 2002 in Zagreb (hereinafter referred to as "the Agreement"), to conclude a Protocol between the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate, on mixed patrolling along the state border of the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia (hereinafter referred to as the Protocol).
Article 1
Scope of the Protocol
The Protocol shall govern the details and uniform standards of mixed patrolling on the Slovenian and Croatian state territories.
Article 2
Aim of mixed patrolling
The aim of mixed patrolling shall be:
– to strengthen security at the common state border;
– to prevent illegal migration;
– to prevent cross-border crime;
– to prevent other dangers to public safety;
– to improve the quality of security conditions assessment;
– to strengthen police cooperation at the common state border.
Article 3
Tasks of mixed patrols
Mixed patrols shall:
– protect the common state border in the area they are responsible for;
– apprehend perpetrators of misdemeanours and criminal offences, especially those related to the state border;
– exchange experience and findings on security conditions at the common state border.
Article 4
Area of operation
(1) Mixed patrols shall operate along the common state border in the distance of up to ten kilometres from the border line towards the interior of the state territory of the Contracting Parties.
(2) Mixed patrolling may be carried out outside the area specified in the preceding paragraph if so required in order to carry out a task effectively.
Article 5
Powers of mixed patrols
(1) In carrying out the tasks as part of mixed patrols the officers of the other Contracting Party shall be empowered to, in accordance with the national legislation of the Contracting Party on the state territory of which the tasks are carried out, establish the identity of persons and stop the persons who attempted to evade police control.
(2) The exercise of all further police powers shall be under the competence of police officers of the Contracting Party on the state territory of which the tasks are carried out. Police officers of the other Contracting Party shall provide them with assistance.
(3) In performing official acts the national legislation of the Contracting Party on the state territory of which police officers are operating shall apply.
(4) Besides, during mixed patrolling on the state territory of the other Contracting Party, police officers shall be empowered to:
– wear a uniform, carry a personal short-barrel service weapon, a truncheon, handcuffs and other restraining means, unless the police authority of the other Contracting Party does not permit this in a specific case or if it imposes additional conditions for the use of these means;
– use their service weapon in the event of self-defence;
– enter the state territory of the other Contracting Party without a travel document and stay along the common state border for as long as it is necessary to carry out the tasks, provided they carry a valid service identity card;
– as an exception, to cross the state border outside border crossings or at border crossings outside working hours if this is absolutely necessary for the performance of mixed patrolling in a particular case;
– use technical devices necessary for the performance of mixed patrolling on the state territory of the other Contracting Party.
(5) When crossing the state border police officers in mixed patrols must follow also the provisions of the Protocol between the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate, on crossing the state territory of the other Contracting Party with the aim of taking action on one's own state territory.
Article 6
Performance of mixed patrolling
The performance of mixed patrolling shall be agreed by the State Border and Aliens Section of the Uniformed Police Directorate of the General Police Directorate of the Police of the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the Border Administration of the General Police Directorate at the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, who shall inform the competent police directorates thereof.
Article 7
Coordination of mixed patrol work
(1) As a rule, mixed patrolling shall be coordinated by
 
for the Republic of Slovenia:
– Police Directorate Murska Sobota with Police Directorate Međimurje;
– Police Directorate Maribor with Police Directorates Međimurje, Varaždin and Krapina-Zagorje;
– Police Directorate Celje with Police Directorate Krapina-Zagorje;
– Police Directorate Krško with Police Directorates Krapina-Zagorje and Zagreb;
– Police Directorate Novo mesto with Police Directorates Zagreb, Karlovac and Primorsko-Goranska;
– Police Directorate Ljubljana with Police Directorate Primorsko-Goranska;
– Police Directorate Postojna with Police Directorate Primorsko-Goranska and
– Police Directorate Koper with Police Directorate Istra
 
for the Republic of Croatia:
– Police Directorate Međimurje with Police Directorates Murska Sobota and Maribor;
– Police Directorate Varaždin with Police Directorate Maribor;
– Police Directorate Krapina-Zagorje with Police Directorates Maribor, Celje and Krško;
– Police Directorate Zagreb with Police Directorates Krško and Novo mesto;
– Police Directorate Karlovac with Police Directorate Novo mesto;
– Police Directorate Primorsko-Goranska with Police Directorates Novo mesto, Ljubljana and Postojna;
– Police Directorate Istra with Police Directorate Koper.
(2) The authorities specified in Article 6 of this Protocol shall coordinate mixed patrolling for the area of more than one police directorates.
Article 8
Manner of work
(1) Mixed patrolling may be carried out on foot or in police vehicles.
(2) Patrols may contain police officers – service dog handlers and mounted police.
Article 9
Personnel composition of mixed patrols
(1) The personnel composition of mixed patrols shall depend on the underlying tactics in each specific case, while the conditions for safeguarding police procedures must be ensured.
(2) As a rule, a mixed patrol shall consist of two home police officers and one visiting officer.
(3) In selecting police officers for mixed patrolling, the knowledge of the language of the other Contracting Party must be taken into account.
Article 10
Referral to work
Police officers taking part in mixed patrolling on the state territory of the other Contracting Party shall be referred to work in accordance with their national legislation.
Article 11
Ordering mixed patrolling
(1) Mixed patrolling shall be ordered by a work order by the competent police authority of the Contracting Party on the state territory of which patrolling is taking place. The work order shall be filled in a uniform bilingual Slovene-Croatian form. The police officer of the other Contracting Party shall be given a copy of the work order.
(2) Any departure, in place or time, from the work order may be decided on by the patrol leader. The actual situation must be entered in the report on the work of the mixed patrol.
Article 12
Work briefing
(1) As a rule, the briefing of mixed patrols shall be performed by a representative of the management of the police station in the area of which mixed patrolling is carried out.
(2) The management of police stations may agree another location for the briefing.
(3) As a rule, the crossing of the state border when going to work on the state territory of the other Contracting Party is done at an officially designated border crossing during working hours.
Article 13
Leading mixed patrolling
The leader of a mixed patrol shall be a police officer of the police station in the area of which mixed patrolling is carried out who shall be responsible for professional and efficient preparation, lawful execution and reporting.
Article 14
Police vehicles
Police vehicles for mixed patrolling shall be provided by the police station in the area of which patrolling is carried out.
Article 15
Means of communication
In mixed patrolling on the state territory of the other Contracting Party, police officers may use their service means of communication to communicate with their police station of origin.
Article 16
Uniform, equipment and weapons
(1) During mixed patrolling, officers shall wear uniforms. If so agreed by the management of the competent police stations, patrolling may be carried out in civilian clothes.
(2) In addition to the equipment specified in this Protocol, mixed patrols shall use also other equipment unless this is contrary to national legislation of the Contracting Party at the state territory of which mixed patrolling is performed.
Article 17
Taking action
(1) Police officers of mixed patrols carry out the first urgent police measures, while further action shall be taken by the police station with territorial competence of the Contracting Party on the territory of which mixed patrolling is carried out.
(2) The handing and taking over of persons, objects and evidence shall be carried out by the cooperating police units, with regard to the already concluded international agreements and national legislation.
(3) Complaints about police procedures during mixed patrolling shall be dealt with by the Contracting Party on the state territory of which patrolling was carried out. All participants of a patrol shall be bound to give statements concerning the complaint procedure.
Article 18
Illness or injury
In the case of an illness or injury during mixed patrolling the police officer shall be taken to the nearest health institution.
Article 19
Training
(1) Police officers need to be specially professionally trained for work in mixed patrols.
(2) The training programme shall be prepared and coordinated by the authorities specified in Article 6 of this Protocol. The training shall be carried out by the competent police directorates.
Article 20
Evaluation of mixed patrolling
As a rule the evaluation shall take place:
– monthly at the level of cooperating police stations;
– three-monthly at the level of competent police directorates;
– annually at the level of authorities specified under Article 6 of this Protocol.
Article 21
Entry into Force, Duration and Termination
1. This Protocol shall enter into force on the day of the receipt of the last diplomatic note by which the Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled the conditions stipulated by their internal legislation for the entering into force of this Protocol. The Protocol shall be provisionally applied from the day of signature.
2. This Protocol shall be concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may at any time denounce the Protocol in writing through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months from the day the other Contracting Party has received the denunciation notice.
3. Termination of the Agreement automatically entails termination of this Protocol.
 
Done in Rovinj on 18th June 2004 in two originals in the Slovene, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Slovenia,
The Police
Darko Anželj, (s)
 
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Croatia,
the General Police Directorate
Ivica Franić, (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 245-25/2002-7
Ljubljana, dne 13. avgusta 2004
EVA 2004-1811-0198
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
* Besedilo protokola v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost